Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Claudia Fahlke, professor Psykologiska institutionen Göteborgs universitet Beroendekliniken, Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset Nationella riktlinjerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Claudia Fahlke, professor Psykologiska institutionen Göteborgs universitet Beroendekliniken, Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset Nationella riktlinjerna."— Presentationens avskrift:

1

2 Claudia Fahlke, professor Psykologiska institutionen Göteborgs universitet Beroendekliniken, Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården 2007 ARBETET BAKOM & EXEMPEL PÅ NÅGRA RIKTLINJER

3 Svenskt pionjärarbete Riktar sig till såväl socialtjänst som sjukvård, men också kriminal- och ”tvångsvården” (LVM/LVU) Berör såväl medicinska som psykosociala insatser Strävar efter en ”gemensam” plattform och på sikt till en ökad samverkan Finns inga tidigare nationella riktlinjer, trots att missbruk/beroende bedöms vara en folkhälsosjukdom

4 Arbetsgången 2000 - 2001: Diskussion och formulering av själva uppdraget 2002 - 2004: Forskare/kliniker från olika discipliner får uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag 2005-2006: Socialstyrelsen utarbetar rekommendationer utifrån faktaunderlaget Våren 2007: Riktlinjerna publiceras Sökt efter ”bästa tillgängliga bevis” i en specifik fråga T.ex. hur behandlas personer med kokainmissbruk eller beroende? Utgått bl.a. från Vetenskapliga studier Fallstudier Klinisk/praktisk erfarenhet Forskarnas sammanställning redovisas i ”Faktaunderlaget” (drygt 500 sidor)

5 Bokens innehåll Består av drygt 50 rekommendationer som berör Upptäckt och förebyggande arbete Bedömningsinstrument och dokumentation Behandling av alkohol och narkotika Samsjuklighet Gravida kvinnor SAMVERKAN!

6 SAMVERKAN – finns ett behov av gemensamma begrepp och termer Avgiftning → Abstinensbehandling Avgiftning → Abstinensbehandling Dubbeldiagnos → Samsjuklighet Dubbeldiagnos → Samsjuklighet Missbrukare → Personer med missbruks- Missbrukare → Personer med missbruks- eller beroendeproblem eller beroendeproblem Försöker reda ut begreppen ”psykosocialt stöd” och ”psykosocial behandling” Försöker reda ut begreppen ”psykosocialt stöd” och ”psykosocial behandling” Sjukdomsbegreppet – ger förslag på alternativt synsätt Sjukdomsbegreppet – ger förslag på alternativt synsätt

7 SAMVERKAN – med hjälp av ”gemensam” dokumentation Men hur skall vi ”kommunicera och samverka” när det finns en sekretesslag att förhålla sig till? Dvs. dokumentera insatser av vård och behandling för att underlätta kommunikation mellan olika vårdgivare AUDIT DUDIT DOK ASI m.m.

8 Sekretesslagen “ger tillåtelse för myndigheter att sinsemellan utbyta information om en enskild som missbrukar droger om det behövs för att den enskilde skall få nödvändig vård, behandling eller annat stöd” “detsamma gäller i fråga om lämnande av uppgift om gravid kvinna om det behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet” Sekretesslagen, 1980:100, 14 kap, 2 § Med andra ord, sekretesslagen utgör inget “hinder” för kommunikation mellan olika myndigheter

9 Men också betydelsefullt för  Socialstyrelsen → avser att följa upp och revidera riktlinjerna  Forskningen → verifiera eller falsifiera rådande hypoteser Dokumentation bidrar också till den ”egna” verksamheten då det underlättar behandlingsplanering ger möjlighet att följa upp effekterna av insatserna ger underlag för kvalitetssäkring

10 Hur ser rekommendationerna ut? MålgruppVilken åtgärd rekommenderas? Vad är effekten? Individer med riskfylld alkohol- konsumtion Kort motiverande rådgivning Minskad alkohol- konsumtion Varje rekommendation vilar på en sammanvägning av ”bästa tillgängliga bevis (evidens) och en ekonomisk utvärdering av specifika interventioner eller insatser Ett exempel: Hur skall personer med riskfylld alkoholkonsumtion behandlas? Evidens för denna insats? Ekonomisk bedömning God evidensMinskade kostnader för sjukvård, socialtjänst

11 Hur skall vi förhålla oss till riktlinjerna? Riktlinjerna är rekommendationer som förmedlar kunskap om hur missbruks- och beroendevården kan utvecklas och förbättras Riktlinjerna är inte tvingande → men beakta  Socialtjänstlagen: “insatserna ska vara av god kvalitet med systematisk dokumentation” (2001:453, 3 kap, 3 §)  Hälso- och sjukvårdslagen: “personal ska utföra sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet” (1998:531)

12 Riktlinjerna öppnar dörren till något nytt… För första gången ett nationellt underlag för att utveckla och förbättra missbruks- och beroendevården På sikt → lika vård och behandling för alla!


Ladda ner ppt "Claudia Fahlke, professor Psykologiska institutionen Göteborgs universitet Beroendekliniken, Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset Nationella riktlinjerna."

Liknande presentationer


Google-annonser