Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En reviderad läroplan för förskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En reviderad läroplan för förskolan"— Presentationens avskrift:

1 En reviderad läroplan för förskolan
(gäller fr o m 1 juli 2011) Vad innebär revideringen för mig som förskollärare/Processtödjare?

2 Bakgrund Regeringens uppdrag till Skolverket - ett förstärkt pedagogiskt uppdrag för förskolan (2008) 1)Förtydligande av mål kopplade till områden som matematik, språk, natur, teknik 2)Förskollärarens pedagogiska ansvar 3)Uppföljning och utvärdering av förskolans verksamhet – nyckelord: kvalitet

3 Varför dessa förändringar?
Mycket har hänt på ”forskningsfronten” sedan Lpfö 98 skrevs Förskolan utvecklar barns lärande= förskola är bra för barn, erbjuder något som inte hemmet kan göra Förskolan som del i det livslånga lärandet - öppna dörrar mot en förståelse av exempelvis matematiska och naturvetenskapliga fenomen

4 Vad är förändrat? Förskolan blir egen skolform
- verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning - undervisning under ledning av förskollärare - annan personal får finnas för att främja barnens utveckling och lärande

5 Vad är förändrat? Målen anger inriktning på förskolans arbete och förväntad kvalitetsutveckling (tidigare önskad) Det pedagogiska uppdraget förstärks (vem som ska ansvara för vad blir tydligare) Förskolechefen ska leda och samordna det pedagogiska arbetet i fsk och se till att verksamheten utvecklas.

6 Forts Förskolläraren ansvarar för att förskolan strävar mot målen, att dokumentation finns kring detta arbete Vad har vi gjort? Hur har vi tänkt? OBS, undvik ”ansvarslistor”. Förskolläraren bär ansvaret men alla i arbetslaget kan ”svara för” en känsla av exkludering föder inget positivt

7 Komplettering med ett avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling
Förskollärarens särskilda ansvar för detta! Analysen av utvärderingen ska ge arbetslaget kunskaper om varje barns utveckling och lärande, vad man ska arbeta med och eventuellt förändra. Verksamheten ska utvärderas – inte barnen! Utvärderingen ska präglas av ett tydligt barnperspektiv, där barnen ska vara med och påverka.

8 Möjliga mått på kvalitet…
Förskolans fysiska miljö (organisation, tillgänglighet?) Förskolans material (utmanande? för vem?) Vuxnas samspel med barnen (vilka kommunikationskoder finns? Hur möter de vuxna barnens frågor?) Dagarnas struktur (begränsas barnen av rutiner/tider/gruppindelningar?) Vuxnas analys av barnens lek (görs en analys? Hur ser den ut? Hur följs den upp?) Vuxnas analys av syftet med olika planerade aktiviteter (vilka lärandeobjekt sätts i fokus? Vilken förståelse eftersträvas och varför?)

9 Dokumentation (handlar om att urskilja aspekter i verksamheten som har betydelse för barns utveckling och lärande) Barn ska vara delaktiga Barns röster ska lyftas fram Tydligt barnperspektiv Föräldrar ska ha inflytande

10 Barnen och verksamheten kan inte skiljas åt
Barnet kan inte isoleras från verksamheten och vice versa - verksamheten kan inte ”mätas” oberoende av barnen Hur svarar barnen på det de får vara med om på förskolan? Hur fångar vi upp unika processer och går vidare utifrån det vi definierar som en ”målrelaterad verksamhet”?

11 Från 15 till 22 målformuleringar
2.2 Barns språkliga och kommunikativa utveckling Nytt: kommunikation Utgå från barns vardagsintresse, låt barn använda det de har med sig (ex Carina Fast) Det handlar inte om ”läs- och skriv” eller formaliserad undervisning

12 Nya målformuleringar ”ma, na, teknik…”
Barns perspektiv måste alltid vara utgångspunkten! Öppna dörrar mot ett ”matematiskt språk” Räkna Lokalisera Mäta Konstruera Leka Förklara

13 Säg inte vad förskolan INTE ska vara utan vad ni vill att den ska vara.
Vem är jag i detta? Vad förväntas av mig? Hur ska jag förstå ”det nya”? Tala om er förståelse av det nya!


Ladda ner ppt "En reviderad läroplan för förskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser