Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Synpunktssystem Vilka ändringar har gjorts i riktlinjen för synpunkthanteringen? Vad innebär ändringarna för dig som arbetsledare? Synpunkter som grund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Synpunktssystem Vilka ändringar har gjorts i riktlinjen för synpunkthanteringen? Vad innebär ändringarna för dig som arbetsledare? Synpunkter som grund."— Presentationens avskrift:

1 Synpunktssystem Vilka ändringar har gjorts i riktlinjen för synpunkthanteringen? Vad innebär ändringarna för dig som arbetsledare? Synpunkter som grund för utvecklingsarbete Ett nytt kommunövergripande, digitalt och öppet synpunktssystem tas fram – vi blickar framåt Utdelning av den nya synpunktsbroschyren

2 Syftet med vidareutvecklingen:
Skapa ett system för synpunkter som uppfyller alla delar i Socialstyrelsens föreskrift om systematiskt kvalitetsarbete. Se över handläggningsrutinerna för att effektivisera och säkra hanteringen av synpunkter. Informationen om systemet för synpunkter förtydligas och görs mer tillgänglig för medarbetare och medborgare.

3 Styrkan-perspektiv Medborgare: Möjligheten att komma med synpunkter på socialtjänstens verksamhet har en betydelsefull demokratisk funktion, nämligen att fånga in medborgarnas åsikter om de kommunala tjänsterna och förmedla dessa till politikerna. Medarbetare: Synpunkter ger medarbetare viktig information om hur vården och omsorgen upplevs av kunder. Utifrån dessa kan medarbetarna genomföra förbättringar. Synpunkter ger en möjlighet för medarbetare att i dialog med kunden utveckla verksamheten.

4 Styrkan-perspektiv  Ekonomi: Synpunkter kan användas som vägledning för resursfördelningen. Utveckling: Synpunkter behövs som kunskap i förbättringsarbetet och som underlag i nämndens planering och utformning av insatserna på både individ- och gruppnivå.

5 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för att samla in och använda synpunkter från enskilda samt från t.ex. myndigheter och organisationer för att: Förebygga fel och brister, Utveckla verksamheten Identifiera nya eller ej tillgodosedda behov

6 Nyheter Fokus på synpunkter
Informationen om systemet ska vara lättillgängligt. Inledande kontakten med anhöriga, kunder och samarbetspartners. Vid uppföljningsmöten Omsorgsförvaltningens lokaler Medborgarkontoret Hemsidan

7 Nyheter 6 veckors handläggningstid
Det som avviker från god kvalitet ska rapporteras vidare till avvikelsesystem Samarbete med medborgarkontoret Ny broschyr – Synpunkten Arbetsledarens ansvar har förtydligats Utvecklingsarbete – linje genom hela förvaltningen

8 Synpunkter kan inkomma på olika sätt…
Synpunktssystem Broschyr Telefon Hemsida E-post Medborgar-kontoret Anställda

9 Kategorier Fysiskt miljö Delaktighet/inflytande Handläggningstid
Bemötande Tillgänglighet Kompetens Information Kost Övrig

10 Arbetsledarens ansvar
Göra en bedömning om synpunkten är en avvikelse. Utreda synpunkten inom 6 veckor. Kontakt tas alltid med den som lämnat synpunkten inom 10 arbetsdagar (om inte kunden sagt att hon/han inte vill bli kontaktad och/eller är anonym. Använda utredningsformuläret. Markera om kontakt tagits med den som lämnat synpunkten. Skicka in formuläret till verksamhets/enhetschef. Återkoppla till den som lämnat synpunkten avseende vilka åtgärder som vidtagits. Informera medarbetare om synpunkten på APT eller liknande. Eventuellt dokumentera i journal.

11 Riktlinje Process - Utvecklingsarbete
ställning Samman- Verksamhets-controller & teamchef Medarbetare Verksamhets- chef/enhetschef & teamchefer Ledningsgrupp ON 4:e månad

12 Detta vill vi under 2012… Målsättning: digitalt enhetligt och offentligt system för hela kommunen. Flera kommuner samverkar för att skapa ett synpunktssystem.. Utredningsgrupper Påminnelsefunktioner Statistik på enhets- och verksamhetsnivå Snabbare handläggning, mål ? Arbetsdagar Koppling till Bemötandeguide och värdighetsgarantier

13 Lomma kommun ett bra exempel…

14 Diskussionsfrågor Hur kan vi implementera de nya och skärpta kvalitetskraven avseende lex Sarah och synpunktssystemet? Ge förslag på tillvägagångssätt. Hur hanteras avvikelser enligt SoL och LSS idag? Vad är viktigt att tänka på vid framtagandet av ett digitalt synpunktssystem och avvikelsesystem (SoL, LSS och HSL)? Vad är skillnaden mellan synpunkter och avvikelser? Hur kan vi öka antalet synpunkter? Hur ställer vi oss till att medarbetarförslag ingår i ett digitalt synpunktssystem?

15 Digitalt synpunktssystem – Vad är rimligt?
Hur många arbetsdagar tycker du är rimligt från det att synpunkten inkommit tills det att: 1. Handläggaren senast tar kontakt med den som lämnat synpunkten: 5 dagar 7 dagar 10 dagar 2. Utredningen ska vara klar: 15 dagar 20 dagar


Ladda ner ppt "Synpunktssystem Vilka ändringar har gjorts i riktlinjen för synpunkthanteringen? Vad innebär ändringarna för dig som arbetsledare? Synpunkter som grund."

Liknande presentationer


Google-annonser