Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtalet mellan staten och SKL 2013 • Båda spänner över socialtjänstens olika verksamhetsområden • Inom båda områdena är hanteringen av standardiserad och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtalet mellan staten och SKL 2013 • Båda spänner över socialtjänstens olika verksamhetsområden • Inom båda områdena är hanteringen av standardiserad och."— Presentationens avskrift:

1 Avtalet mellan staten och SKL 2013 • Båda spänner över socialtjänstens olika verksamhetsområden • Inom båda områdena är hanteringen av standardiserad och tillgänglig information av central betydelse. • Båda ska främja brukarmedverkan och delaktighet

2 ”…rätt information, till rätt person, vid rätt tillfälle….” ska  Öka invånarnas insyn, delaktighet och tillgänglighet till socialtjänsten  Ge medarbetarna tillgång till säker och relevant information i det dagliga arbetet  Ge beslutsfattare ett heltäckande, aktuellt och pålitligt underlag för styrning, uppföljning och löpande förbättringsarbete  Effektivisera verksamheten  Skapa bättre förutsättningar för forskning och utveckling av nya metoder och rutiner

3 Målet 2013 är att öka  Antalet e-tjänster inom socialtjänsten  Andelen personal med tillgång till säker roll- och behörighetshantering  Andelen personal som kan dokumentera och komma åt information mobilt  Andelen personal som kan komma åt relevant information i den Nationella patientöversikten (NPÖ). För 2014 är målet att kommunerna även ska agera producenter i NPÖ  Andelen digitala trygghetslarm

4 Ansökan om stimulansbidrag till SKL ska innefatta aktiviteter inom samtliga mål/aktivitetsområden

5 Verktyg  Stimulansbidrag till kommunerna  Finansiering regional samordnare  Nationella aktiviteter

6 Stimulansbidrag till kommunerna  70 milj. (hälften fördelas jämnt på alla kommuner, hälften efter folkmängd)  Ansökan från regionförbund (eller motsvarande) till SKL. Medfinansiering med samma belopp som mottagits i stöd (31/3)  Genomförandeplan (31/3) som ska innefatta aktiviteter inom samtliga aktivitetsområden, e-tjänster, roll- och behörighetshantering, mobil informationshantering, tillgång till NPÖ, digitala trygghetslarm.  Beskrivning av den regionala organisationen  Max stödbelopp tillgängligt för Gävleborg ca. 2,2 milj. (prel.)

7 Tänkbara aktiviteter  Fler E-tjänster  Utökad användning av videokonferens vid tex. vårdplanering tillsammans med brukare/patient  Ökad tillgång till säker roll- och behörighetshantering  Inventering, kunskapsstöd, samordning. Kanske upphandling  Mobil tillgång till information och för dokumentation  Inventering, kunskapsstöd, samordning. Kanske testverksamhet i någon/några kommuner  Ökad tillgång till information via NPÖ  Fortsatt arbete i enlighet med tidigare plan. Alla kommuner tekniskt anslutna (som konsumenter) under 2013. Fortsatt samverkan med LG om tillgängliga informationsmängder  Ökad tillgång till digitala trygghetslarm  Inventering, kunskapsstöd, samordning.

8 Prel. tids-/aktivitetsplanering 1. Identifiering av behov/aktiviteter. Stegvis formulering av handlingsplan för perioden 2013-15. Samråd med kommunerna genom/via social-/omsorgscheferna (i huvudsak digitalt). Ansvarig, den regionale samordnaren 2. Genomgång och förankring av handlingsplan i styrgruppen för e-hälsa. Någon gång i början av mars. Kallelse kommer. Ansvarig, den regionale samordnaren 3. Beslut i regionstyrelsen (ansökan och handlingsplan) den 15 mars. Ansvarig, Regiondirektören 4. Inskickad till SKL senast den 31 mars

9 Regional samordnare  Bidrar till genomförandet av de avtalade insatserna  Finansiering 20 milj. under 2013 (för Gävleborg drygt 700 tkr)  Från 2014 sker en reducering av det statliga stödet för att därefter upphöra  Avsikten att länen därefter själva ska stå för finansieringen

10 Nationella aktiviteter Några exempel  Vägledning e-tjänster  Upphandling säkerhetslösningar för roll- och behörighetskontroll. HSA ska ersättas  Support för frågor om trygghetslarm  Vägledning för nya sätt att arbeta med trygghetslarm  Samordna och analysera försök med mobila lösningar inom hemtjänst och hemsjukvård  Ansvara för ny upphandling av NPÖ  Vägledning till kommunerna om NPÖ  Förstudie om utvecklingen av socialtjänsten på 1177.se


Ladda ner ppt "Avtalet mellan staten och SKL 2013 • Båda spänner över socialtjänstens olika verksamhetsområden • Inom båda områdena är hanteringen av standardiserad och."

Liknande presentationer


Google-annonser