Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EBP Barn o unga Kunskap till praktik Psykiatri Funktions hinder Bättre liv E-hälsa Regional stödstruktur Våld i nära relationer Koh I Noor Barn och unga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EBP Barn o unga Kunskap till praktik Psykiatri Funktions hinder Bättre liv E-hälsa Regional stödstruktur Våld i nära relationer Koh I Noor Barn och unga."— Presentationens avskrift:

1 EBP Barn o unga Kunskap till praktik Psykiatri Funktions hinder Bättre liv E-hälsa Regional stödstruktur Våld i nära relationer Koh I Noor Barn och unga Uppföljning av familjehemsplacerade barn Utbildning av familjehem. Öppna jämförelser Överenskommelse Socialdep - SKL  Anställning av utvecklingsledare i länen  Prioriterat område systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård  Utvecklingsledarna ska ingå i de regionala stödstrukturerna, komplettera och förstärka BBIC-nätverken  SKL ska ansvara för nationell samordning och stöd  Socialstyrelsen ska ta fram nationellt kunskapsstöd (handbok, vägledning, utbildningsmaterial) E-hälsa Stödfunktion till verksamheter: Att med hjälp av modern teknik effektivisera administrationen – att bistå med tekniska lösningar: t ex för att lätt kunna ta fram statistik från verksamhetssystem, BBIC, ASI, Kvalitetsregister o d samt att skicka statistikunderlag t ex till ÖJ Att förenkla vardagen för medborgare och företag t ex genom att göra service och tjänster tillgängliga dygnet runt Kunskap till praktik Föräldrastöd inom missbruk och beroende Sedan januari en satsning på utvecklingsarbete för att förstärka barn och föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevård. Bakgrund: barn till föräldrar med missbruk har ofta en utsatt vardag och själva riskerar att utveckla missbruk. Men relationen till föräldern är också en skyddsfaktor. Genom Kunskap till praktik får missbruks- och beroendevården förutsättningar för att stärka föräldraförmågan hos föräldrarna och att upptäcka barnen tidigare, samt att arbeta för en relation mellan förälder och barn. Psykiatri Överenskommelse socialdepartementet – SKL Prestationsbaserad modell – kvalitetsregister, tillgänglighet, faktisk väntetid, antal pers som fått insatser. Målgrupper: - barn o unga 0-25 år har/risk utveckla psykisk ohälsa, - personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Våld i nära relationer Man har konstaterat ett behov av en långsiktig strategi och struktur för samverkan mot våld i Norrbotten. Tre målgrupper; -Minderåriga barn och ungdomar som utsatts för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller som bevittnat våld. -Kvinnor över 18 år som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. -Män som på eget initiativ söker stöd för ett aggressivt beteende och/eller anmälts för våldsbrott. Huvudsakliga syftet; -Erbjuda ett myndighetsstöd i hela länet som är anpassat efter den våldsutsattes behov. -Tillskapa specifika verksamheter som erbjuder barn och kvinnor som utsatts för våld och övergrepp erforderligt skydd, stöd och behandlingsinsatser samt våldsutövande män behandling. Koh I Noor Koh-I-Noor är ett 2-årigt kunskapsutvecklingsprojekt Målgrupper: all personal inom särskilda boendena LSS i kommunal regi i Norrbotten. Totalt ca 700 personer. Projektets syfte: att skapa en lärande organisation, god hälsa samt främja jämställdheten/tillgänglighet. Vilket ska leda till: Fler och mer resurseffektiva kompetensutvecklingsinsatser Tillfällen för dialog Förbättrad hälsa och minskad risk för långtidssjukskrivningar bland personalen Öka arbetsplatsernas attraktivitet och bidrar till ökad jämställdhet/tillgänglighet Generera positiva effekter för brukarna/kunderna

2 EBP Barn o unga Kunskap till praktik Psykiatri Funktions hinder Bättre liv E-hälsa Regional stödstruktur Våld i nära relationer Koh I Noor

3 Kunskapsutveckling i samspel Evidensbaserad praktik Regional stödstruktur


Ladda ner ppt "EBP Barn o unga Kunskap till praktik Psykiatri Funktions hinder Bättre liv E-hälsa Regional stödstruktur Våld i nära relationer Koh I Noor Barn och unga."

Liknande presentationer


Google-annonser