Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PSYNK Barns psykiska ohälsa – ett prioriterat arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PSYNK Barns psykiska ohälsa – ett prioriterat arbete."— Presentationens avskrift:

1 PSYNK Barns psykiska ohälsa – ett prioriterat arbete

2 Barns och ungas psykiska ohälsa •Ett prioriterat område under planperioden 2013- 2015 •Beslut att delta i PSYNK projektet är inskrivet i Landstingsplanen Beställarenheten 2013-02-15, Magdalena Edner, www.ltkalmar.se

3 Lite ”historia” •Nybro 2011 – processkartläggning •Länskonferens 12 april 2012 •Deltagare från alla förvaltningar och alla kommuner •Alla kommuner i länet bjöds in för att samverka i PSYNK •Kalmar först ut •Mörbylånga snart klart •På gång Högsby, Vimmerby, Oskarshamn, Västervik, Mönsterås •Fler på gång men lite avvaktande

4 Exempel på pyramid

5 Frågor som verksamheterna svarat på 1. Vilket uppdrag/roll/ansvar har er verksamhet kring barns och ungdomars psykiska (o)hälsa? 2.Vilken hjälp/råd/stöd/insatser kan ni erbjuda barn/ungdomar som mår psykiskt dåligt? 3.Hur jobbar ni förebyggande och främjande med psykisk hälsa? 4.Vilka samverkar ni med i nuläget? Samverkansavtal/överenskommelser? 5.Vilken instans lämnar ni vidare till om annan kompetens behövs? Hur ser kedjan/flödet ut? 6.Hur eller från vem får ni oftast veta att ett barn/ungdom behöver hjälp på grund av psykisk ohälsa? 7.Vad anser du behöver utvecklas i samarbetet med andra verksamheter? 8.Vad anser du behöver utvecklas internt i er egen verksamhet?

6 Tydliggörande/utformning av första linjen inom hälso- och sjukvården •Inom landstinget pågår en utredning om första linjens hälso- och sjukvård avseende psykisk ohälsa för barn och ungdomar upp till och med 17 år. •Detta arbete pågår på länsnivå under 2013 med målet att inleda införandet under 2014. •Nya samverkansformer mellan kommuner och landsting behöver arbetas fram. •Ta fram rutiner för samverkan och arbeta med information till berörda aktörer. •Detta arbete måste ske på länsnivå, Landstinget i Kalmar län och alla länets kommuner

7 Gemensamma utbildningsinsatser •Kartläggningen identifierar ett antal områden där utbildningsinsatser behövs. •Föreslag att utbildningsdagar kombinerat med seminarier/workshops anordnas gemensamt för skapa arenor där personal från olika aktörer tillsammans kan få samma utbildning och därefter diskutera det gemensamma arbetssättet utifrån ny kunskap. •Exempel på områden som identifierats i kartläggningen är sekretessfrågan, termer och begrepp, samordnad individuell plan, kunskap om olika aktörers uppdrag och insatser samt metoder för tidig upptäckt av tecken på psykisk ohälsa hos barn och unga.

8 Föräldrastödsprogram •Vid kartläggningen anger flera olika aktörer att man arbetar med föräldrastödsprogram. •De program som används har god evidens men en kartläggning bör göras över vilka aktörer som erbjuder föräldrastödsprogram och till vilka grupper. •Efter en gemensam karläggning bör man ta ställning till om nuvarande form är effektivt eller om aktörerna i samverkan kan erbjuda föräldrastöds program på ett mer effektivt sätt än idag.

9 Gemensam webb information •Den kartläggning som hittills gjorts ger en samlad bild som vi tror att de flesta medarbetare inom området kan ha nytta av i sitt dagliga arbete. Ett förslag är att denna kartläggning publiceras på gemensam hemsida så att den görs tillgänglig för samtliga medarbetare som behöver den. Sidan bör även vara tillgänglig för allmänheten enligt t ex Sollentunas modell www.sagasollentuna.se. www.sagasollentuna.se •Att detta sker är också ett grundkrav för PRIO satsningen 2013

10 Hantering av gamla överenskommelser •Sedan början av 2000-talet finns en överenskommelse (BUS) mellan kommun och landsting, som beskriver samverkan i svåra och akuta ärenden som rör barn, denna har delvis fallit i glömska. Vi har också nya rutiner för arbete med SIP (samordnad individuell plan). För att personal hos olika aktörer skall ha möjlighet att använda sig av de samverkansrutiner som överenskommits måste denna finnas beskriven och möjlig för personal att ta del av. •Kartläggning av förekommande överenskommelser och därefter beskrivning av aktuella överenskommelser samt publicering publiceras på ovan beskrivna hemsida. Gamla överenskommelser som inte gäller längre bör formellt avslutas. •Nya överenskommelser bör vara tidsbegränsade.

11 Samverkansöverenskommelser Kartläggningen identifierar ett antal områden där samverkan behöver förbättras. Överenskommelser om samverkan behöver tas fram enligt de behov som kartläggningen identifierat, Dessa ska vara kopplade till den övergripande överenskommelsen samverkan avseende barn. Detta kommer också att leda till förbättrade resultat inom öppna jämförelser där samverkansöverenskommelser är ett högt prioriterat område.

12 Vinster med PSYNK •Få större kunskap inom den egna organisationen •Få kunskap om varandras verksamhet inom landsting och kommun •Ge möjlighet till samverkan och förbättringar

13 Att tänka på…. •Viktigt att veta att första linjen finns både i kommunal verksamhet och landstinget •Ledningens förhållningssätt till samverkan är viktig på alla nivåer •Lena Ahlstedt FOKUS.har gjort en utredning om sociala barn- och ungdomsvården överensstämmer mycket väl med PSYNK kartläggningen i Kalmar


Ladda ner ppt "PSYNK Barns psykiska ohälsa – ett prioriterat arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser