Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den svenska förskolan. Om den svenska förskolan, några tankar om.... •Förskolan som en del av det svenska utbildningssystemet •Om förskolans dubbla uppdrag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den svenska förskolan. Om den svenska förskolan, några tankar om.... •Förskolan som en del av det svenska utbildningssystemet •Om förskolans dubbla uppdrag."— Presentationens avskrift:

1 Den svenska förskolan

2 Om den svenska förskolan, några tankar om.... •Förskolan som en del av det svenska utbildningssystemet •Om förskolans dubbla uppdrag •Om förskolans läroplan •10 år efter förskolereformen, om den utvärdering som gjorts av den svenska förskolan efter införandet av läroplanen. •Framtid?

3 Förskolereformen Förskolan är numera en del av det samlade svenska utbildningssystemet, en reform som implementerades mellan 1998 – 2003

4 Skolformer i det svenska utbildningssystemet • Förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem, från 1 år, frivillig • Förskoleklass, för 6 åringar,frivillig • Grundskola, 9 årig, obligatorisk från 7 år • Fritidshem, verksamhet före och efter skolan för barn mellan 6 -12 år, är frivillig • Gymnasium, efter grundskolan • Vuxenutbildning

5 Förskolans dubbla uppdrag •Ett familjepolitiskt perspektiv •Ett utbildningspolitiskt perspektiv

6 Förskolereformen forts……. •Från socialtjänstlagen till skollagen •Från socialdepartementet till utbildningsdepartementet •Från socialstyrelsen till skolverket •Förskolan får sin första läroplan •Barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar får rätt att gå i förskolan •Allmän förskola för 4 åringar •Maxtaxa

7 Den svenska förskolans dubbla uppdrag Den svenska förskolan har ett dubbelt uppdrag där omsorg och pedagogik förenas i förskolans verksamhet (som ibland benämns ”educare”) •Förskolan är till för barnens egen skull, deras utveckling och lärande •Förskolan gör det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier

8 Styrdokument De övergripande nationella målen för hela utbildningssystemet fastställs av den svenska regeringen och riksdagen i • Läroplan för förskolan (Lpfö 98) • Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskolklassen och fritidshemmet (Lpo 94) • Läroplan för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan, gymnasiesärkolan, statens skolor för vuxna och vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Lpf 94)

9 Läroplan för förskolan Lpfö 98 •Lpfö 98 är förskolans första läroplan •Gäller från och med 1998 •Staten anger målen – kommunerna står för lokala mål och genomförandet •I utbildningssystemet ingår nu tre läroplaner – förskolans, skolans och de frivilliga skolformernas. Dessa har en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande

10 Läroplanen bygger på skollagen Läroplanen för förskolan är en bindande förordning som bygger på Skollagen Grundläggande bestämmelser: •Tillhandahålla förskoleverksamhet med god kvalitet •Plats utan oskäligt dröjsmål •Välutbildad personal •Barngrupper med lämplig storlek och sammansättning •Verksamhet som är anpassad till varje barns förutsättningar •Barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling

11 Läroplanens mål • Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot som anger inriktningen på den pedagogiska verksamheten och därmed den önskade kvalitetsutvecklingen. • Förskolans läroplan innehåller inte mål att uppnå, dvs vad barn ska kunna eller prestera vid olika tidpunkter

12 Förskolans uppdrag •Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar

13 Förskolans uppdrag •Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn •Leken är viktig för barns utveckling och lärande •Förskolan ska vara en social och kulturell mötesplats

14 Läroplanens mål och riktlinjer Mål och riktlinjer för förskolans verksamhet anges för följande områden: •Normer och värden •Utveckling och lärande •Barns inflytande •Förskola och hem •Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

15 På gång, framtid •Allmän förskola för treåringar •Barnomsorgspeng •Förskolelyft, stor satsning på kompetensutveckling för förskolans personal •Utökat pedagogiskt uppdrag, läroplanen revideras •Ny utbildning till förskollärare •Ny skollag

16 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


Ladda ner ppt "Den svenska förskolan. Om den svenska förskolan, några tankar om.... •Förskolan som en del av det svenska utbildningssystemet •Om förskolans dubbla uppdrag."

Liknande presentationer


Google-annonser