Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMBA SAMverkan, Begrepp och Arkitektur SAMBA 2005-10-25 M. Fogelberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMBA SAMverkan, Begrepp och Arkitektur SAMBA 2005-10-25 M. Fogelberg."— Presentationens avskrift:

1 SAMBA SAMverkan, Begrepp och Arkitektur SAMBA 2005-10-25 M. Fogelberg

2 Hur började det? SAMBA • Augusti 2001 initiativ av Monica Winge och Gösta Enberg, Stockholms Läns Landsting • Nätverksmöte med företrädare för andra landsting • Andra intressenter engagerades: • Örebro Universitet • Svensk Förening för Medicinsk Informatik • Konsultfirman Guide anlitades för modellering • Ett projekt skapades och fick stöd från ITHS 2- programmet våren 2002.

3 Varför? SAMBA • I svensk hälso- och sjukvård förekommer flera olika processmodeller som beskriver vård av enskild patient • Modellerna är inte lika • Perspektiven varierar • Det finns behov av en enhetlig modell för utveckling av samverkande IT-system • Projektets mål: att skapa en enhetlig bild av vårdprocessen ”Vård av enskild patient” • Att definiera begreppen i denna process

4 Organisation SAMBA • Programansvarig: Nils Schönström, Landstinget i Jönköpings län • Styrgrupp med Nils Schönström som ordförande • Projektgrupp med Magnus Fogelberg som projektledare

5 Projektgrupp SAMBA Maria Areblad, landstinget i Östergötland Lars Björkman, Västra Götalandsregionen Margareta Ehnfors, Örebro Universitet Gösta Enberg, Stockholms Läns Landsting Magnus Fogelberg, Svensk Förening för Medicinsk Informatik, projektledare Mats Gustafsson, Alkit Communications AB Anders Hallberg, Landstinget i Värmland Göran Holmberg, Stockholms Läns Landsting, biträdande projektledare Per-Arne Lundgren, Region Skåne Torsten Lundmark, Guide Konsult AB, projektsekreterare Lars Midbøe, Landstinget i Värmland Nils Schönström, Landstinget i Jönköpings län Åsa Schwieler, Carelink Britha Sjöberg, Västra Götalandsregionen Sven-Bertil Wallin, Guide Konsult AB Anna Vikström, Stockholms Läns Landsting

6 Beredningsgrupp SAMBA Maria Areblad Magnus Fogelberg Mats Gustafsson Göran Holmberg Torsten Lundmark Sven-Bertil Wallin

7 Remissberedningsgrupp SAMBA Maria Areblad Magnus Fogelberg Lars Midbøe

8 Arbetsform SAMBA • Projektmöten • Möten med beredningsgruppen • Internetforum • Preliminär rapport augusti 2003 • Remissbehandling till februari 2004 • Slutrapport november 2004

9 De tidigare processmodellerna SAMBA HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process fullmakt att begära vård fullmakt att begära vård fullmakt att bedöma eget behov fullmakt att bedöma eget behov fullmakt att tillhandahålla vård fullmakt att tillhandahålla vård Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Hälso o sjukvårds- mandat = vårdåtagande Hälso o sjukvårds- mandat = vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård ger avvakta / inte göra något matchar inte sortiment matchar sortiment fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – 020905 020917 Guide - Astrakan //TLK

10 Problemet SAMBA Flera olika objekt hanteras i samma process: • patientents tillstånd sådant det uppfattas • hälsoproblem • beslut • planering • information • resurser

11 Genombrottet SAMBA 2002-12-16 klockan 23.02 skrev … :... jag vill föreslå att vi vid Jönköpingsmötet modellerar detta igen. Jag ska då försöka förklara hur jag tänker. Jag vill att vi då väljer ett förädlingsobjekt, t ex problemkomplex, och identifierar status för detta efter varje processteg. Beroende på vad man väljer för förädlingsobjekt kommer modellen att se olika ut. Det är bra om vi har med i tanken att en modell bör vara repetitiv i sin helhet och att ett processteg (fisk/båt) innehåller andra processteg. ur termforum:

12 SAMBA-principen SAMBA En process hanterar ett enda förädlingsobjekt

13 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Mål Förädlingsobjekt SAMBA

14 Klinisk process Vårdprocess SAMBA Process

15 Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Klinisk process SAMBA Processpaket

16 Processerna i paketet enligt SAMBA Klinisk process förädlingsobjekt: patientens samlade hälsotillstånd såsom det uppfattas av HoS-personalen (uppfattat tillstånd) Styrprocess förädlingsobjekt: mandat baserat på vårdbegäran och vårdåtagande med innehåll avseende planering och beslut Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden SAMBA

17 Modellens byggstenar SAMBA

18 Processens struktur och aktiviteter SAMBA

19

20

21

22 Begreppsmodeller SAMBA •Få begreppsmodeller, 7 stycken •UML använt som notationsspråk

23 SAMBA Begreppsmodeller

24 Projektets mål SAMBA SAMBA visar en enhetlig bild av processen ”Vård av enskild patient” och nådde sitt mål Huvudprocessens begrepp har definierats SAMBA ledde till en delvis ny syn på process i förhållande till arbetsflöde. Modellen har blivit ett verktyg vid verksamhetsanalys och i utveckling av processorienterad dokumentation.

25 Användning av SAMBA SAMBA SAMBA har använts i upphandling bl.a. av Landstinget i Kalmar län och Landstinget i Östergötland Flera landsting har använt SAMBA i utveckling av processorienterad dokumentation. SAMBA har använts i Carelink PLUS och Info-VU samt är analysverktyg i RIV. Det har använts i projektet Väntetider i Vården.

26 SAMBA internationellt SAMBA Structured Architecture for Medical Business Activities SAMBA har använts internationellt och presenterades första gången i Oslo 2003 vid möte med CEN och ISO. CEN – HISA och CEN – CONTsys följer SAMBA. I ISO har Sydkorea visat intresse för modelleringstekniken i utveckling av vårddokumentation.

27 Vidare utveckling SAMBA SAMBA har presenterats vid kongressen Medical Informatics Europe 2005 i Genève och rönte brett intresse. Fortsatt vetenskalig utveckling av processprincipen sker vid Linköpings universitet. Carelink kommer att förvalta SAMBA och önskar systematiska prov vid flera landsting samt testa modellen mot liknande som diskuterats under projektarbetet.

28 SAMBA Slutrapporten finns att hämta ner från: www.sfmi.se/samba Illustrationer i bildspelet också av • Maria Areblad • Torsten Lundmark • Lars Midbøe


Ladda ner ppt "SAMBA SAMverkan, Begrepp och Arkitektur SAMBA 2005-10-25 M. Fogelberg."

Liknande presentationer


Google-annonser