Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träder ikraft 2014 Bitte Fritzson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träder ikraft 2014 Bitte Fritzson."— Presentationens avskrift:

1 Träder ikraft 2014 Bitte Fritzson

2 Bakgrund Socialstyrelsen publicerade år 2010 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – rekommendationer som bygger på forskning och evidensbaserad kunskap. Socialstyrelsen har i tillsynen sett stora brister i bemanningen bl.a. på natten.

3 Problem Insatserna utgår inte från den enskildes behov så som anges i socialtjänstlagen. Personer får anpassa sig efter vilken bemanningen som finns – bemanningen anpassas inte efter vilka behov som finns.

4 Regeringsuppdrag Att vägleda kommunerna om organiseringen av verksamheter för personer med demenssjukdom

5 Nämndens ansvar ? AVTAL - Beställning NÄMNDEN SÄBO

6 personer med demenssjukdom
Nämndens ansvar för personer med demenssjukdom AVTAL NÄMNDEN 11 kap. 1 § SoL 4 kap. 1 § SoL SÄBO HSL SoL BESLUT SoL

7 SOSFS 2012:12 Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd för att komma tillrätta med att personer med demenssjukdom inte får sina behov tillgodosedda i särskilda boenden på grund av bristande bemanning. Synliggöra individens behov.

8 Lagstiftning Lag - bindande Riksdagen Förordning - bindande Regeringen
Föreskrifter – bindande Myndigheter Allmänna råd - rekommendationer om hur en författning ska tillämpas

9 SOSFS reglerar Socialnämndens ansvar för personer med demenssjukdom Ansvaret för den som driver ett särskilt boende där det bor personer med demenssjukdom

10 Nämndens ansvar Utreda och bedöma den enskildes behov av insatser
Fatta beslut där det framgår vilka hemtjänst -insatser som beviljats – vad Följa upp beslut på individnivå Vidta åtgärder Säkerställa att boendet är bemannat dygnet runt så enskilda kan få hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa

11 Den som bedriver särskilda boendets ansvar
Upprätta genomförandeplan - när och hur Bemanna efter beslut och genomförandeplan Bemanna verksamheten dygnet runt så enskilda kan få hjälp till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa

12 Individens behov ska styra bemanningen
Den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Vi reglerar inte minimibemanning. Andra faktorer påverkar t.ex. lokalernas utformning, vilken kompetens personalen har, möjlighet att se och höra.

13

14 SOSFS 2012:12 Socialnämnden ska säkerställa
Att boendet är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Motsvarande bestämmelse för den som bedriver boendet.

15 Insatser av god kvalitet AR
Socialnämnden bör erbjuda bostad och hemtjänstinsatser i boende som är bemannat så att Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom kan följas.

16 Insatser av god kvalitet AR
Socialnämnden bör erbjuda ett särskilt boende där Omsorgspersonalen har kompetens och kunskaper om värdegrund och demenssjukdom. Tillgång till någon som kan stödja och vägleda med befogenhet att omfördela arbetsuppgifter, dygnet runt. Omsorgspersonalen får handledning.

17 Insatser av god kvalitet AR
Motsvarande AR för den som bedriver särskilda boendet.

18 Utredning av behovsområden med ICF - AR
Utred vissa områden Utgångspunkt - Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) Ett gemensamt språk och ett kodsystem för beskrivningar av funktionstillstånd (WHO 2003) Behovsstyrda bedömningar

19 ICF

20 Dokumentation av beslut
Av beslutet ska det framgå vilka hemtjänstinsatser som beviljats. Det står klart vad beslutet eller besluten kommer att innebära för honom eller henne i praktiken. Tydliga beslut – vad

21 Hemtjänstinsatser i särskilda boenden
Serviceuppgifter t.ex. hjälp med skötsel av hemmet, matlagning och distribution av färdiglagad mat.

22 Hemtjänstinsatser i särskilda boenden
Personlig omvårdnad t.ex. hjälp med att äta och dricka, förflytta sig, sköta personlig hygien och klä sig, att bryta isolering, få tillsyn för att känna sig trygg och säker.

23 Genomförandeplan Socialnämnden ska säkerställa att boendet upprättar en genomförandeplan.

24 Uppföljning av beslut Socialnämnden ska regelbundet följa upp beslut.
Personligt sammanträffande på boendet, inhämta närståendes uppfattning, klagomål m.m. Följa upp hur hemtjänstinsatserna har genomförts i förhållande till genomförandeplanen. Vidta det åtgärder som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa.

25 Ansvar vid genomförande av insatser i särskilt boende
Bemanna boendet så att personen får de hemtjänstinsatser som beviljats och att insatserna kan genomföras enligt genomförandeplan.

26 Genomförandeplan Genomförandeplan ska upprättas med utgångspunkt i beslutet om hemtjänstinsatser. På vilket sätt hemtjänstinsatserna ska genomföras praktiskt utifrån hur och när personen behöver få sina behov tillgodosedda. Regelbundet följa upp genomförandeplanen.

27 Analysera behovet av personal - AR
Utgångspunkt det samlade behovet av hemtjänstinsatser . Hur boendet ska bemannas för att säkerställa att behoven tillgodoses enligt genomförandeplan. Ta hänsyn till andra arbetsuppgifter t.ex. dokumentation, köksarbete, förrådsarbete, städning och personalmöten.

28 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ta fram processer och rutiner som behövs för att följa lagstiftning

29 Nytt regeringsuppdrag
Ge vägledning om organiseringen av särskilda boenden för äldre. Socialstyrelsen planerar att ta fram föreskrifter och allmänna råd som gäller alla äldre på särskilda boenden. Ska även omfatta hälso- och sjukvård. Träder ikraft 2014.


Ladda ner ppt "Träder ikraft 2014 Bitte Fritzson."

Liknande presentationer


Google-annonser