Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NORRBUS  Gemensamma riktlinjer för barn- och ungdomar 0-20 år med sammansatta behov där insatserna ska samordnas över sektorgränserna/ Landstinget och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NORRBUS  Gemensamma riktlinjer för barn- och ungdomar 0-20 år med sammansatta behov där insatserna ska samordnas över sektorgränserna/ Landstinget och."— Presentationens avskrift:

1 NORRBUS  Gemensamma riktlinjer för barn- och ungdomar 0-20 år med sammansatta behov där insatserna ska samordnas över sektorgränserna/ Landstinget och kommunerna  Kommunen har lagstadgat ansvar upp till 20 år. Barnsjukvården ansvarar för barn upp till 18år, vuxenpsykiatrin tar sedan vid

2 Målet för samverkan Att alla barn-och ungdomar i Östra Norrbotten ska få ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin klass/ grupp

3 Grundläggande värderingar Utgångspunkter  Landstinget och kommunerna ska samverka  Barnets/ungdomens bästa  Helhetssyn  Stöd i ett tidigt skede  Att barnets mening respekteras  Föräldrarna huvudansvariga för sitt barn

4 Samverkan  Grundförutsättningen är att varje aktör tar ansvar för sitt uppdrag  Viktigt med samsyn och tillit mellan de professionellas kompetenser  Den som i sin yrkesutövning upptäcker behov av stöd, utredning och insatser för barn, ska initiera frågan om samverkan  Skyldighet att samverka inom 2 veckor

5 5 Kommun Kommun och Landsting Landsting Specialist- nivå Socialtjänst - Individ- och familjeomsorg - Handikappoms/ LSS Barn- och ungdomsmedicin Barn- och ungdomshabilitering Barn- och ungdomspsykiatri Vuxenpsykiatri Bas nivå Förskola Skola Skolhälsovård Elevhälsa Socialtjänstens förebyggande verksamhet Familjens Hus Ungdomsmottagning Primärvård: - Mödrahälsovård - Barnhälsovård - 1:a linjens hälso- och sjukvård

6 Genomförandeplan  När behov av insatser finns från flera aktörer upprättas en gemensam skriftlig genomförandeplan  Det ska tydligt framgå vem som ansvarar för olika insatser, kostnader samt uppföljning.  Hur och när uppföljning ska ske ska framgå i planen.

7 Kostnadsfördelning  Principen utgår från huvudmännens ansvar enligt gällande lagstiftning.  Sker mellan berörda aktörer i varje enskilt fall utifrån ansvaret för insatserna.  Ska vara klarlagt innan eventuell placering av barnet måste ske utanför hemmet.

8 Beslut  De utarbetade riktlinjerna för samverkan godkändes av länsstyrgruppen den 11 juni 2008  Kommunförbundet Norrbotten beslöt den 18 september 2008 att rekommendera barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i länets kommuner att anta de utarbetade riktlinjerna för samverkan  Den 28 oktober 2008 fastställde landstingsstyrelsen de utarbetade riktlinjerna för samverkan

9 Östra Norrbotten

10 d Länsnivå barnpsyk vuxenpsyk Specialistnivå Barn- och ungdomsmott Vuxenpsykiatrin Socialtjänsten Basnivå Primärvård, BVC, MVC, Familjens hus, Ungdomsmottagning, Förskola/skola, Skolhälsovård/Elevhälsa Socialtjänstens förebyggande verksamhet,

11  Länsnivå Remiss från specialistnivån, när öppenvård inte räcker  Specialistnivå Ska komplettera basnivån med konsultation och ansvarar för bedömning och utredning som kräver särskilda kunskaper, diagnostik och behandling.  Basnivå Tidiga insatser och stöd är grundläggande. Ska i första hand tillgodoses i vardagsmiljön.

12 Samverkansrutin Östra Norrbotten  Den som i sin yrkesutövning upptäcker behov av stöd, utredning och insatser för barn ska initiera frågan om samverkan med barnet och föräldrarna.  Vid behov av gemensamma insatser beslutar närmaste chef och kallar till nätverksmöte inom två veckor.  En skriftlig genomförandeplan upprättas vid mötet.  Genomförandeplanen fullföljs. Respektive huvudman svarar för insatser och kostnader i enlighet med sitt uppdrag  Nätverksmöte hålls med uppföljning/utvärdering,  Avikelserapport när samverkan inte fungerar


Ladda ner ppt "NORRBUS  Gemensamma riktlinjer för barn- och ungdomar 0-20 år med sammansatta behov där insatserna ska samordnas över sektorgränserna/ Landstinget och."

Liknande presentationer


Google-annonser