Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Taktisk grupp Programområde Psykiatri

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Taktisk grupp Programområde Psykiatri"— Presentationens avskrift:

1 Taktisk grupp Programområde Psykiatri
FOCUS att uppfylla de långsiktiga målen i regeringen PRIO plan 2016 att klara de årliga prestationskraven EOG/YB

2 Innehåll i mål och handlingsplanen 2013 - 2016
Gemensam utveckling som behöver ske tillsammans kommunerna och regionen Satsningar som enbart berör kommuner Satsningar som enbart berör regionen Länsgemensam kompetensutveckling EOG/YB

3 Gemensam utveckling kommunerna och regionen 1
Regionala mål Samverkan mellan kommunerna och regionen ska fungera utifrån de samverkans-överenskommelser som träffats i länet. Vård och stöd ska ges på lika villkor i hela länet Krav i PRIO* som vi jobbar med Dokumenterad uppföljning och handlingsplan för att utveckla samverkan ska redovisas. *Gäller både barn och vuxna EOG/YB

4 Gemensamt utvecklingsarbete kommunerna och regionen 2
Regionalt mål Alla personer som har behov av insatser från kommunerna och regionen samtidigt ska ha rätt till en samordnad individuell plan - SIP Utvecklingsbehov En utredning pågår hur arbetet med SIP planer fungerar i länet. Åtgärder kommer att planeras utifrån resultatet. Gäller alla målgrupper där SIP kan vara aktuellt. PRIO* prestationskrav barn och unga EOG/YB

5 Gemensamt utvecklingsarbete kommunerna och regionen 3
Regionalt mål De nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni ska vara vägledande för utveckling av arbetsmetoder runt alla personer med allvarlig eller komplicerad psykiatrisk problematik Utvecklingsarbete Försöksverksamhet med utveckling av integrerade team/ arbetssätt. Två lokala projekt kommer att bedrivas i länet, Laholm och Kungsbacka, för att få erfarenhet från olika kommuner med olika storlekar. Taktiska gruppen formulerar projektuppdrag och är styrgrupp för projekten. EOG/YB

6 Gemensamt utvecklingsarbete kommunerna och regionen 4
Regionalt mål I länet ska finnas en väl utvecklad missbruks-verksamhet som även tar hand om personer med missbruksproblematik och samtidig psykisk sjukdom Utvecklingsarbete Taktisk grupp inom missbruk, beroende har tagit fram ett konkret förslag inom ramen för den länsgemensamma missbruksutredningen. EOG/YB

7 Gemensamt utvecklingsarbete kommunerna och regionen 5
Regionalt mål Personer med psykisk funktionsnedsättning ska kunna få tillgång till de kognitiva hjälpmedel som man kan ha nytta av för att underlätta vardagen Utvecklingsarbete Utredning pågår om personer med psykiska funktionsnedsättningar får tillgång till de hjälpmedel som man behöver och eventuella hinder som finns EOG/YB

8 Gemensamt utvecklingsarbete inom kommunerna och regionen 6
Regionalt mål Personer med psykiska funktionsnedsättningar ska få bättre somatisk hälsa Utvecklingsområden Personalen ska ha ett hälsofrämjande synsätt i vardagsarbetet Årlig somatisk hälsoundersökning Uppsökande tandvård FoUU och högskolan i Halmstad genomför en interventionsstudie med focus på levnadsvanor EOG/YB

9 Gemensamt utvecklingsarbete kommunerna och regionen 7
Regionalt mål Verksamheterna ska ha ett väl utvecklat brukarinflytande Utvecklingsarbete Utvecklingsplan och mål och aktivitetsplan förankras hos Hallandsrådet och de lokala brukarråden på respektive ort. Representanterna i taktiska gruppen för en dialog med representanter för brukarorganisationerna EOG/YB

10 Utvecklingsområden som bara berör kommunerna
Regionalt mål Personer med psykiska funktionsnedsättningar ska erbjudas boendestöd eller boende och arbete/ sysselsättning som är anpassat efter personens behov Prestationskrav PRIO* Godkänd Inventering + Analys av hur väl individens behov är tillgodosedda på boendeområdet och sysselsättningsområdet. Planering hur verksamheten ska utvecklas 2013 – 2014 EOG/YB

11 Lokala utvecklingsaktiviteter kommunerna
Alla kommunerna planerar lokala utvecklingsaktiviter utöver de krav som ställs i prestationskraven för att få PRIO medel Olika förslag finns med i Mål och handlingsplanen 2013 – 2016 Ex lokal samornare för utveckling av arbetet med SIP planer arbetsterapeutisk kompetens som hjälp till boendestödet EOG/YB

12 Utvecklingsområden som bara berör regionen/psykiatri 1
Regionalt mål Heldygnsvården inom psykiatrin ska bedriva en vård och behandling som bygger på en hög kompetens. Tvångsåtgärder ska i möjligaste mån undvikas. Prestationskrav PRIO* Medverkan i genombrottsprojekt + rapportering till PAR- registret. Utvecklingsarbete Sprida de kunskaper som genombrottsprojektet gett till alla vårdavdelningar genom information, workshops m.m. Fortsatt satsning på KBT. EOG/YB

13 Utvecklingsområden som bara berör regionen/ psykiatri 2
Regionalt mål Utveckling av registreringen i befintliga kvalitetsregister ska ske Prestationskrav i PRIO* Rapportera möjliga verksamheter + antal som kan rapporteras. Uppföljning hur många som rapporterats jämfört med prognos Utvecklingsarbete Ta tillvara på och ta lärdom av den information man kan få fram genom kvalitetsregistren EOG/YB

14 Utvecklingsarbete som bara berör regionen/psykiatri 3
Regionalt mål Öppenvården inom psykiatrin ska vara basen i specialistverksamheten och den mesta vård ska bedrivas på denna vårdnivå. Samverkan ska ske med vårdgrannar runt personer med psykiska funktions-nedsättningar så att vård och stödinsatser kan ges gemensamt. Utvecklingsarbete Utveckling behöver ske av verksamheterna inom psykiatrins öppenvård. Detta gäller såväl vårdens innehåll, kompetens som variationer i utbud. EOG/YB

15 Utvecklingsarbete som bara berör regionen/ psykiatri 4
Regionalt mål Vuxenpsykiatrin ska ha ett Barnperspektiv Utvecklingsarbete Barnombud ska finnas inom vuxenpsykiatrin i hela länet EOG/YB

16 Länsgemensam kompetensutveckling
Regionalt mål Personer inom kommunerna och psykiatrin som kommer i kontakt med personer med en allvarlig eller komplicerad psykiatrisk problematik ska ha sådan kunskap så att de kan möta dessa personers behov utifrån bästa tillgängliga kunskap. De nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni ska vara utgångspunkten i mötet både inom kommunerna och inom psykiatrin Utbildningsaktiviteter som planeras Supported employment Vård och stödsamordning 7,5 poäng Vård och stödsamordning 30 poäng EOG/YB

17 Länsgemensam kompetensutveckling
Övriga områden Bemötande/motivation – MI SIP – hur man kan arbeta med SIP Dubbeldiagnoser Utvecklingsstörning/ psykisk sjukdom Missbruk/ psykisk sjukdom EOG/YB

18 Erfarenheter under arbetets gång
Processen tar lång tid, men den är viktigt.. Viktigt med trygghet i samverkan Vi är på god väg i vår grupp med vår gemensamma plan 2013 – 2016 Planen är inte ”färdig” utan ska utvecklas successivt men Svårigheter med beslutsgång Byråkratisering och hinder istället för kreativa lösningar EOG/YB


Ladda ner ppt "Taktisk grupp Programområde Psykiatri"

Liknande presentationer


Google-annonser