Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myndighets-presentation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myndighets-presentation"— Presentationens avskrift:

1 Myndighets-presentation

2 Biståndsenheten 6 Biståndshandläggare: - 1 handläggare i vårdplaneringsteamet och - 5 handläggare i geografiska distrikt 2 Avgiftshandläggare Verksamheten ska genom utredningar, behovsbedömningar och beslut med stöd av Socialtjänstlagen garantera den enskilde en skälig levnadsnivå

3 Socialtjänstlagen SoL 4 kap § 1
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

4 Handläggningsprocessen
Ansökan Anmälan Annat sätt t ex VPL på sjukhus Förhands-bedömning Ej inleda utredning Inleda utredning Särskild pärm eller befintlig personakt Utredning genomförs Kommunicering Beslut Omprövning alternativt uppföljning Avslag Bifall

5 Ärendegång nytt uppdrag till utförare av hemtjänst
Grå rutor markerar det kommunen gör Gröna rutor markerar det utföraren gör Anmälan/ ansökan inkommer till kommunen Kommunens handläggare utreder behovet och ger info till brukare om utförare BESLUT Brukaren får info om att han/hon får hemtjänst samt att han/hon ska välja utförare Brukaren väljer utförare (alt. Icke vals alternativet) Uppdrag skickas till vald utförare Utföraren mottager uppdrag inom 24 tim Utföraren kontaktar brukaren och planerar insatserna Utföraren tar tillsammans med brukaren fram en genomförandeplan Utföraren rapporterar in gf-plan till kommunen (max 14 dagar) Kommunens avgifts-handläggare kontrollerar utförd tid mot beställd tid och fakturerar brukarna Utföraren rapporterar in utförd tid (3:e vardagen i månaden) Utföraren erhåller betalning från kommunen

6 Utförande av beslutade insatser
Utföraren ska försäkra sig om att brukaren får sina behov tillgodosedda enligt biståndsbeslutet. Utföraren äger inte rätt att varaktigt förändra insatser utan biståndsbeslut. Utföraren ska kontakta handläggaren om varaktiga förändringar i brukarens behov av insatser uppstår. Utföraren har dokumentationsskyldighet.

7 Förenklad handläggning införs för vissa ärenden fr o m 1/1-2011.
Rambeslut för service till personer 75 år och äldre, upp till 8 tim/mån. Matdistribution för personer 65 år och äldre. Trygghetslarm för personer 65 år och äldre. 7

8 Rambeslut i form av tid Serviceinsatser, upp till 8 tim i månaden. (städ, tvätt/klädvård, inköp, tillfälliga ärenden samt enstaka ledsagning) 75 år och äldre, har behov av insats och är kapabel att bedöma sitt behov, kan vara delaktig i planering och förstår vad en överenskommelse är och kan följa den. 8

9 Tillämpning av rambeslut
Det individuella behovet styr, ökad delaktighet och självbestämmande under förutsättning att rådande arbetsmiljölagstiftning följs. Planering av tid bör understiga 8 timmar för att utgöra en flexibilitet för tillfälliga insatser. Brukaren ska kunna utöka och minska insatserna månad för månad. Först och främst ska ändringar utgöra byte av insatser på redan planerad tid.

10 Syftet med rambeslut Ansökningsprocessen
Enklare för enskild, slipper noggrann granskning Bedömning beslut I form av tid Insatsplanering Brukarens ansvar tillsammans med vald utförare Hälsofrämjande Byta insats mot annan, ändra till det som känns mest angeläget just nu 10

11 Skillnaden på traditionell och förenklad utredning
Traditionell utredning Förenklad utredning Lagrum 4 kap 1 § rätt till bistånd och överklagningsrätt” 4 kap 1 § överenskommelse, kan ej överklagas Vem omfattar beslutet Handläggaren, höga krav på dokumentation ”enskild”, lägre krav på dokumentation Rättssäkerhet Överklagningsbart insatsbeslut Ej överklagningsbart, är tidsbestämda. Syfte Skydda svaga individer, insatsbeslut Öka inflytandet, delaktigheten och självbestämmandet. Målgrupp Alla medborgare Specifik målgrupp 11


Ladda ner ppt "Myndighets-presentation"

Liknande presentationer


Google-annonser