Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gunilla Kajrup, proj.ledare Mikael Lennartsson, bitr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gunilla Kajrup, proj.ledare Mikael Lennartsson, bitr."— Presentationens avskrift:

1 Gunilla Kajrup, proj.ledare Mikael Lennartsson, bitr.
MÖTAS Gunilla Kajrup, proj.ledare Mikael Lennartsson, bitr.

2 Projektet I MÖTAS arbetar vi kring värdegrundsfrågorna, med det personliga mötet som utgångspunkt. Projektet ses som en förebyggande åtgärd i att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med god psykosocial arbetsmiljö. Deltagarna finns inom Vård- och omsorgscollege där offentliga och privata arbetsgivare, utbildningsanordnare och arbetsliv samverkar. Målsättning är en attraktiv vård- och omsorgssektor att arbeta och vårdas i, där personal stannar kvar. Med värdegrundsfrågorna i centrum, kommer innovativa och deltagardemokratiska arbetsmetoder, ge personal och andra möjlighet att påverka innehållet i utbildningsenheterna som utvecklas. Parallellt med detta utvecklas en regional kvalitetssäkrad handledarutbildning som, genomsyrad av värdegrundsfrågorna, ger handledarna en nyckelroll. Enheternas arbete med förnyelse och lärande ger förutsättningar för minskad diskriminering och ökad mångfald inom sektorn. Med dessa utbildningsenheter blir vård- och omsorgssektorn en attraktiv sektor att arbeta inom.

3 Organisation Regional projektledning
6 st lokala college med lokal projektledare/styrgrp 6 st utbildningsenheter, anställda Gemensam handledarutbildning, ht-12 Specifik kompetensutveckling under 2013 Primärt erfarenhetsutbyte och spridning inom VO-C Skånes organisation

4 Spridningsidé

5 Övergripande mål Att genom utbildningsenheterna arbeta med förnyelse och lärande kring det personliga mötet i syfte att minska diskriminering och öka mångfald inom vård- och omsorgssektorn. Genom dessa utbildningsenheter finns goda förutsättningar för att vård- och omsorgssektorn långsiktigt är en mer attraktiv sektor att arbeta inom.

6 Projektmål Under mobiliseringsfasen har skapats förutsättningar för att, utifrån framtidsverkstädernas handlingsplaner, etablera utbildningsenheterna. Under genomförandefasen påbörjas en tradition av årliga konferenser där målet är att ta del av varandras utbildningsenheters goda exempel på innovativt utvecklingsarbete och därigenom ytterligare utveckla de egna och varandras utbildningsenheter.

7 Mervärde De goda exempel som handledarrollen genom utbildningsenheter inom olika delar av vården skapar, främjar och stimulerar nytänkande samtidigt som de tar tillvara goda erfarenheter utifrån den specifika målgrupp de arbetar med. Här skapas en lärande miljö för alla inblandade samtidigt som nyanställd personal genom praktik ges möjlighet att sprida dessa goda exempel vidare till sina hemavdelningar/-enheter.

8 Programkriterier Lärande miljöer
Utbildningsenheter ska ses som lärandemiljöer för det personliga mötet med värdegrundsfrågorna i centrum, för all personal. Genom deltagande på utbildningsenheterna stimuleras personalen till delaktighet och ansvarstagande och motiveras till nytänkande och förståelse för ökad mångfalds betydelse vilket resulterar i att diskriminering och psykisk ohälsa motverkas. På så sätt skapas attraktiva arbetsplatser där befintlig personal stannar kvar. Detta kommer även att påverka de som efter avslutad utbildning nyanställts samtidigt som det stimulerar unga män och kvinnor att i högre utsträckning söka sig till vård- och omsorgsutbildningarna.

9 Programkriterier Innovativ verksamhet
Att utveckla utbildningsenheter är inte något nytt utan har prövats tidigare, men att utveckla enheter med fokus på det personliga mötet är något nytt. Med hjälp av olika innovativa arbetsmetoder utvecklas arbetssättet kring det personliga mötet till något som går att utbilda och samtala kring på ett konkret och mångsidigt sätt.

10 Programkriterier Främja samverkan
Personalen som arbetar på de olika utbildningsenheterna kommer att under genomförandefasen ha gemensamma träffar där syftet är att utveckla enheterna ytterligare och lära av varandras arbetssätt.

11 Dagens uppdrag Bryta ner problemställningen SWOT – styrkor och svårigheter Skapa gemensam målbild Konkretisera kompetensbehovet för ledare och medarbetare Förbereda för nästa, verksamhetsunika steg Boka 4/ – framtidsdiskussion


Ladda ner ppt "Gunilla Kajrup, proj.ledare Mikael Lennartsson, bitr."

Liknande presentationer


Google-annonser