Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

2 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Det nya avtalet  Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det tidigare avtalet (från 2007)  Syftet är att underlätta samarbetet lokalt genom att det finns en tydlig ansvarsfördelning för hälso- och sjukvården  Varje part har ekonomiskt ansvar för de beslut man fattar och de ordinationer man gör inom respektive organisation  Ingen part har det övergripande ansvaret om en part inte uppfyller sitt ansvar enligt avtalet

3 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Kommunikation av avtalet  Kommunikationen utgår ifrån det nya avtalet i sin helhet – inte bara förändringarna  Respektive part har ansvar för att informera om avtalet inom sin organisation och att de som berörs av avtalet känner till innehållet  Eventuell tolkning av avtalet sker i första hand i den delregionala samverkan som finns mellan huvudmännen  Som verksamhetsföreträdare måste du känna till hela avtalet liksom de överenskommelser som man hänvisar till i avtalet  Bildspelet är en lathund/sammanfattning för kommunikation i linjen, exempelvis på APT

4 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Det gemensamma ansvaret Avtalet omfattar patientgrupper där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt ansvar Patientnyttan ska vara vägledande  En patient ska alltid få den vårdinsats som är nödvändig  Patienten får aldrig bli lidande för att parterna inte är överens  Kontinuitet för patienten är ett ledord. Vid tillfälliga förändringar i hälsotillståndet ska patienten inte behöva byta huvudman

5 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Personer som omfattas Patientgrupper som ingår i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) §18:  Personer i särskilt boende eller bostad med särskild service  Personer vid biståndsbedömd dagverksamhet eller beviljade insatser  Personer som har hemsjukvård i ordinärt boende

6 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar  Omvårdnad utifrån sjuksköterskans kompetens  Rehabilitering/habilitering på basnivå av arbetsterapeut/sjukgymnast  Personliga hjälpmedel  Förbrukningsartiklar  Att informera ambulanspersonal så de kan erbjuda en god och säker vård när de hämtar en patient som kommunen ansvarar för  Att ta hand om avlidna personer som omfattas av det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret  SÄRNÄR till personer i särskilt boende med heldygnsvård

7 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsansvar  Läkarinsatser  Specialistinsatser utifrån hälso- och sjukvårdsansvaret  Sjukhusvård  Specialiserade rehabiliterings- och habiliteringsinsatser samt basnivå inom primärvården för dem som inte omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar  Patientanknuten handledning och kunskapsöverföring till kommunens personal  Transport till och från sjukhus av avlidna för obduktion och för borttagande av implantat som kan innebära en risk eller fara  SÄRNÄR till personer i ordinärt eller särskilt boende, som själv ansvarar för sin mathållning

8 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Sjukvård i ordinärt boende Västra Götalandsregionen ansvarar för personer  som har behov av hälso- och sjukvårdsinsats och som utan stora svårigheter kan besöka regionens verksamheter.  som normalt kan besöka regionens verksamhet, men där ett tillfälligt vårdbehov förhindrar patienten att besöka regionens verksamhet. Kommunen ansvarar för hemsjukvård till personer  i ordinärt boende som har ett varaktigt behov, oavsett ålder, diagnos/-er och funktionsnedsättning av fysiskt och/eller psykisk karaktär och som motiverar att vården ges i hemmet.

9 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Samordnad vårdplanering  Ett övertagande av hälso- och sjukvårdsansvaret ska föregås av en samordnad vårdplanering där man är överens om att patienten ska vårdas av annan huvudman  Initiativet till vårdplaneringen kan tas av den enskilde, närstående, personal vid vårdcentral och rehabiliterings- enhet eller personal i kommunen, efter samråd med den enskilde  Det finns en överenskommelse om gemensam rutin för Västra Götaland som uppdateras i samband med projektet IT-stöd vid samordnad vårdplanering (SVPL)  Det finns gemensamma rutiner för in- och utskrivning av patienter och överföring av information

10 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Personliga hjälpmedel  Västra Götalandsregionen och kommunerna har antagit gemensamma riktlinjer och produktanvisningar för förskrivning av personliga hjälpmedel i ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel”.  För att underlätta övergången mellan olika vårdgivare kan så kallad förtroendeförskrivning av personliga hjälpmedel förekomma. Det förutsätter att det finns lokala överenskommelser mellan de berörda vårdgivarna  Västra Götalandsregionen ansvarar för personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen

11 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Läkemedel  Det finns kommunala akutläkemedelsförråd med ett sortiment som har beslutats av Västra Götalandsregionen  Det är behandlande läkare som beslutar om en patient uppfyller kriterierna för dosexpedition

12 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Medicintekniska produkter och sårläkningsartiklar  Medicinsktekniska produkter som ordineras eller förskrivs av läkare är ett ansvar för Västra Götalands- regionen  Medicintekniska produkter som ordineras eller förskrivs av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast är ett ansvar för kommunen  Det finns en upprättad förteckning över rekommen- derade sårläkningsartiklar där det framgår vilka produkter Västra Götalandsregionen respektive kommunen har kostnadsansvar för

13 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Uppsökande och nödvändig tandvård  Västra Götalandsregionen har ansvar för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för dem som ingår i målgruppen  Västra Götalandsregionen och kommunerna ska samverka kring personer som är berättigade till det särskilda tandvårdsstödet  Västra Götalandsregionen och kommunerna har ansvar för att utarbeta en samverkansmodell  I avtalet tydliggörs Västra Götalandsregionens och kommunens ansvar

14 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Lathund kostnadsansvar VGRKommun Akutläkemedelsförråd – läkemedelskostnaderX Akutläkemedelsförråd – transport av läkemedel till förrådenX Inkontinensartiklar i ordinärt boendeX Inkontinensartiklar i särskilt boende (särskild överenskom- melse för hemsjukvård i ordinärt boende) X Läkemedel och förbrukningsartiklar som omfattas av läkemedelsförmånen X Medicintekniska produkter som ordineras eller förskrivs av läkare X Medicintekniska produkter som ordineras eller förskrivs av Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast X Spolvätskor som är CE-märktaX Sårläkningsartiklar - kompressionsförbandX SÄRNÄR enligt rutinXX Utskrivningsklara patienter i länssjukvården med en justerad vårdplan X

15 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Gemensamma rutiner I avtalet finns hänvisningar till gemensamma rutiner som Västra Götalandsregionen och kommunerna antagit där de aktuella patientgrupperna berörs:  Samverkansrutin egenvård  Rutin för att samordna insatser för habilitering och rehabilitering  Handbok för förskrivning av hjälpmedel  Samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning  Samordnad vårdplanering  Västbus

16 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Nya inslag i avtalet  Den politiska viljeinriktningen är inarbetad i avtalet  SÄRNÄR enligt överenskommelse 2008  Omhändertagande av avlidna i ordinärt boende med hemsjukvård  Kompressionsförband (förteckning sårläkningsartiklar)  Implementering av nationella riktlinjer  Överenskommelse om uppsökande och nödvändig tandvård  Delregionalt ansvar för implementering

17 Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret www.vgregion.se/hosavtal Här finns:  Avtalet i sin helhet  Andra överenskommelser  Stödmaterial för kommunikation


Ladda ner ppt "Avtal om hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser