Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet - Med kursiv underrubrik Förnamn Efternamn, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet - Med kursiv underrubrik Förnamn Efternamn, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad"— Presentationens avskrift:

1 Dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet - Med kursiv underrubrik Förnamn Efternamn, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad fornamn.efternamn@stadshuset.goteborg.sefornamn.efternamn@stadshuset.goteborg.se, 031-3650000 ”Från görande till lärande” om Kvalitet i förskolan

2 Två typer av dokumentation • Dokumentation som säkerställer att man följer lagstiftningen. • Dokumentation som följer barns utveckling och lärande i relation till vad som erbjuds i verksamheten. Karin Gustafsson och Bente Tuff, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad karin.gustafsson@stadshuset.goteborg.sekarin.gustafsson@stadshuset.goteborg.se bente.tuff@stadshuset.goteborg.sebente.tuff@stadshuset.goteborg.se Karin Gustafsson och Bente Tuff, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad karin.gustafsson@stadshuset.goteborg.sekarin.gustafsson@stadshuset.goteborg.se bente.tuff@stadshuset.goteborg.sebente.tuff@stadshuset.goteborg.se

3 Måluppfyllelse och resultat Lärandemiljö Tillgång till utbildning Ledning och utveckling Rättssäkerhet och likvärdighet • Ett övergripande ansvar för att ett systematisk kvalitetsarbete kommer till stånd •Stöd till förskoleenheterna så att verksamheten utvecklas Huvudman •Uppföljning av och stöd till enheternas åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering och kränkande behandling. •Uppföljning av och stöd till förskolornas åtgärder för att öka barns delaktighet och inflytande över sin utbildning. •Uppföljning av behörighetskrav och behov av utbildningsinsatser •Uppföljning av och stöd till enheterna i deras strävan att uppväga skillnader i barns förutsättningar •Alla som önskar ska erbjudas plats i förskolan •Barngruppen ska ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen i övrigt ska erbjudas en god miljö •Uppföljning och utvärdering av stadsdelens verksamheter •Strategier för framtagande av utvecklingsmål och genomförande av åtgärder •Utvärdering av och stöd till förskolechefens uppdrag och ledningsansvar •Nämndens insyn och informationsmöjligheter •Rutiner för uppföljning av att verksamheterna följer lagstiftning •Rutiner för uppföljning och stöd till enheterna • Underlag inför beslut om placering i förskola Tid för rapport Måluppfyllelse och resultat – Oktober Lärandemiljö – Mars Tillgång till utbildning – Maj Ledning och Utveckling – Maj Rättssäkerhet och likvärdighet - December

4 Måluppfyllelse och resultat Lärandemiljö Tillgång till utbildning Ledning och utveckling Rättssäkerhet och likvärdighet •Enhetens åtgärder för att främja barns allsidiga utveckling •Ansvara för att förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande •Förskolans insatser för att motverka diskriminering och kränkande behandling •Förskolans arbete med barns rätt till inflytande och delaktighet •Rutiner för information och samråd med vårdnadshavare •Rutiner för att följa upp att förskollärare och annan personal har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet framför allt värdegrund och kränkande behandling •Rutiner för att följa upp att verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver •Rutiner för att följa upp hur den pedagogiska verksamheten genomförs på individ- och gruppnivå •Rutiner för hur förskolans utvecklingsplan tas fram och utvärderas •Förskolechefens möjligheter att vara ledare för pedagogisk verksamhet •Framtagande av förbättringsområden i ett lärandeperspektiv och strategier för att genomföra dem •Rutiner för att lagstiftning följs avseende avgifter, närvaro, registerkontroll och anmälan. •Rutiner för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera enhetens diskriminerings- och likabehandlingsplan. Förskolechef Tid för rapport Måluppfyllelse och resultat – September Lärandemiljö – Februari Tillgång till utbildning – April Ledning och Utveckling – April Rättssäkerhet och likvärdighet - Oktober

5 Måluppfyllelse och resultat Lärandemiljö Tillgång till utbildning Ledning och utveckling Rättssäkerhet och likvärdighet •Utvärdering och analys av verksamhetens kvalitet •Personalens åtgärder för kvalitetssäkring av verksamheten •Förbättringar •Personalens planering och åtgärder för att öka barns lust att lära •Personalens planering och åtgärder för att främja barnens allsidiga utveckling •Rutiner och beredskap i arbetslaget (anmälan samt agerande) •Värdegrundsarbetet i enhetens dagliga pedagogiska arbete •Tillämpning av barns rätt till inflytande och delaktighet. Planering utifrån barns behov och intressen i förskolan. •Arbetslagets planering av verksamheten utifrån barns ålder, behov, mognad, intresse och erfarenhet •Genomförande av utvecklingssamtal. •Personalens insatser och kompetens att stödja barn i behov av särskilt stöd i relation till lärandemiljön •Metoder och redskap för att verka kompensatoriskt •Förskollärare som ledare för barns lärande •Förskollärarens uppdrag Förskollärare Tid för rapport Måluppfyllelse och resultat – Augusti Lärandemiljö – Januari Tillgång till utbildning – Mars Ledning och Utveckling – Mars

6 Systematiskt kvalitetsarbete Ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Systematiskt kvalitetsarbete. • Barn och Vårdnadshavare – Delaktiga ….. • Arbetslag - Medverka/Bidra ….. • Förskollärare - Ansvarar för ….. • Förskolechef - Ett särskilt ansvar för ….. Planera verksamhetens innehåll och genomförandet, i förhållande till målen i skollagen och läroplanen Dokumentation 1. Nulägesanalys genomförs 2. Välj mål utifrån uppdragen i skollag och Lpfö98:10skollagLpfö98:10 3. Hur planerar och skapar vi en miljö och en arbetsprocess som stödjer barns utveckling och lärande? Utgå ifrån läroplansmålen och barngruppens behov samt förutsättningar. 4. Utforma utvärderingsbara mål. Planera verksamheten utifrån gruppens behov så att varje barn ges möjlighet till utveckling och lärande. Genomför och dokumentera arbetet så att alla barn får stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt Dokumentation 5. Målområden som ska dokumenteras 6. Verktyg att använda vid dokumentationen. Sammanställ dokumentationen och analysera verksamhetens måluppfyllelse i förhållande till barns utveckling och lärande. Dokumentation 7. Sammanställ, reflektera och analysera dokumentationen i aktuellt målområde: Vad har vi gjort och hur har vi dokumenterat? Vad kan vi se i dokumentationen? Hur långt har vi kommit i vår måluppfyllelse? Vilka resultat kan vi se? Vilka slutsatser kan vi dra utifrån resultaten? 8. Vad finns det för forskning och beprövad erfarenhet inom målområdet och hur kan vi använda oss av den? Hur ska vi i det aktuella området förbättra våra arbetsprocesser utifrån våra resultat och slutsatser? Förbättra förskolans arbetsprocesser för att utveckla barns lärande Dokumentation Allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet BARN Karin Gustafsson och Bente Tuff, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad karin.gustafsson@stadshuset.goteborg.sekarin.gustafsson@stadshuset.goteborg.se bente.tuff@stadshuset.goteborg.sebente.tuff@stadshuset.goteborg.se Karin Gustafsson och Bente Tuff, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad karin.gustafsson@stadshuset.goteborg.sekarin.gustafsson@stadshuset.goteborg.se bente.tuff@stadshuset.goteborg.sebente.tuff@stadshuset.goteborg.se


Ladda ner ppt "Dokumentation som en del i det systematiska kvalitetsarbetet - Med kursiv underrubrik Förnamn Efternamn, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad"

Liknande presentationer


Google-annonser