Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell strategi för eHälsa och Socialstyrelsens roll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell strategi för eHälsa och Socialstyrelsens roll"— Presentationens avskrift:

1 Nationell strategi för eHälsa och Socialstyrelsens roll

2 Grupperingar inom strategin:
Högnivågruppen Samrådsgruppen

3 Nationell eHälsa mellan 2006-2012
Infrastrukturfrågor som grund för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation Interoperabilitet Tillgänglighet

4 Nationell eHälsa - tillgänglig, säker och användbar information …
- invånaren - verksamheten - beslutsfattare bidrar till bättre hälsa!

5 Grundläggande Tjänster till förutsättningar
UMO.se 1177.se Personligt hälsokonto Lagar och regelverk Teknisk infrastruktur Informationsstruktur och terminologi invånare verksamheten beslutsfattare Nationell patientöversikt Pascal Exempel UMO.se: nationell ungdomsmottagning på nätet 1177: webbplats som främjar hälsa och ökar kunskapen om hälsa och sjukvård hos patienter och allmänhet MVK, Mina vårdkontakter: personliga tjänster t ex för att boka tid, förnya recept, ställa frågor Personligt hälsokonto: för alla medborgare - elektronisk tillgång till sin egen vårdinformation NPÖ: tjänst som används för att hitta och titta på patientuppgifter, oberoende av var den dokumenterats Pascal: lista med patientens ordinerade och expedierade läkemedel Olika källor till kunskap

6 Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation
Lämplig som kompletterande underlag för beslutsstöd Utgångspunkt för vård och omsorg av en enskild individ Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation Underlag för individens ställningstagande Fullvärdig som underlag för uppföljning Specifik nog för juridisk bedömning av processen Forskningsunderlag

7 Regeringen vill se att en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation används inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten information som registreras och hanteras inom vård och omsorg är en långsiktig och användbar resurs

8 Regeringen anser att Det är nödvändigt att etablera ett tydligt nationellt ledarskap för en ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Socialstyrelsen har detta uppdrag

9 Socialstyrelsen ska Vara förvaltningsorganisation för nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk Inrätta ett råd som ska vägleda myndigheten Påbörja införandet i det interna arbetet Översyn av normering av användandet Identifiera och värdera vad hos Center för eHälsa i samverkan som bör förvaltas och utvecklas i en gemensam organisation

10 Gemensam informationsstruktur ska
underlätta för behörig personal inom vård och omsorg att hitta, överblicka och tolka information som behöver tillgängliggöras inom verksamheter och över geografiska, tekniska och organisatoriska gränser också öka kvaliteteten i uppföljningar, både på verksamhetsnivå och på nationell nivå

11 Gemensam informationsstruktur består av
Grundläggande beskrivningar (modeller) som ger strukturen för hur informationen ska vara sorterad Fackspråket som ger innehållet i informationen (kunskapen) Regler (specifikationer) som möjliggör utformning av it-system för användning och åtkomst av information

12

13

14 Gemensam förvaltning Nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk drevs ursprungligen som två projekt Nu bygger vi en förvaltning där varje del (termer, klassifikationer, informations-modeller) med sina metoder och användningsregler tas om hand Vi ska också utveckla metoder och regler för hur delarna ska användas tillsammans Förvaltning = underhåll & vidareutveckling

15 Utvecklingsprojekt för att stödja god informationshantering
Medborgarens, brukarens, patientens behov Verksamhetens och professionernas behov Nationell informationsstruktur Från teori till praktik, hur och var gör den mest nytta? Fackspråket Skapa konsensus kring rekommenderade termer inom olika kunskapsområden Samla termer och kodverk och ge dem en digital identitet

16 Infrastruktur för kunskapsutveckling
Gemensam informationsstruktur

17 Arbetets inriktning fram till 2014
Fortsatt utbyggnad utifrån en etablerad förvaltningsstyrmodell Ta fram regler och kunskap för konkret användning tillsammans med användare Skapa dialog kring hur vi bidrar till verksamhetsnytta inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, utifrån förutsättningarna Använda myndighetens samlade kunskap och verktyg strategiskt Inrätta former för insyn och dialog


Ladda ner ppt "Nationell strategi för eHälsa och Socialstyrelsens roll"

Liknande presentationer


Google-annonser