Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

speciallärare specialpedagog pedagogisk kartläggning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "speciallärare specialpedagog pedagogisk kartläggning"— Presentationens avskrift:

1 speciallärare specialpedagog pedagogisk kartläggning
Nivå 4 utökat EHT utredning förslag fördjupad pedagogisk kartläggning vid läs- och skrivsvårigheter Nivå 3 EHT Nivå 2 arbetslaget speciallärare specialpedagog pedagogisk kartläggning observation - kartläggning screening Nivå 1 pedagog

2 Nivå 1 Pedagogen undersöker alla barn/elevers individuella språk-, läs-, och skrivförmåga samt analyserar resultaten Barnet/eleven bedöms vara i behov av extra stöd för att nå målen Barnet/eleven är på god väg mot målen Pedagogen samarbetar med föräldrar och barn/elev. Åtgärdsprogram skrivs. Åtgärder sätts in, följs upp och utvärderas. God effekt av åtgärder Behov av ytterligare åtgärd Följ barnet/eleven Fortsätt på nivå 2

3 TRAS Språklig medvetenhet för förskolebarn 5-årsgrupp Augusti /September och April /Maj Nya Bornholmsmodellen Oktober och April Förstå sambandet fonem grafem - känna igen bokstavsljudet med koppling till bokstaven Aug DLS bas år 1 läslust (ev. fördjupad), läsning, skrivning April Ord & Bild, Bild & Ord Maj Fonolek November För att kunna följa barns/elevers språk- läs och skrivutveckling är det viktigt med uppföljningsmaterial t ex God läsutveckling, LUS, Nya Språket lyfter, God skrivutveckling Bild och Ord, Ord och Bild. Maj. Vilken bild är rätt? Läsförståelse September Förskola förskoleklass år år år år år 5 DLS. Delprov: Samma ljud, Ordförståelse, Rättstavning, Läsförståelse Februari Läskedjor: Bokstavs och ordkedjor Maj Nationella prov Morfologiskt diktamensprov. Februari DLS Läsförståelse, Läshastighet, Ordförståelse, Rättstavning, Oktober Nationella prov Februari - Maj Läskedjor: Tecken ord- och meningskedjor, Oktober Nivå 1

4 Morfologiskt diktamensprov. oktober
LS Läsförståelse 1 Maj LS Ordförståelse 1 MG-kedjor September För att kunna följa barns/elevers språk- läs och skrivutveckling är det viktigt med uppföljningsmaterial t ex LUS, Språket på väg År år år år 9 LS Läsförståelse 2 September Nationella prov Nivå 1

5 Utvärdering av åtgärdsprogrammet
Nivå 2 Pedagogen har identifierat barn/elever med svårigheter vid språk- läs- eller skrivinlärning Specialpedagogen/speciallärare och arbetslaget kompletterar tidigare screening och analyserar. Nya pedagogiska åtgärder planeras. Vid behov kan pedagogerna få handledning av specialpedagoger med särskilt uppdrag (specialpedagog MSU). Utifrån analysen diskuteras resultaten med barn/elev och föräldrar. I samråd upprättas ett åtgärdsprogram. Överenskomna åtgärder genomförs under viss tid med regelbundna uppföljningar mellan hem och skola. Utvärdering av åtgärdsprogrammet Elevens svårigheter kvarstår trots stöd. Åtgärderna visar sig inte vara tillräckliga. Specialpedagogen/specialläraren gör en pedagogisk kartläggning ev med stöd av specialpedagog MSU Barnet/eleven förbättrar sin språk- läs och skrivförmåga och bedöms kunna nå målen utan speciella stödinsatser. Följ barnet/eleven Fortsätt på nivå 3

6 pedagogisk kartläggning
Nivå 2 pedagogisk kartläggning För att kunna identifiera barn/elever i svårigheter med språk-, läs- och skrivinlärning behövs en bred pedagogisk kartläggning. I det här dokumentet ges förslag på områden att observera. språk/läs/skriv språkutveckling språklig medvetenhet uttrycksförmåga återberättande av skriven text förståelse av ord och begrepp hörförståelse språkförståelse annat modersmål läsintresse bokstav-ljud avkodning läshastighet läsförståelse arbetssätt koncentration uthållighet uppmärksamhet igångsättning/avslut grov- och finmotorik inlärningsförmåga beteende i grupp förmåga till turtagning i samtal förmåga att behålla samtalsämnet förmåga att ge tillräcklig information till sin lyssnare förmåga att förstå/ta instruktioner impulsivitet kommunikation/förmåga att be om hjälp tidigare pedagogiska insatser och anpassningar hur är verksamheten organiserad hur är arbetet upplagt utgår arbetet från barnets/elevens faktiska utvecklingsnivå får eleven lagom svåra utmaningar/uppgifter är aktiviteter lagom långa får barn/eleven tillräcklig uppmärksamhet från pedagogerna utgår arbetet från barnets/elevens starka sidor hur är pedagogernas förväntningar på barnet/eleven förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande förmåga att arbeta självständig självbild Motivation lek lekintresse beteende i lek gemensam lek över tid vuxenstyrd lek hålla sig till sociala spelregler ta sig i och ur en lek ta kontakt anpassa sig efter lekens innehåll delta i olika roller i rollekar

7 Nivå 3 Barnets/elevens helhetssituation belyses och analyseras utifrån den pedagogiska kartläggningen på enhetens elevhälsa team. Åtgärder beslutas tillsammans med barn/elev och föräldrar vid föräldrasamtal eller elevvårdskonferens. Nytt åtgärdsprogram upprättas och utvärderas Fortsatta åtgärder inom skolan. Åtgärderna visar sig inte vara tillräckliga. Specialpedagogen/special-läraren gör en fördjupad pedagogisk kartläggning vid läs- och skrivsvårigheter med stöd av specialpedagog MSU vid genomförande och analys. Följ barnet/eleven Fortsätt på nivå 4

8 Nivå 4 Elevens helhetssituation belyses och analyseras vid ett elevhälsateam som förstärkts med specialpedagog MSU, psykolog, skolläkare. Åtgärder beslutas tillsammans med barn/elev och föräldrar på en elevvårdskonferens. Fortsatta åtgärder inom skolan Kompletterande utredning utförs t ex språklig utredning, psykologutredning och/eller medicinsk bedömning. Utförda utredningar kommuniceras med föräldrar, pedagoger och i utökat EHT. Nya åtgärder planeras.

9 Nivå 1 kompetensutveckling Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4
handledning av specialpedagoger med särskilt uppdrag besök och aktiviteter på Språkverkstaden kompetensutveckling i TRAS för förskolepersonal kompetensutveckling i språklig medvetenhet erfarenhetsutbyte för lärare i år 1 samt speciallärare/specialpedagoger inom området läs och skrivutveckling, -inlärning och -svårigheter. Information av aktuellt kartläggningsmaterial görs på enheten speciallärarträffar kompetensutveckling om pedagogisk kartläggning Kompetensutveckling om alternativa verktyg kompetensutveckling för speciallärare/specialpedagoger om fördjupad pedagogisk kartläggning yrkesspecifik kompetensutveckling för personal med spetskompetens handledning för personal med spetskompetens Nivå 2 Nivå 3 Bu710.11(081216) Nivå 4


Ladda ner ppt "speciallärare specialpedagog pedagogisk kartläggning"

Liknande presentationer


Google-annonser