Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolan Körsbäret Handlingsplan Ht-10, Vt-11. Handlingsplan Norrtälje Nordöstra förskoleenhet 2010-2011 Förskolans namn: Förskolan Körsbäret Vision.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolan Körsbäret Handlingsplan Ht-10, Vt-11. Handlingsplan Norrtälje Nordöstra förskoleenhet 2010-2011 Förskolans namn: Förskolan Körsbäret Vision."— Presentationens avskrift:

1 Förskolan Körsbäret Handlingsplan Ht-10, Vt-11

2 Handlingsplan Norrtälje Nordöstra förskoleenhet 2010-2011 Förskolans namn: Förskolan Körsbäret Vision och mål: Vår vision: • Förskolan sjuder av aktiviteter som utmanar alla sinnen. • Vi är mycket stolta över vår verksamhet och alla vuxna är goda förebilder. • I förskolan får alla barn möjlighet att växa till självständiga, reflekterande individer med kunskaper och färdigheter för livet. Förskolans kvalitetsarbete • Vårt arbete med Vattenprojektet kommer att fortsätta. Tanken med projektet är att vidareutveckla arbetet med vatten och att kunna sätta in detta i ett naturvetenskapligt sammanhang. Kommunens treåriga projekt inom matematik och läs- och skriv har bidragit till ett medvetet arbetssätt hos oss pedagoger. Med våra fördjupade kunskaper erbjuder vi barnen en mer utforskande och inspirerande miljö.

3 MÅL 1. Kunskapsresultaten ska förbättras Delmål: I våra nätverk och lärgrupper fortsätter vi arbetet med att utveckla våra fokusområden matematik och läsa/skriva. I våra nätverk och lärgrupper fortsätter vi arbetet med att utveckla våra fokusområden matematik och läsa/skriva.Aktivitet: • I våra nätverk och lärgrupper ger vi varandra tips och idéer till att hålla ett projekt vid liv. • Vi ger tillbaks till barnen i vattenprojekt, i vardagen på förskolan och i gruppaktiviteter där vi har fokus på matematik och läs- och skriv. Vi är mer medvetna och medforskande pedagoger.

4 Mål 1. Kunskapsresultaten ska förbättras Delmål: • Våra pedagogiska miljöer utvecklas ständigt utifrån barngruppernas sammansättning, intressen och med genusperspektiv. Aktivitet: • Genom en föränderlig miljö som styrs av barnens intressen. Tydliga stationer ex. teknik, matte osv.

5 Mål 1. Kunskapsresultaten ska förbättras Delmål: • Vi behöver organisera för en verksamhet där utvärdering och reflektion är ständigt återkommande och en naturlig del av vardagen. Aktivitet: • I våra samlingar i gruppaktiviteterna, reflektera och utvärdera tillsammans med barnen. Fortsätta med barnintervjuer inför utvecklingssamtal med föräldrar. • I arbetslaget organisera tid till reflektion måndag och fredag.

6 Mål 2. Likvärdig bedömning och betygsättning garanteras Delmål: • Vi ska genomföra diskussioner inom och utanför enheten om bedömning i förskolan. Aktivitet: • Att diskutera i nätverk och lär grupper. • Vilka värdegrunder och vilket förhållningssätt har vi när vi möter barnen. Återkommande ämne på APT och avdelningsmöten

7 MÅL 3: Delaktigheten i och erfarenheten av demokratisk fostran ökar Delmål: • Ge utrymme och mer möjligheter för barnen att ha inflytande på hela sin vardag genom att pedagoger har ett lyssnande och tillåtande förhållningssätt. Aktivitet: • Vi ska ge barnen möjlighet att ha inflytande över sin dag på förskolan, genom att vi har ett tillåtande förhållningssätt samt en stimulerande och utmanande miljö.

8 Mål 4: Insyn i elevernas kunskapsutveckling ökar Delmål: • Vi ska sträva mot att bättre synliggöra barns utveckling i portfolion. Aktivitet • Genom att observera och dokumentera barns utveckling i barnets egen portfoliopärm. • Barnen har tillgång till sina portfoliopärmar och kan själva, med föräldrar eller tillsammans med en pedagog reflektera över sin utveckling.

9 Mål 4. Insyn i elevernas kunskapsutveckling ökar Delmål: • Vi ska använda den nya lärplattformen ”FRONTER” för information om barnens utveckling och arbetet i verksamheten. Aktivitet: • Vi har börjat med att lägga ut månadsbrev på Fronter. • All personal skall bli förtrogen med Fronter

10 Mål 4. Insyn i elevernas kunskapsutveckling ökar Delmål: • Vår strävan är att föräldrar ska känna delaktighet och ha insyn i barnens utveckling. Aktivitet: • Föräldramöten • Portfolio • Bildskärmarna i hallarna • Utvecklingssamtal • Daglig kontakt • Fronter • Informationsbrev

11 Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling Delmål: • Vi behöver arbeta mer konkret och långsiktigt med värdegrundsfrågor. Aktivitet: • Ständigt reflektera kring människosyn och värdegrund. • Använda Friends material och lyfta vardagsproblematik. • Arbeta tillsammans med barnen kring likabehandling.

12 Barnens tankar om likabehandling Hur man är en bra kompis:

13 Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling Delmål: • Återkoppling, kartläggning och dokumentation är områden som vi under året måste utveckla. Aktivitet: • Under året tar vi fram en pärm där vi kartlägger och dokumenterar olika kränkningar och oacceptabla handlingar.

14 Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling Delmål: • Varje förskola utarbetar en egen handlingsplan för kränkningar och likabehandling utifrån enhetens gemensamma plan. Den ska förankras i alla led. Aktivitet: • Vi kommer att utarbeta en bilaga till enhetens likabehandlingsplan.

15 Likabehandlingsarbetet och arbetet mot kränkande behandling Delmål: • Vi ska följa upp frågeställningar utifrån vår föreläsning med Friends. Aktivitet: • Börja arbetet med Friends materialet i arbetslaget samt med barn och föräldrar.

16 Förbättringsområden utifrån skolinspektionens rapport. Delmål: • Mer samverkan med förskoleklassen. Aktivitet: • Hälsa på förskoleklassen tillsammans med blivande sexåringar. • Bjuda in lärarna till förskolan.

17 Förbättringsområden utifrån skolinspektionens rapport. Delmål: • Vi ska arbeta för jämställdhet och motverka traditionella könsrollsmönster. Aktivitet: • Vi arbetar aktivt med vårt förhållningssätt och reflekterar i olika mötes sammanhang.

18 Förbättringsområden utifrån skolinspektionens rapport. Delmål: • Vi utarbetar en bilaga till handlingsplanen för kränkningar och likabehandling. Aktivitet: • En arbetsgrupp utses som förarbetar ett förslag till bilaga till handlingsplanen.


Ladda ner ppt "Förskolan Körsbäret Handlingsplan Ht-10, Vt-11. Handlingsplan Norrtälje Nordöstra förskoleenhet 2010-2011 Förskolans namn: Förskolan Körsbäret Vision."

Liknande presentationer


Google-annonser