Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Uppdrag: Att utarbeta förslag till riktlinjer för barn med språkstörning för att tydliggöra uppdrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Uppdrag: Att utarbeta förslag till riktlinjer för barn med språkstörning för att tydliggöra uppdrag."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Uppdrag: Att utarbeta förslag till riktlinjer för barn med språkstörning för att tydliggöra uppdrag och ansvarsgränser Syfte: Att kartlägga hur många och vilka barn och ungdomar som tillhör målgruppen Identifiera gruppens behov av utrednings-, stöd- och habiliteringsinsatser Beskriva vilka insatser som ges målgruppen idag Föreslå för kommun och landsting gemensamma riktlinjer

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Arbetsgrupp  Ninni Påhlssonspec ped tal/sprKarlskoga kommun  Ann-Catrin Götlinenhetschef Nora kommun  Ann Johansonspec ped tal/sprAskersunds kommun  Lena Carlssonspec ped/samordnareÖrebro kommun  Soile LeinopsykologÖrebro kommun  Katrin v Stedingkrektor/central skolstödÖrebro kommun  Moa Pellrud enhetschef BUH ÖLL  Eva Hillerbrandlogoped LOFÖLL  Maria Lindvårdutv BarnhälsovÖLL  Helene Buciutospecialistläkare BUMÖLL  Kerstin Brandell, sekrverksh utveckl HoHÖLL  Håkan Hjelm, ordfverksh chef BUH ÖLL

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Identifiering/antal barn  BVC språkscreening 2½ års ålder  Ca 10 % av alla barn identifieras per år  Ca 250 remitteras för utredning av logoped  De som inte identifieras följs upp och om problem finns remitteras senare  Uppskattningsvis remitteras totalt ca 350 barn (0 – 6 år) per årskull (länet)  6 % av varje årskull (ca 3000 barn) dvs 180 barn har kvarstående problem  Grav språkstörning hos ca 2 % dvs ca 60 barn.  Försök att genomföra inventering i kommunerna men mycket osäkra uppgifter  Sammanfattning: Mest tillförlitliga uppgifter om språkstörning enl statistik från ÖLL (se ovan)

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Behov, tillgängliga resurser och insatser i kommunerna  Stora svårigheter att få fram uppgifter ang riktade resurser tal/språk  Ex på behov är kunskap, kompetensutveckling, handledning, hjälpmedel, TAKK mm  Det som erbjuds varierar mellan kommunerna  Stödet till barn och unga med språkstörning varierar med tillgången på resurser.

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Allvarligaste bristerna  Barn med enbart språkstörning ingår inte i BUH  Insatser och uppföljning till barn i skolåldern inom LOF (begränsat uppdrag efter 7 år)  Långa väntetider till utredning och behandling hindrar tidiga insatser

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Förbättringsförslag  Barn och unga med grav språkstörning och deras föräldrar bör få tillgång till BUH:s insatser och resurser.  Helhetssyn på barnet och dess behov. Barn och unga med språkstörning bör få tillgång till ett tvärprofessionellt team som kan se till barnets och familjens totala behov samt ansvara för samordning inom nätverk  Mindre grupper i fsk/skola. Behov av att kunna variera barngruppsstorlek

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Förslag till aktiviteter för att förbättra stödet och insatserna  Tillgång till varierande storlek på grupper inom fsk/skola  Vårdprogram för barn och unga med grav språkstörning. Säkerställa att alla barn och unga med språkstörning får en likvärdig behandling efter behov och oavsett ålder.  Länsteam för barn och unga med grav språkstörning sammansatt av repr från kommun och landsting i syfte att skapa tillgång till en samlad kompetens som även följer barnet över tid.

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Förslag till Riktlinje för utredning, diagnostik, behandling och stöd till barn och unga 0 – 18 år med språkstörning i Örebro län

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Syfte  Säkerställa att insatserna och deras genomförande motsvarar barnets/ungdomens och familjens behov  Utgöra stöd och vägledning för verksamheterna i arbetet med att fullfölja sina uppdrag  Säkerställa att insatserna samordnas mellan huvudmännen och verksamheter på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt  Bidra till att skapa en helhetsbild av utrednings-, behandlings- och stödinsatser

10 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Mål Barn och unga med språkstörning bosatta i Örebro län ska, utifrån sina individuella behov, erbjudas samordnade insatser av god kvalitet, så att de tillförsäkras en uppväxt på lika villkor. Målet är att de ska ges lika möjligheter som andra barn och unga till framtida goda levnadsförhållanden, ett självständigt liv med full delaktighet i samhällslivet.

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Aktuella verksamheter  Barnhälsovården (BHV)  Barn-och ungdomsmedicinska kliniken (BUM)  Logopedi- och foniatri/logopedmottagningar i länet (USÖ, Karlskoga, Lindesberg)  Barn-och ungdomshabiliteringen  Förskola och skola  Elevhälsa  Skolhälsovård (medicinsk kompetens inom elevhälsan) SPSM:s och socialtjänstens insatser till barn och unga och föräldrar har inte inkluderats i dessa riktlinjer.

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Matris för ansvarsfördelning ex 0 – 5 år  Verksamhet: Förskola, barnhälsoteam, BHV/BVC, BUM, LOF, BUH  Behov/insatser: Screena/upptäcka, initiera insatser, utreda/remittera, diagnostisera, behandla/ge habiliteringsinsatser, tillgodose behov av hjälpmedel, ge stöd i lärosituationen, ge stöd till föräldrar, planera och samordna insatser, följa upp


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Barn- och ungdomshabiliteringen Uppdrag: Att utarbeta förslag till riktlinjer för barn med språkstörning för att tydliggöra uppdrag."

Liknande presentationer


Google-annonser