Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad individuell plan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad individuell plan"— Presentationens avskrift:

1 Samordnad individuell plan
SIP Samordnad individuell plan

2 Vad är en individuell plan enligt SoL och HSL?
Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §) som innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av insatser från båda huvudmännen Socialstyrelsens definition: ”…en vård och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst, och som tagits fram genom en samordnad vård- och omsorgsplanering”. =SIP En SIP är inte ett mål i sig utan ett verktyg för att åstadkomma en god vård och omsorg som är anpassad till individens behov

3 Syfte Att den enskilde får ett ökat inflytande och därmed mer delaktig i sina egna vård- och omsorgsinsatser. Egna önskemål och självupplevda behov är grunden till planeringen. Att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att den enskildes behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses.

4 För vems skull upprättas en SIP?
För individer som har behov av insatser i form av HSL och SoL och har behov av en samordning. De kan därmed vara delaktig i sin egen vård och påverka besluten för att få rätt hjälp och behandling För organisationen/verksamheten där en tydlig ansvarsfördelning är ett kvitto på att något görs för den vi är till för

5 Vinster/fördelar med SIP
Samordnar insatserna för individer som har behov i form av HSL och SoL Individerna kan vara mer delaktig i sin egen vård och påverka besluten för att få rätt hjälp och rätt behandling. Individerna vet till vem de skall vända sig till med frågor Tydliggör ansvarsfördelningen för alla involverade

6 När ska en SIP upprättas?
Långsiktig planering Akut uppkommen situation, här och nu …….? En gemensam mall och ett gemensamt arbetssätt ger bättre förutsättning att hjälpa individen på rätt vårdnivå

7 Vad ska ingå i en SIP? Av planen ska det framgå enligt lagkrav i HSL och Sol: 1. vilka insatser som behövs 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen

8 Vad ska ingå i en SIP? Utifrån SKL:s rekommendationer:
Insatsernas omfattning Den enskilde bestämmer vilka insatser som ska stå med Insatsernas kortsiktiga och långsiktiga mål Mål ska formuleras av både den enskilde och professionella Uppföljning

9 Frågeställning Vad görs? Hur görs det? Vad borde göras?
Diagnos/grupp att börja med?


Ladda ner ppt "Samordnad individuell plan"

Liknande presentationer


Google-annonser