Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LEDNINGSFUNKTIONER I PRAKTIKEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LEDNINGSFUNKTIONER I PRAKTIKEN"— Presentationens avskrift:

1 LEDNINGSFUNKTIONER I PRAKTIKEN
ANN-SOFIE CAVEFORS GUN HÖRNQVIST

2 SOSFS 1997:8 om verksamhetschef inom hälso- och sjukvård
Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och detta kan inte överlåtas åt annan befattningshavare Det ska finnas en person att vända sig till för patienter, anhöriga och tillsynsmyndighet Kan, och måste i vissa fall, mot bakgrund av sin kompetens uppdra åt annan att fullgöra enskilda ledningsuppgifter med stöd av 30 § HSL

3 SOSFS 1997:8 om verksamhetschef inom hälso- och sjukvård
Vid enheter där medicinsk diagnos och behandling utgör det dominerande innehållet i verksamheten är det lämpligt att det medicinska omhändertagandet leds av en person med god medicinsk sakkunskap Verksamhetschefen som uppdrar åt annan att fullgöra viss ledningsuppgift, bör tydligt ange uppdragets omfattning och eventuella inskränkningar i uppdragstagarens befogenheter

4 Verksamhetschef Ska svara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god vård och kostnadseffektivitet Ansvarar för att det finns kvalitetssystem för att styra, följa upp och dokumentera kvaliteten i verksamheten

5 Verksamhetschef Tillser att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård Tillser att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt Tillser att det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver

6 Verksamhetschef Tillser att personalens kompetens upprätthålls genom adekvata utbildningsinsatser Ansvarar för att den som har medicinskt ansvar har möjlighet att fullfölja sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt, det innefattar att tillgång finns till de resurser som krävs Organisatorisk ställning och plats Bör fastställa former för fortlöpande samråd med medicinskt ansvarig

7 SOSFS 2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
3 kapitlet: Ansvar för Vårdgivaren Verksamhetschefen Hälso- och sjukvårdspersonalen

8 SOSFS 2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården
4 kap: Områden som omfattas Bemötande av patienter Metoder för diagnostik, vård och behandling Kompetens Samverkan och samarbete Riskhantering Avvikelsehantering Försörjning av tjänster, produkter och teknik Spårbarhet

9 God vård (Socialstyrelsen 2006)
Hälso- och sjukvård genomsyras av ett systematiskt kvalitetsarbete Personal, lokaler, utrustning Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Vetenskap och beprövad erfarenhet Möta den individuella patientens behov Säker Aktivt förebyggande arbete Patientfokuserad Respekt och lyhördhet i de kliniska besluten

10 God vård (Socialstyrelsen 2006)
Effektiv Tillgängliga resurser utnyttjas på bästa sätt Jämlik Respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet Den som har största behovet ska ges företräde I rimlig tid Ingen ska behöva vänta oskälig tid

11 Enskilda ledningsuppgifter
Skriftligt uppdrag, och vad som ingår i uppdraget, från verksamhetschefen Tidsbegränsat uppdrag Planera lokal verksamhet i samråd med verksamhetschefen Introducera och följa upp nya metoder och avveckla inaktuella Säkra produkter Avvikelserapportering och Lex Maria

12 Enskilda ledningsuppgifter
Ansvarig för generella ordinationer Remisshantering/rutiner Kvalitetssystem Rutiner för säker läkemedelshantering Rutiner för dokumentation Med mera Samverka med verksamhetschef runt behov av kompetensutveckling

13 Lex Maria och avvikelserapport
Följa upp den lokala avvikelsehanteringen Sammanställa, åtgärda och återföra Bedöma om det inträffade enbart ska hanteras i det lokala säkerhetsarbetet eller också anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria

14 Hur kan det se ut i praktiken?
Kvalitetsarbete – uppföljning, utvärdering Tex lokaler, läkemedelshantering, dokumentation Avvikelserapportering Basprogram Handlingsplaner Metodutveckling och utvärdering Tex psykisk hälsa, övervikt och fetma

15 Hur kan det se ut i praktiken?
Kompetensutveckling Samarbete inom och utanför förvaltningen-innebär ofta möten Vaccinationer Med mera!

16 Det ser olika ut i kommunerna
Finns verksamhetschef? Namn? Verksamhetschef med eller utan medicinsk kompetens Stor eller liten kommun Medicinskt ansvarig skolläkare eller skolsköterska Skolläkare att tillgå Bäst om både sjuksköterskekompetens och läkarkompetens finns Delat ansvar och olika kompetens

17 Det ser olika ut i kommunerna...
Tid för uppdraget Lön för uppdraget Ansvar i relation till inflytande och möjlighet att påverka - mandat att agera Villkor för en liten hälso- och sjukvårdsdel i en stor pedagogisk organisation Förståelse för de speciella krav som legitimerad personal jobbar under Möjlighet att utveckla verksamheten utifrån elevernas behov

18 Önskelista Tid för uppdraget Tydlig delegation Ömsesidigt förtroende
Skolläkare och skolsköterska Mandat


Ladda ner ppt "LEDNINGSFUNKTIONER I PRAKTIKEN"

Liknande presentationer


Google-annonser