Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnen allas ansvar PSYNKprojektet www.skl.se/psynk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnen allas ansvar PSYNKprojektet www.skl.se/psynk."— Presentationens avskrift:

1 Barnen allas ansvar PSYNKprojektet www.skl.se/psynk

2 Inledning  Beskrivning av bakomliggande problem  Introduktion till PSYNKprojektet

3 Sjukskrivning Psykisk sjukdom Missbruk Kriminalitet Jobb och liv under förmåga och egna önskemål Jobb och liv i samklang med förmåga och egna önskemål Hur ska det gå för Olle i livet?

4 Psykisk hälsa Familjen Vänner Ekonomi Arbete Miljö Stämning i samhället Förväntningar Fysisk hälsa Skolan Sömn

5 Vad påverkar Skolresultat Psykisk hälsa

6 Vad kommer att hända? Vilka är alternativen? Vilka är konsekvenserna? - Misslyckats i skolan – helt eller delvis - Eventuellt svag dyslexi - Har ingen dramatisk social eller psykiatrisk problematik ej heller grava missbruksproblem - Lågmotiverad, håglös, vuxenfobi - Bristande sociala färdigheter - Svaga sociala nätverk - Ingen som pushar på hemifrån - Försörjs via föräldrar och ekonomiskt bistånd Olle 20 år

7 Procentuell fördelning mellan olika aktörer av de årliga kostnaderna för Olles utanförskap.

8 Extra stöd i skolan Föräldrastöd Utredning och behandling + kostnader - kostnader Socialtjänst BarnpsykiatriStöd/vård Försäkringskassa Skola Kommunen Kriminalvård Kommun Landsting Landstinget Staten Frisk och arbetar

9 PSYNKprojektet på nationell nivå - Vad? Psynkprojektets andra fas pågår 2012 – 2014 och har till uppgift att synkronisera insatserna för barns och ungdomars psykiska hälsa runt om i landet med stöd av ett centralt projektkansli i Stockholm. - Mål? Projektets övergripande mål är att barns och ungas psykiska hälsa ska mötas med en helhet – det vill säga att barn, unga och deras närstående får den hjälp de behöver, när de behöver det. - Hur? Projektet ska ta fram praktiskt fungerande metoder för arbete och synkronisering. Till exempel ska skola, socialtjänst och sjukvård tillsammans kunna ge rätt hjälp på rätt nivå. - Vilka? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i en överenskommelse med staten tagit ansvar för att driva projektet. Socialdepartementet finansierar projektet.

10 2-3% behöver omfattande insatser 20-30 % behöver särskilt stöd i skolan, av första linjens hälso- och sjukvård, socialtjänst Alla behöver en bra skola, bra föräldrar och uppväxtvillkor 2 miljoner barn Specialiserad nivå Första linjen nivå Generell nivå

11 Socialtjänst MHV BVC Elevhälsa Öppenförskola BUP SiS Skola Vuxenpsykiatri Polis Ungdomsmott Primärvård Ungdomsverksamhet Fritidsgårdar Frivilligorganisationer HVB Tandvård

12

13

14 Barn med stora sociala problem Placerade barn och ungdomar Familjehem HVB SIS Barn som riskerar att fara illa Strategi för samverkan Skolverkets projekt Barn med behov av insatser från Barn- och Ungdomspsykiatrin Vårdgaranti Vårdplatser Barn med sociala problem som behöver öppenvårdsinsatser Ungdomar med missbruksproblem Alkohol, Narkotika Spel? Missbruksutredningen Barn med funktionsnedsättning Vägledning SoS Ungdomar som begår brott Psykiatrilagsutredning en

15 Barn till föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom Barn med problem att klara målen i skolan och/eller Barn med ont i magen eller huvudet, sömnproblem, trötthet, mycket infektioner, Barn med ekonomiska problem i familjen Barn med integrationsbehov i familjen Barn med föräldrar som har svårt att vara bra föräldrar Barn med tecken på depression, ångest, psykos Barn med koncentrationssvårigheter, oro, svårigheter med socialinteraktion mm Barn som utsatts för trauma eller som är i konfliktsituationer

16 Första linjen Vilka behov finns? Vilka resurser, kompetenser och metoder behövs? Primärvården Skolhälsovården/Elevhälsan, Barnhälsovården, Socialtjänsten Familjecentraler, Ungdomsmott m fl

17 Föräldrar och närstående som kan ge bra anknytning och stödja barnets utveckling En bra och utvecklande förskola som kan möta det enskilda barnets behov En bra och utvecklande skola som kan möta det enskilda barnets behov och ge bra kunskapsutveckling och sociala färdigheter God fritid, natur- och kulturupplevelser Acceptabel socioekonomisk standard Arbete, högre studier Barnhälsovård, Mödrahälsovård Tandvård

18

19 Gemensam styrning och ledning Sociala investeringar, tidiga insatser Psynk 2012 - 2014 Psykisk hälsa, barn och unga Skolresultat och psykisk hälsa Första linjen Barn med sammansatt problematik

20 Gemensamma mål Tydliga uppdrag Gemensamma uppdrag ”Samma mandatsnivå” Gemensam uppföljning

21 En långsiktig strategisk plan med ett tydligt gemensamt mål! Ett gemensamt krafttag! Kommuner, Landsting och Staten

22 Barnen allas ansvar – Se, tolka, agera…. www.skl.se/psynk


Ladda ner ppt "Barnen allas ansvar PSYNKprojektet www.skl.se/psynk."

Liknande presentationer


Google-annonser