Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länets kommuner i samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länets kommuner i samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Länets kommuner i samverkan
Slutkonferens Hälsokommunikatörer Karin Wahlgren Kommunförbundet Stockholms Län Säga något om KSLs arbetssätt - att KSL inte beslutar utan rekommenderar kommunerna, om förankring skett i majoriteten av kommunerna. I projektet HK har försök gjorts, men har inte lyckats fullt ut. Men vi kan säga att vi kommit halvvägs.

2 Ett gemensamt uppdrag i folkhälsoarbetet
”Kommuner och landsting har en nyckelroll inom folkhälsoarbetet och bör i den egenskapen förbättra och utveckla sina metoder och verktyg” ”Det hälsofrämjande inslaget i det förebyggande folkhälsoarbetet bör betonas”. En förnyad folkhälsopolitik, prop 2007/08:110 Utgångspunkten för KSLs medverkan i projektet var den regionala samverkan kring flyktingmottagandet, som startade 2007, och den kommungemensamma Samverkansöverenskommelsen rörande introduktion av nyanlända, som antogs Där står att man ska samverka kring och utveckla introduktionsverksamheter. Samhällsorientering och SFX är ex på sådana verksamheter.

3 En förnyad folkhälsopolitik, prop 2007/08:110
”Merparten av folkhälsoarbetet bedrivs på lokal och regional nivå. Idag finns folkhälsofrågorna med på den kommunala och regionala politiska agendan i betydligt högre utsträckning än för bara några år sedan. Regeringen vill i detta sammanhang betona betydelsen av att utveckla folkhälsoarbetet lokalt och sektorsöverskridande. Regeringen betonar vikten av att huvudmän och andra berörda aktörer prioriterar arbetet med att få samverkan att fungera, såväl på lokal som på regional nivå.” En förnyad folkhälsopolitik, prop /08:110 Det är tydligt i den nationella folkhälsopolitiken att det inte bara är ett gemensamt ansvar, utan även att man ska utveckla folkhälsoarbetet sektorsöverskridande, och få samverkan att fungera.

4 Projektets styrgrupp och uppdrag
Landstinget – Avd för närsjukvård Stockholms stad Södertälje kommun Huddinge kommun Migrationsverket Kommunförbundet Stockholms Län Landstinget – Transkulturellt centrum Arbetsförmedlingen Styrgruppens uppdrag: - Riktlinjer och vägledning - Bistå med expertis - Sprida erfarenheter inom egna organisation och politik - Hitta kanaler till övriga kommuner - Utforma ett finansieringssystem för att kunna ta tillvara de resurser som utvecklas De två sista punkterna har i högsta grad präglat vårt arbete under 2011

5 Erfarenheter Landstinget och kommunerna är beroende av varandra för hälsofrämjande arbete HK har utbildats av och rekryterats av landstinget men arenorna finns i kommunerna Svårt få med alla kommunerna - ej tvingande, nationella folkhälsopolitiken är mål, ej lag Finns inte anvisad finansiering (ex samhällsorientering)

6 Erfarenheter Etableringsreformen satte en käpp i hjulet, kommunerna har minskat ansvar för nyanlända, har omorganiserats Strukturella hinder för Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, kunde inte lösa medfinansiering i implementeringsfasen Ett utvecklingsarbete i flera faser behövs Verksamheten utprovad och bra Det finns erfarenheter även från andra delar av landet – Skåne och Östergötland Hälsokommunikatörer medverkar till att hälsohinder för etablering i samhället kan undanröjas, bli mindre, individen blir mera delaktig

7 Möjlig utveckling i flera faser?
2010 – 2011 Utvecklingsprojektet - 3 kommuner + 10 HK Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är med i diskussionerna 2012 Implementeringens år kommuner + 6 HK AF och MIV söker former för att samverka och samfinansiera Flera el alla kommuner i länet går med, fler HK kan anställas. AF och MIV samverkar och samfinansierar

8 Hälsa för bättre arbetsmarknads-etablering – tre konkreta förslag till lösningar från Tema Nyanlända
Hälsofrämjande insatser Kunskap och stöd Kompetensutveckling av personal Tema Nyanlända – Slutrapport juni 2011 Etablering ur ett helhetsperspektiv - Hälsokommunikatörer kan bidra till dessa lösningar! Nämn något om vad Tema Nyanlända var/är för projekt . Tema Nyanlända är ett regionalt tematiskt projekt inom området nyanlända flyktingars etablering. Genom en samordnad kunskapsinsamling, informationsspridning och omvärldsbevakning ska Tema Nyanlända göra det möjligt för projektresultat och erfarenheter att få större genomslag och leda till långsiktig förändring

9 Åtta kommuner utvecklar verksamheten tillsammans med Landstinget under 2012
Botkyrka Nacka Salem Sollentuna Stockholm Sundbyberg Södertälje Upplands Väsby

10 Från 8 till 26?


Ladda ner ppt "Länets kommuner i samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser