Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vem ansvarar för vad i kommunal vård och omsorg? Temadag i Sundsvall den 23 september 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vem ansvarar för vad i kommunal vård och omsorg? Temadag i Sundsvall den 23 september 2007."— Presentationens avskrift:

1 Vem ansvarar för vad i kommunal vård och omsorg? Temadag i Sundsvall den 23 september 2007

2 Den 27 mars 2007 konstituerades det nya förbundet Sveriges Kommuner och Landsting. Styrelsens ordförande är Anders Knape (m) Politisk organisation Utskott, delegationer och beredningar Styrelse Kongress

3 SKL har 310 medlemmar •Samtliga 290 kommuner •Samtliga 18 landsting •Region Skåne •Västra Götalands regionen

4 •Arbetsgivarorganisation •Intressebevakning •Sprida goda exempel •Mötesplats för medlemmarna

5 Kommunerna är enligt lag ansvariga för: -Barnomsorg och förskola -Biblioteksverksamhet -Individ- och familjeomsorg -Krisberedskap -Miljö- och hälsoskydd -Renhållning och avfallshantering -Räddningstjänst -Skola -Stadsplanering och byggande -Vatten och avlopp -Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade -Färdtjänst

6 Kommunernas ansvar enlig hälso- och sjukvårdslagen: •Social och medicinsk omvårdnad inom särskilda boendeformer •Dagverksamhet för äldre och funktionshindrade Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade

7 Lagar som styr •SoL – (1980:620) Socialtjänstlagen •LSS – (1993:387) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade •Tjänstemän gör utredning och fattar beslut på nämndens uppdrag •Informerar om rätt att överklaga •Dokumenterar

8 •HSL (1982:763) Hälso- & sjukvårdslagen •Vårdgivaren ska bedriva en god och säker vård •Hälso- och sjukvård i kommunen är primärvård

9 •Betalningsansvarslagen Lag 1990:1404 •Ändrat begrepp – UTSKRIVNINGSKLAR från sluten vård istället för Medicinskt färdigbehandlad (2003) •Kommunernas betalningsansvar omfattar utskrivningsklara patienter för vilka en vårdplan upprättats

10 Arbetsgivaransvaret. Förebygga Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 H375 Bedöma riskerna www.av.se ADI 544, 575, 606 Skydda Skydd mot blodsmitta AFS 1986:23 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3 Omvårdnadsarbete i enskilt hem AFS 1990:18

11 •Sjuksköterskor •Arbetsterapeuter •Sjukgymnaster •Läkare ( från landstinget ) Hälso- och sjukvårdspersonal i kommunal vård

12 Vem ansvarar för vad när det gäller vårdhygien?. •Vårdgivare •Verksamhetschef •Medicinskt ansvarig sjuksköterska •Sjuksköterska •Vårdpersonal

13 Genom att vidta basala hygienrutiner visar vi respekt för den enskilde.

14 Varken brukare, vårdtagare/patienter eller personalen ska utsättas för smitta.

15 God hygienisk standard är en naturlig del i uppdraget såväl inom socialtjänsten som hälso- och sjukvård.

16 Det är ett arbetsgivaransvar att tillhandahålla skyddsutrustning

17 Primärvård Sjukhusvård Socialtjänst ”Tillsammans ger vi bättre vård än var och en för sig” Tillsammans

18 Har Du frågor? Gabriella Kollander Fållby Telefon 08-452 77 90 gabriella.kollander@skl.se Vill du ha mer information? www.skl.se

19 Patienten/brukaren i centrum Egen- och anhörigvård Mötet patient - vårdgivare Mötet patient - vårdgivare Vårdteam Närvårdssystem Samhällets lagar och regelverk Samhällets lagar och regelverk


Ladda ner ppt "Vem ansvarar för vad i kommunal vård och omsorg? Temadag i Sundsvall den 23 september 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser