Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AUGUSTI Summering föregående läsår (R) Mål för det nya läsåret och planering (L och F) Planera värdegrunden (P) Samtal med nya medarbetare+ medarbetarsamtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AUGUSTI Summering föregående läsår (R) Mål för det nya läsåret och planering (L och F) Planera värdegrunden (P) Samtal med nya medarbetare+ medarbetarsamtal."— Presentationens avskrift:

1 AUGUSTI Summering föregående läsår (R) Mål för det nya läsåret och planering (L och F) Planera värdegrunden (P) Samtal med nya medarbetare+ medarbetarsamtal (R) Skolans ansvarsgrupper grovplanerar läsåret och lämnar till planering till rektor (P) SEPTEMBER Rektorsråd år 3+återkoppling (R+L) Medarbetarsamtal (R+P) Revidera planer med Föräldraföreningen (R) OKTOBER Rektorsråd år 3+återkoppling (R+L) Trygghetsenkät lämnas ut (Likabehandling) Klasskonferenser (R+L) Medarbetarenkät (P) NOVEMBER Rektorsråd fritidshemmen+ återkoppling (R+F) Prognos: Elever som riskerar att inte nå målen (L) Uppföljning: Fritidshemmens mål samt skolans mål (L+F) Trygghetsenkät respons (R+P) Miljöredovisning (R) Handlingsplan på medarbetarenkät (P) DECEMBER Analys: Elever som ”riskerar att inte nå målen”(R+EHT) Respons på uppföljning: Fritidshemmens mål/projekt samt skolans mål (R) Rektorsråd år 2+återkoppling (R+L) Analys: Kartläggning/test SV & MA (EHT) Prognos: Kartläggning/test SV & MA (Specialpedagog) JANUARI Uppföljning: Skolans ansvarsgruppers grovplanering (P) Respons på uppföljning: Skolans ansvarsgruppen (R) Planering för terminen (Skolutvecklingsgruppen) Samtal med nya medarbetare (R) Föräldraenkät lämnas ut (R) FEBRUARI Rektorsråd år 2 +återkoppling (R+L) Trygghetsenkät lämnas ut (Likabehandling) Verksamhetsredogörelse lämnas in ( R) Uppföljning: Ev Skapande skola, fritidshemmens mål samt skolans mål (L+ F) MARS Rektorsråd åk 1+ återkoppling (R+L+F) Trygghetsenkät respons (R+P) Uppföljning: Arbetsmiljöenkät (P) och Skyddsrond (R+fackligt ombud ) Uppföljande medarbetarsamtal/lönesamtal (R) APRIL Rektorsråd år 1+ återkoppling (R+L+F) Föräldraenkät uppföljning (R+P) Klasskonferenser (R+L) MAJ Prognos: NA-prov år 3 samt Nya språket lyfter åk 2 och förskoleklass (L) Prognos : Elever som ”riskerar att inte nå målen”. (L) Analys: Elever som riskerar att inte nå målen (R+EHT+L) Rektorsråd fritidshemmet+ återkoppling (R+F) Respons på uppföljning: 4 Arbetsmiljöenkät (R och skyddsrond, arbetsmiljö (R+fack) JUNI Analys: NA-prov år 3 (R+L) Utfall och analys av alla prognoser 1-4: Varför fick eleverna de resultat som de fick när vi tänkte och gjorde som vi gjorde? (R+L) Analys: Hur många åtgärdsprogram leder till/leder inte till nytt åtgärdsprogram? Varför? (R) Respons på uppföljning: Rektor sammanfattar och kommenterar årets uppföljningar och analyser. Revidera planer (R+P) IUP Utvecklingssamtal Elevhälsokonferens Vardaglig observationer Vardagliga samtal Förklaring: (R) Rektor (L) Lärare (EHT) Elevhälsan (F) Fritidshemmens pedagoger (P) All personal FLOGSTASKOLANS PEDAGOGISKA KVALITETSHJUL

2 FLOGSTASKOLANS SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE UppföljningarPrognos och analysRektorsråd Syfte: Följa upp skolans egna mål, projekt eller olika ansvarsområden i personalgruppen. Syfte: Kartlägga på elev- och/eller klassrumsnivå elevers kunskaper. Ex; DLS, H4, MUS, Nya språket lyfter, Diamant, Nationella prov mm. Syfte: Att synliggöra det osynliga i enkäter och andra dokument som berör Läroplanens mål både i skola och på fritidshemmen. Metod: Dokumenteras skriftligt av gruppen/berörda som lämnas till rektor som ger återkoppling. Metod: Använda vedertagna kartläggningar/tester från ex Skolverket, forskare eller från Uppdragskontoret. Metod: Samma områden/frågor fördjupas med alla årskurser på skolan. Olika teman för varje läsår. Rektor lyssnar till elevernas egna upplevelser och uppfattningar. Återkoppling och enskilda samtal mellan ledning. Lärare samt enskilda samtal med personal på fritidshemmet.

3 Ur lagtext Systematiskt kvalitetsarbete Nationell nivå 2 § I 26 kap. finns bestämmelser om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning av skolväsendet och andra utbildningar. Huvudmannanivå 3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enhetsnivå 4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Dokumentation 6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.


Ladda ner ppt "AUGUSTI Summering föregående läsår (R) Mål för det nya läsåret och planering (L och F) Planera värdegrunden (P) Samtal med nya medarbetare+ medarbetarsamtal."

Liknande presentationer


Google-annonser