Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prioriterad fråga 2010 Bättre stöd till utsatta barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prioriterad fråga 2010 Bättre stöd till utsatta barn."— Presentationens avskrift:

1 Prioriterad fråga 2010 Bättre stöd till utsatta barn

2 Varför detta område och just nu? SKL har redan tidigare identifierat viktiga utvecklingsområden där vi driver stora projekt, t.ex. Barnskyddsutredningen Vanvårdsutredningen Öppna jämförelser Utredning om skolans Flera olika utredningar Mycket utvecklingsarbete arbete med utsatta barn om unga lagöverträdare hos våra medlemmar SKL ser ett särskilt behov att samlat driva utvecklingsarbete och bevaka frågor aktivt i samspel med våra medlemmar.

3 Projektidé Samhällets stöd till utsatta barn behöver utvecklas, framför allt utifrån aspekterna kvalitet, kunskap, samordning och effektivitet. Målet är att bidra till att kommuner och landsting kan ge ett mer kunskapsbaserat och strukturerat stöd till gruppen utsatta barn. Avgränsningar Barn som är föremål för indikerade insatser och verksamheter som arbetar med dessa barn, främst socialtjänst, skola och BUP.

4 Vad ska vi göra? 5 identifierade delområden som vi ska arbeta särskilt med under året: Öppna Jämförelser Placerade barn Brukarinflytande Ensamkommande barn Ensamkommande barn Modellområden

5 Ett treårigt projekt som syftar till att synkronisera insatserna för barns och ungdomars psykiska hälsa i 14 områden runt om i landet. Varje område ska utifrån lokala förutsättningar ta fram modeller för arbets- och samverkansmetoder mellan ex. skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård så att den unge och dess familj kan mötas med en helhet. Projektet har nyligen förstärkts med en person som ska arbeta särskilt med socialtjänstfrågorna. www.skl.se/web/Modellomraden.aspx

6 Öppna Jämförelser Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att ta fram Öppna Jämförelser och en handlingsplan för ökad tillgång till data av god kvalitet för hela socialtjänsten i samverkan med SKL. Första publicering 2010 kommer framför allt att bygga på de framtagna kvalitetsindikatorerna och samlas in genom enkät. SKL har i detta arbete fokus på verksamhetsnytta där mått av resultat och effekter står i fokus som en grund för lokalt kvalitetsarbete.

7 Placerade barn Ta fram ett stöd för upphandling och långsiktig uppföljning av HVB-vård i form av checklista och uppföljningsmodell. Utgångspunkten är befintlig kunskap från forskning och praktik. Färdigt hösten 2010. Genomföra 5 seminarier för att utveckla och sprida kunskap och metoder inom kommunala verksamheter gällande familjehems- placerade barns skolgång och hälsa. Pågår under 2010.

8 Brukarinflytande Ta fram ett positionspapper som uttrycker förbundets ställningstagande och viljeriktning när det gäller brukarinflytande. Dokumentet syftar till att vara ett stöd för förbundets och medlemmarnas arbete med brukarinflytande. Beräknas vara färdigt till sommaren 2010.

9 Ensamkommande barn Tillsammans med migrationsverket ta fram en nationell handlingsplan för arbetet med förbättringsåtgärder och en ökad kompetensutveckling för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Stödja regional samordning av mottagandet. Delta i den statliga utredningen om översyn av mottagningssystemet.

10 Annat på gång från oss  Samarbete med SiS gällande vårdkedjor och vårdplanering. Skriften Vårdkedja med framgång och 4 planerade konferenser Stockholm 17 maj, Örebro eller Umeå 20 maj, Göteborg och Malmö början av juni.  Samarbet med Röda Korset gällande 2 konferenser på temat ”Vanvårdade i barndom” Stockholm 11 maj och Göteborg 20 maj.  Ny skrift i vår om socionomers arbetsmiljö.  Samarbete med högskoleverket för att utveckla socionomutbildningen.

11  Representation i statliga utredningar - Utredningen om utsatta barn i skolan - Översyn av mottagningssystemet (kommande) - Upprättelseutredningen (kommande)


Ladda ner ppt "Prioriterad fråga 2010 Bättre stöd till utsatta barn."

Liknande presentationer


Google-annonser