Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lust att lära - möjlighet att lyckas!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lust att lära - möjlighet att lyckas!"— Presentationens avskrift:

1 Lust att lära - möjlighet att lyckas!
Lust att lära - möjlighet att lyckas! Handlingsplan för en förbättrad kommunal grundskola i Borås Stad. Juni 2013

2 Vårens arbete C:a 50 särskilda möten har hållits med referensgrupper
Vårens arbete C:a 50 särskilda möten har hållits med referensgrupper Engagemanget i grupperna har varit stort Det råder en stor samsyn om vad som behöver göras.

3 Handlingsplan – Syfte Handlingsplanens olika delar ska leda till ökade möjligheter för varje elev att nå så långt i sin kunskapsutveckling som möjligt. Utgångspunkter: Varje elev som lämnar den kommunala grundskolan i Borås Stad ska ha behörighet att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. 2 Den kommunala grundskolan i Borås Stad ska vara förstavalet för elever och föräldrar. 3 Den bästa kommunala grundskolan i Borås Stad ska vara den som är närmast där du bor.

4 Handlingsplan – Innehåll
Handlingsplan – Innehåll Handlingsplanen består av tre delar: Rektors uppdrag – Rektor är nyckelperson och ansvarig för att säkerställa att varje elev har trygghet och studiero samt ges möjligheter att nå så långt i sin kunskapsutveckling som möjligt. Läraryrkets status – Forskning visar att den mest avgörande faktorn för att en elev ska lyckas är lärarens arbete i klassrummet. Vi ska höja läraryrkets status 3 Resultat – Varje elev ska ges möjligheter att nå så långt i sin kunskapsutveckling som möjligt. Ett viktigt delmål är att varje elev i grundskolan ska ha behörighet att komma in på ett nationellt gymnasieprogram.

5 Handlingsplan – Rektors uppdrag
Handlingsplan – Rektors uppdrag Borås Stad ska: Definiera och förtydliga uppdraget som rektor i Borås Stad. Rektor ska vara chef för en skolenhet och där leda det pedagogiska arbetet så att varje elev når så långt i sin kunskapsutveckling som möjligt. Utgångspunkter är Skolinspektionens tolkningar utifrån skollag och förordningar, Borås Stads Styr- och ledningssystem, chefsöverenskommelse samt lönekriterier för chefer.

6 Handlingsplan – Rektors uppdrag
Handlingsplan – Rektors uppdrag Borås Stad ska: Ta fram en gemensam struktur för hur grundskolenheter i Borås Stad ska se ut. Utifrån Skolinspektionens definition av en skolenhet ska en utredning visa på hur dessa ska se ut i Borås Stad. Storlek gällande antal elever och underställd personal ska beaktas. Borås Stads definition av rektors uppdrag ska vara vägledande för indelningen. Organisationen ska stödja möjligheten för varje elev att nå så långt i sin kunskapsutveckling som möjligt. Skolenheter i Borås Stad ska ha en gemensam grundstruktur avseende: Ledning - befattningar Administrativt stöd - befattningar

7 Handlingsplan – Rektors uppdrag
Handlingsplan – Rektors uppdrag Borås Stad ska: Tydliggöra och definiera roller och uppdrag för nivåer och befattningar inom grundskolan i Borås Stad. Tjänstemannabefattningar och mötesplatser ska ha tydliga roller och uppdrag. Roller och uppdrag ska vara samma i de tre stadsdelarnas skolorganisationer. Kommungemensamma verksamheters roller och uppdrag ska förtydligas och synliggöras. Elevhälsans roll och uppdrag ska tydliggöras.

8 Handlingsplan – Läraryrkets status
Handlingsplan – Läraryrkets status Borås Stad ska: Ta fram en plan för hur varje lärare på grundskolan ska ha tillgång till modern teknik Elever ska i Borås Stads skolor möta modern teknik. Ett första steg är att tillse att lärare har tillgång till och kompetens kring att arbeta med modern teknik.

9 Handlingsplan – Läraryrkets status
Handlingsplan – Läraryrkets status Borås Stad ska: Arbeta fram en gemensam modell för uppdragsdialog mellan rektor och lärare. Lärare i Borås Stad ska lägga mer tid på elevers kunskapsutveckling och mindre tid på administrativa uppgifter. Ett första steg för att synliggöra detta är att arbeta igenom en uppdragsdialog mellan rektor och lärare utifrån samma modell på samtliga grundskolor i Borås Stad.

10 Handlingsplan – Läraryrkets status
Handlingsplan – Läraryrkets status Borås Stad ska: Ta fram en strategi för att synliggöra det goda arbete som sker i den kommunala grundskolan i Borås Stad. Lärare i Borås Stad gör ett bra jobb. Detta ska uppmärksammas genom olika aktiviteter. Den egna skolenheten bär ansvaret att synliggöra sin professionalism gentemot elever, vårdnadshavare och det omkringliggande samhället. En Borås Stads aktivitet kommer att vara att införa prisceremonier för att uppmärksamma det goda lärandet. Formerna för detta blir en av delarna i strategin.

11 Handlingsplan – Läraryrkets status
Handlingsplan – Läraryrkets status Borås Stad ska: I takt med att resultaten och de kommunala skolornas attraktivitet förbättras höja lönenivån för lärare och rektorer i jämförelse med konkurrerande kommuner. Lärare och rektor i grundskolan i Borås Stad ligger lågt vad gäller medianlön i jämförelse med omkringliggande kommuner. Satsningar behöver göras i takt med att resultaten och attraktiviteten förbättras.

12 Handlingsplan – Resultat
Handlingsplan – Resultat Borås Stad ska: Gå igenom varje del av den dokumentation som lärare och skolor gör idag. Syftet är att i varje del effektivisera och minska på det administrativa arbetet. Utgångspunkten är att endast det som leder till ökad måluppfyllelse för varje elev ska dokumenteras. Dokumentationen ska ske med modern teknik på enklaste sätt. Lärare och rektor ska lägga mer tid på samtal, uppföljning och analys av elevens kunskapsutveckling och mindre tid på att fylla i uppgifter. Arbetet ska ske i delaktighet av lärare, rektorer, fackliga organisationer och andra berörda befattningar.

13 Handlingsplan – Resultat
Handlingsplan – Resultat Borås Stad ska: Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet så att rätt uppföljning görs och att mer tid ägnas åt analys och framtida åtgärder på samtliga nivåer. Det systematiska kvalitetsarbetet får de flesta skolor i Borås Stad kritik för av Skolinspektionen. Arbetet ska förstärkas med mer fokus på analys på skolenhetsnivå och på huvudmannanivå för Borås Stad.

14 Handlingsplan – Arbetsformer läsåret 2013-2014
Handlingsplan – Arbetsformer läsåret Kommunchefen, Svante Stomberg ansvarar för handlingsplanen. Stadsdelschefen för Stadsdelsförvaltningen Norr, Bo Drysén, har ett särskilt uppdrag under läsåret att arbeta för att handlingsplanen genomförs. Arbetet ska bedrivas i bred delaktighet med representanter för olika befattningar och fackliga organisationer.

15 Handlingsplan – Arbetsformer läsåret 2013-2014
Handlingsplan – Arbetsformer läsåret Uppdraget att stötta grundskolan kvarstår för samtliga förvaltningschefer och bolagschefer under året. Avstämningar sker fortlöpande kring denna kraftsamling.

16 Handlingsplan – Övergripande syfte.
Handlingsplan – Övergripande syfte. Handlingsplanens olika delar ska leda till ökade möjligheter för varje elev att nå så långt i sin kunskapsutveckling som möjligt. Utgångspunkter: 1 Varje elev som lämnar den kommunala grundskolan i Borås Stad ska ha behörighet att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. 2 Den kommunala grundskolan i Borås Stad ska vara förstavalet för elever och föräldrar. 3 Den bästa kommunala grundskolan i Borås Stad ska vara den som är närmast där du bor.


Ladda ner ppt "Lust att lära - möjlighet att lyckas!"

Liknande presentationer


Google-annonser