Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brukarfokus i biståndshandläggning Brukarinflytande och biståndshandläggning – går det att förena?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brukarfokus i biståndshandläggning Brukarinflytande och biståndshandläggning – går det att förena?"— Presentationens avskrift:

1 Brukarfokus i biståndshandläggning Brukarinflytande och biståndshandläggning – går det att förena?

2 Brukarfokus i biståndshandläggning  Vad innebär biståndshandläggning för den enskilde som ansöker?  Vad innebär biståndshandläggning juridiskt?  Kan den enskilde påverka handläggningsprocessen?  Vilka verktyg finns till hands för biståndshandläggaren som stöd att hålla brukarfokus?

3 Brukarfokus i biståndshandläggning  Vad innehåller en utredning och vad kan brukaren och bostödjaren förvänta sig få ut av den?  Brukarfokus med hjälp av behovsbedömnings- instrument och dialogens betydelse.

4 Brukarens delaktighet från ansökan till stöd  Ansökan  Första mötet  Utredning  Behovsbedömningsinstrument  Bedömning  Beslut  Uppföljning  Omprövning

5 Vad styr biståndshandläggarens arbete?  Lagar  Socialstyrelsens allmänna råd  Domar

6 Hur kan brukaren påverka den juridiska processen?  Länsstyrelsen  Överklagan

7 Socialtjänstlagen  Portalparagrafen SoL kap 1 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas:  - ekonomiska och sociala trygghet  - jämlikhet i levnadsvillkor  - aktiva deltagande i samhällslivet  Socialtjänsten skall frigöra människors resurser och bygga på självbestämmande.

8 Rätten till bistånd 4 kap. 1 § SoL  Den som själv inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.  Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

9 SoL kap 5 § 7 Rättigheter för människor med funktionshinder:  möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.  meningsfull sysselsättning och få bo på ett sätt som är anpassat efter dennes behov av särkilt stöd.

10 11 kap 1 § Handläggning av ärenden  Socialnämnden skall utan dröjsmål skyndsamt inleda utredning.  Kommunen har skyldighet att informera om och erbjuda insatser.

11 Målgruppsdefinition  Målgruppsdefinition anger vad är psykiskt funktionshinder.  Behov av stöd i vardagen styr – ej diagnos.

12 Vilken kompetens kan brukaren förvänta sig av biståndshandläggaren?  Kunskaper kring psykiska och andra funktionsnedsättningar och dess konsekvenser samt missbruk.  Allmän kännedom om det omgivande samhällets resurser, myndigheter och arbetssätt.

13 NSSQ  Behovsbedömningsinstrument inom KOSAM-projektet för biståndshandläggare.  NSSQ: “Need of support and service questionnaire”. (Behov av boende, sysselsättning och stöd).  Nationellt projekt, Socialstyrelsen.  Jämförande studie.  Avhandling: Lennart Jansson, Uppsala universitet.  Kan användas både av kommun och psykiatri.

14 Syfte och mål  ” Initiera och stödja användningen av vetenskapligt utprövade bedömningsinstrument som kan användas vid individuella behovsbedömningar och uppföljningar av insatser för personer med psykiska funktionshinder.”  ”…analysera resultaten av vunna erfarenheter från projektkommunerna.”

15 Hur används instrumentet?  Information och samtycke.  Brukaren intervjuas vid ansökan.  Del i utredningsarbetet.  Framöver i boendestödet vid uppföljningar.

16 Vad innehåller NSSQ?  Basinformation  Funktionsnivå  Pågående insatser – behov av insatser

17 Betydelse för utredningen  Visar brukarens behov idag, framförallt funktionsnivån.  Övergripande bild av insatser från både sjukvård och kommun.  ”Checklista” för utredaren.

18 Varför NSSQ?  Enhetliga bedömningar lokalt och nationellt – rättsäkerhet för brukaren.  Behovsbedömningsinstrumentet kan användas vid utvärdering av insatser.

19 Erfarenheter  Samtycke - oftast bra, vissa fall svårare.  Motstånd introducera ny metod i befintlig kontakt med brukaren.  Vid samplaneringsmöten svårt ta tid till NSSQ.  Fler svarsalternativ behövs, ej så nyanserat.  Brukarens behov synliggjorda i utredningen.

20 Boendestödjarens roll  Boendestödjaren ska veta mer om brukaren än vad biståndshandläggaren gör.  Vem gör vad?  Hur kan utredningen användas i boendestödets arbete tillsammans med brukaren?  Uppföljning: använda dokumentation för att utvärdera och planera framåt.

21 Brukarens delaktighet  Hur blir brukaren delaktig i sin utredning?  Biståndshandläggaren frågar brukaren om dennes egna tankar om sina behov.  Säkerställa att personen får en rättssäker biståndhandläggning. Använd behovsbedömningsinstrument.  Se till att brukaren och boendestödjaren får en bra start i sin kontakt.  Inflytande i planerings- och samordningsprocessen. Modell Vård- och stödsamordnare: Brukaren styr processen.

22 Sammanfattning  Ja – biståndshandläggning och brukarinflytande går att förena.  Brukarens egen berättelse är utredningen.


Ladda ner ppt "Brukarfokus i biståndshandläggning Brukarinflytande och biståndshandläggning – går det att förena?"

Liknande presentationer


Google-annonser