Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Få barn/ elever barn/elever med språk-, läs- och/eller skriv- svårigheter barn/elever med svårigheter vid språk- läs- och skrivinlärning alla barn/elever.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Få barn/ elever barn/elever med språk-, läs- och/eller skriv- svårigheter barn/elever med svårigheter vid språk- läs- och skrivinlärning alla barn/elever."— Presentationens avskrift:

1 få barn/ elever barn/elever med språk-, läs- och/eller skriv- svårigheter barn/elever med svårigheter vid språk- läs- och skrivinlärning alla barn/elever Nivå 1 pedagog Nivå 2 arbetslaget speciallärare specialpedagog Nivå 3 EHT Nivå 4 utökat EHT observation - kartläggning screening pedagogisk kartläggning förslag fördjupad pedagogisk kartläggning vid läs- och skrivsvårigheter utredning

2 Pedagogen undersöker alla barn/elevers individuella språk-, läs-, och skrivförmåga samt analyserar resultaten Nivå 1 Barnet/eleven är på god väg mot målen Barnet/eleven bedöms vara i behov av extra stöd för att nå målen Pedagogen samarbetar med föräldrar och barn/elev. Åtgärdsprogram skrivs. Åtgärder sätts in, följs upp och utvärderas. God effekt av åtgärder Följ barnet/eleven Behov av ytterligare åtgärd Fortsätt på nivå 2

3 Nivå 1 Förskola 1-5 förskoleklass år 1 år 2 år 3 år 4 år 5TRASSpråklig medvetenhet för förskolebarn 5-årsgrupp Augusti /September och April /Maj Nya Bornholmsmodellen Oktober och April Förstå sambandet fonem grafem - känna igen bokstavsljudet med koppling till bokstaven Aug Fonolek November DLS bas år 1 läslust (ev. fördjupad), läsning, skrivning April Ord & Bild, Bild & Ord Maj Vilken bild är rätt? Läsförståelse September DLS. Delprov: Samma ljud, Ordförståelse, Rättstavning, Läsförståelse Februari Bild och Ord, Ord och Bild. Maj. Nationella prov Läskedjor: Bokstavs och ordkedjor Maj DLS Läsförståelse, Läshastighet, Ordförståelse, Rättstavning, Oktober Morfologiskt diktamensprov. Februari Läskedjor: Tecken ord- och meningskedjor, Oktober Nationella prov Februari - Maj För att kunna följa barns/elevers språk- läs och skrivutveckling är det viktigt med uppföljningsmaterial t ex God läsutveckling, LUS, Nya Språket lyfter, God skrivutveckling

4 Nivå 1 År 6 år 7 år 8 år 9 MG-kedjor September Morfologiskt diktamensprov. oktober LS Läsförståelse 1 Maj LS Ordförståelse 1 Maj LS Läsförståelse 2 September Nationella prov För att kunna följa barns/elevers språk- läs och skrivutveckling är det viktigt med uppföljningsmaterial t ex LUS, Språket på väg

5 Nivå 2 Pedagogen har identifierat barn/elever med svårigheter vid språk- läs- eller skrivinlärning Specialpedagogen/speciallärare och arbetslaget kompletterar tidigare screening och analyserar. Nya pedagogiska åtgärder planeras. Vid behov kan pedagogerna få handledning av specialpedagoger med särskilt uppdrag (specialpedagog MSU). Utifrån analysen diskuteras resultaten med barn/elev och föräldrar. I samråd upprättas ett åtgärdsprogram. Överenskomna åtgärder genomförs under viss tid med regelbundna uppföljningar mellan hem och skola. Utvärdering av åtgärdsprogrammet Barnet/eleven förbättrar sin språk- läs och skrivförmåga och bedöms kunna nå målen utan speciella stödinsatser. Följ barnet/eleven Elevens svårigheter kvarstår trots stöd. Åtgärderna visar sig inte vara tillräckliga. Specialpedagogen/specialläraren gör en pedagogisk kartläggning ev med stöd av specialpedagog MSU Fortsätt på nivå 3

6 Nivå 2pedagogisk kartläggning För att kunna identifiera barn/elever i svårigheter med språk-, läs- och skrivinlärning behövs en bred pedagogisk kartläggning. I det här dokumentet ges förslag på områden att observera. språk/läs/skriv •språkutveckling •språklig medvetenhet •uttrycksförmåga •återberättande av skriven text •förståelse av ord och begrepp •hörförståelse •språkförståelse •annat modersmål •läsintresse •bokstav-ljud •avkodning •läshastighet •läsförståelse arbetssätt •koncentration •uthållighet •uppmärksamhet •igångsättning/avslut •grov- och finmotorik •inlärningsförmåga beteende i grupp •förmåga till turtagning i samtal •förmåga att behålla samtalsämnet •förmåga att ge tillräcklig information till sin lyssnare •förmåga att förstå/ta instruktioner •impulsivitet •kommunikation/förmåga att be om hjälp tidigare pedagogiska insatser och anpassningar •hur är verksamheten organiserad •hur är arbetet upplagt •utgår arbetet från barnets/elevens faktiska utvecklingsnivå •får eleven lagom svåra utmaningar/uppgifter •är aktiviteter lagom långa •får barn/eleven tillräcklig uppmärksamhet från pedagogerna •utgår arbetet från barnets/elevens starka sidor •hur är pedagogernas förväntningar på barnet/eleven förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande •förmåga att arbeta självständig •självbild •Motivation lek •lekintresse •beteende i lek •gemensam lek över tid •vuxenstyrd lek •hålla sig till sociala spelregler •ta sig i och ur en lek •ta kontakt •anpassa sig efter lekens innehåll •delta i olika roller i rollekar

7 Nivå 3 Barnets/elevens helhetssituation belyses och analyseras utifrån den pedagogiska kartläggningen på enhetens elevhälsa team. Åtgärder beslutas tillsammans med barn/elev och föräldrar vid föräldrasamtal eller elevvårdskonferens. Fortsatta åtgärder inom skolan. Åtgärderna visar sig inte vara tillräckliga. Specialpedagogen/special- läraren gör en fördjupad pedagogisk kartläggning vid läs- och skrivsvårigheter med stöd av specialpedagog MSU vid genomförande och analys. Fortsätt på nivå 4 Följ barnet/eleven Nytt åtgärdsprogram upprättas och utvärderas

8 Nivå 4 Elevens helhetssituation belyses och analyseras vid ett elevhälsateam som förstärkts med specialpedagog MSU, psykolog, skolläkare. Åtgärder beslutas tillsammans med barn/elev och föräldrar på en elevvårdskonferens. Fortsatta åtgärder inom skolan Kompletterande utredning utförs t ex språklig utredning, psykologutredning och/eller medicinsk bedömning. Utförda utredningar kommuniceras med föräldrar, pedagoger och i utökat EHT. Nya åtgärder planeras.

9 kompetensutveckling •handledning av specialpedagoger med särskilt uppdrag •besök och aktiviteter på Språkverkstaden •kompetensutveckling i TRAS för förskolepersonal •kompetensutveckling i språklig medvetenhet •erfarenhetsutbyte för lärare i år 1 samt speciallärare/specialpedagoger inom området läs och skrivutveckling, -inlärning och -svårigheter. •Information av aktuellt kartläggningsmaterial görs på enheten •handledning av specialpedagoger med särskilt uppdrag •besök och aktiviteter på Språkverkstaden •speciallärarträffar •kompetensutveckling om pedagogisk kartläggning •handledning av specialpedagoger med särskilt uppdrag •besök och aktiviteter på Språkverkstaden •Kompetensutveckling om alternativa verktyg •kompetensutveckling för speciallärare/specialpedagoger om fördjupad pedagogisk kartläggning •yrkesspecifik kompetensutveckling för personal med spetskompetens •handledning för personal med spetskompetens Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4


Ladda ner ppt "Få barn/ elever barn/elever med språk-, läs- och/eller skriv- svårigheter barn/elever med svårigheter vid språk- läs- och skrivinlärning alla barn/elever."

Liknande presentationer


Google-annonser