Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att främja närvaro – för alla elevers rätt till utbildning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att främja närvaro – för alla elevers rätt till utbildning."— Presentationens avskrift:

1 Att främja närvaro – för alla elevers rätt till utbildning

2 Alla barn och ungdomar har skolan som gemensam arbetsplats  Eleverna är skyldiga att delta i utbildningen om de inte har giltiga skäl att utebli.  Skolans arbetsmiljö behöver stödja elevens närvaro oavsett vilka förutsättningar och behov eleven har.  Skolan har ett långtgående ansvar när det gäller att vidta åtgärder för att en elev ska kunna fullgöra sin skolgång

3 Bakgrund  Cirka skolpliktiga elever beräknas ha varit återkommande ogiltigt frånvarande från vissa lektioner/ämnen/dagar under minst två månader i slutet av läsåret 2008/09. (Skolverket.Skolfrånvaro och vägen tillbaka, 2010)  Hög frånvaro är ett allvarligt problem vid flera skolor och huvudmännen saknar ofta en samlad bild av hur frånvarosituationen vid skolorna ser ut. (Skolinspektionen. Skolpliktsbevakning, 2010)  Elevhälsans tid har svårt att räcka till för elevernas behov. (Skolinspektionen. Elevhälsan, 2011 )  Skolhälsovården behöver bli bättre på att fånga upp elever som mår dåligt. (Oecd. Mental Health and Work )

4 Granskningens syfte och inriktning Syfte  Att huvudmannen uppmärksammas på sitt ansvar för att säkerställa alla elevers rätt till utbildning.  Att skolans arbete med att främja närvaro och åtgärda frånvaro förbättras. Granskningsområden  Att främja närvaro.  Att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro.  Att följa upp kvaliteten i arbetet med att främja närvaro och åtgärda frånvaro. Avgränsning  Granskningen har omfattat skol- och huvudmannanivå.  Granskningen har omfattat grundskolans årskurs

5 Omfattning av ogiltig frånvaro i granskade skolor  Frånvaro om 2–4 lektioner/vecka och över 4 lektioner/vecka  Antalet elever per skola varierade från enstaka elever upp till ett tjugotal.  Variationen mellan skolorna var stor för båda kategorierna.  Sammanhängande längre frånvaro  I de flesta skolor fanns elever med en sammanhängande frånvaro om 1-2 veckor.  I ungefär hälften av skolorna fanns också elever med en långvarig frånvaro över 2 veckor

6 Granskningens huvudresultat  Elevers frånvaro ses ofta som ett individproblem och inte som en angelägenhet för hela skolan.  Elever har ofta utvecklat en hög frånvaro innan en allsidig utredning om orsakerna till frånvaron har gjorts. Samråd med elevhälsans samtliga professioner sker ofta sent i processen.  För elever med långvarig frånvaro behöver uppföljningar av insatta åtgärder göras tätare och omfatta både elevens kunskapsutveckling och omfattning av frånvaro.  Huvudmännen behöver i högre grad följa upp att elever med hög frånvaro får sin utbildning tillgodosedd

7 Främjande arbete – hur stödjer det elevens närvaro? Skolan  Utforma en arbets- och studiemiljö som främjar närvaro.  Utgå från frånvaromönster som är likartade för exempelvis olika ämnen eller elevgrupper.  Elevhälsans främjande arbete behöver stärkas.  Förbättra delaktigheten för elever och vårdnadshavare

8 Främjande arbete – hur stödjer det elevens närvaro? Huvudmannen  Stödja skolorna i det främjande arbetet.  Se till att stödet till skolorna utgår från de förutsättningar och behov som finns vid respektive skola.  Se till att elevhälsans arbete också inriktas mot att främja närvaro och förebygga frånvaro

9 Rätt utredning – rätt åtgärder. Hur tillgodoses elevens rätt till utbildning? Skolan  Ha en likvärdig hantering av rutinerna för elevernas närvaro och frånvaro.  Utreda bakomliggande orsaker till en elevs frånvaro på ett tidigt stadium.  Elevhälsans personal behöver utreda orsakerna så att rätt åtgärder kan vidtas.  Resultatet av insatta åtgärder bör utgå från en bedömning av elevens kunskapsutveckling och närvaro.  Utveckla samarbetet med vårdnadshavarna

10 Rätt utredning – rätt åtgärder. Hur tillgodoses elevens rätt till utbildning? Huvudmannen  Ha tydliga rutiner för skolornas rapportering.  Följa upp elever med hög och långvarig frånvaro.  Följa upp att rektorn har förutsättningar/ kunskap/ möjligheter att vid behov vidta ytterligare åtgärder.  Arbeta för en samordning inom kommunen och med externa myndigheter

11 Kvalitetsarbetet- Hur kan skola och huvudman förbättra sitt arbete? Skolan och huvudmannen  Sammanställa frånvaron på skol- och huvudmannanivå.  Beskriva förutsättningar för det främjande, utredande och åtgärdande arbetet.  Göra analyser och ta fram utvecklingsområden.  Ske i samverkan med elever och vårdnadshavare.  Ske i samverkan inom kommunen och med externa myndigheter

12 Sammanfattning  Det främjande arbetet kan utvecklas genom  riktade insatser för att förbättra verksamheten  att utgå från de förutsättningar och behov som finns vid respektive skola  samverkan med elevhälsan, elever och vårdnadshavare  Det utredande/ åtgärdande arbetet behöver  utgå från en allsidig utredning av orsakerna till en elevs frånvaro  ske i samarbete med elevhälsan  säkerställa att eleven får det stöd den har behov av  ske inom kommunen och med externa myndigheter.  Kvalitetsarbetet behöver  omfatta arbetet med att främja närvaro och utreda/ åtgärda frånvaro

13 I arbetet för barnets bästa är det avgörande att huvudmannen arbetar för att skapa förutsättningar för ett samarbete där elevens rätt till utbildning är det gemensamma målet för alla insatser


Ladda ner ppt "Att främja närvaro – för alla elevers rätt till utbildning."

Liknande presentationer


Google-annonser