Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet PRIO •Långsiktighet •Gemensamt ansvartagande •Ordinarie strukturer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet PRIO •Långsiktighet •Gemensamt ansvartagande •Ordinarie strukturer."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet PRIO •Långsiktighet •Gemensamt ansvartagande •Ordinarie strukturer

2 Socialdepartementet Långsiktighet •Gäller till 2016 •Permanenta anslag med knappt 900 miljoner •Bygger på en trappstegsmodell där små steg inom utpekade områden blir ett rejält kliv framåt

3 Socialdepartementet Ordinarie strukturer •Förstärker Landstings och kommuners ordinarie verksamhet •Samordnad och verksamhetsanspassad statlig kunskapsstyrning •Landsting och kommuner driver vissa nationella utvecklingsprojekt

4 Socialdepartementet Gemensamt ansvarstagande •Överenskommelse mellan staten och SKL •Gemensam samordningsfunktion mellan SKL och Socialdepartementet •Förstärkta medel till NSPH för att stödja brukarmedverkan lokalt och regionalt inom ramen för PRIO •En gemensam referens- och strategigrupp för Socialdepartementet, SKL, NSPH och Socialstyrelsen

5 Socialdepartementet Övergripande mål En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg Tillgång till arbete och sysselsättning Möjlighet till delaktighet och inflytande

6 Socialdepartementet En jämlik, kunskapsbaserad, säker tillgänglig vård och omsorg

7 Socialdepartementet Personer med omfattandee och komplicerade behov Genom rätt läkemedelsbehandling, psykologisk behandling och psykosociala insatser utifrån individens samlade behov och önskemål förstärks hälsa och återhämtning

8 Socialdepartementet Detta kan vi långsiktigt följa t.ex. utifrån: Minskad somatisk sjuklighet, minskade tvångsåtgärder, minskad överdödlighet, minskade självmord och individernas egna uppfattningar om vårdens och omsorgens innehåll och relevans. Samt tillgången och väntetiderna till insatser med god evidens.

9 Socialdepartementet Vi stimulerar detta bl.a. genom: •Prestationsbaserade medel för att säkerställa samverkansstrukturer, analys, uppföljning, förbättringsarbete på centrala områden och brukarmedverkan. •Ett behovsanpassat och samordnat kunskapsstöd bland annat kring CM, delat beslutsfattande, vissa läkemedelsbehandlingar m.m. •Vissa nationella utvecklingsprojekt bland annat kring tvång och integrerade team •

10 Socialdepartementet Vi följer den löpande utvecklingen inom ramen för PRIO genom att •Följa att det finns samverkansavtal som följs upp och används praktiskt •Att behovsinventeringar görs och att slutsatser dras av dessa ndra uppföljningar inom ramen för Socialstyrelsens struktur för uppföljning och utvärdering inom området psykisk ohälsa •Studier av personals och chefsfunktioners uppfattning om tillgången på relevant kunskapsstöd •Priodialoger och övriga kontakter i olika forum

11 Socialdepartementet En jämlik, kunskapsbaserad, säker tillgänglig vård och omsorg

12 Socialdepartementet Barn och unga Genom tidiga insatser drabbas färre av allvarlig psykisk ohälsa på kort och lång sikt

13 Socialdepartementet För att följa detta långsiktigt behöver vi enas om indikatorer som mäter detta t.ex. •Skolresultat, etablering på arbetsmarknaden, samhällsingripanden, självupplevd hälsa i olika åldrar

14 Socialdepartementet Vi stimulerar detta bl.a. genom: •Prestationsbaserade medel för ökad tillgänglighet, nationella stödprojekt för att öka kunskap och använda resurserna optimalt och prestationsbaserade medel som ska säkerställa att utbudet och ansvaret för insatserna är klart för de familjer som behöver det

15 Socialdepartementet Vi följer löpande utvecklingen inom PRIO Väntetider till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (och första linjen), att det finns kunskap som anses relevant och användbar, att det finns beslut om ansvarfördelning och information till barn, ungdomar och deras familjer

16 Socialdepartementet Fortsatt kontakt till dess! •Anders Printz, anders.printz@social.ministry.se anders.printz@social.ministry.se •Kerstin Evelius, kerstin.evelius@social.ministy.se kerstin.evelius@social.ministy.se •08/405 10 00 •www.priobloggen.se #PRIO-samordnarenwww.priobloggen.se


Ladda ner ppt "Socialdepartementet PRIO •Långsiktighet •Gemensamt ansvartagande •Ordinarie strukturer."

Liknande presentationer


Google-annonser