Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdepartementet Den nya skollagen •Arbetet med den nya lagen har pågått sedan 1999 •En av de mest omfattande lagarna i Sverige – ca 700 paragrafer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdepartementet Den nya skollagen •Arbetet med den nya lagen har pågått sedan 1999 •En av de mest omfattande lagarna i Sverige – ca 700 paragrafer."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdepartementet Den nya skollagen •Arbetet med den nya lagen har pågått sedan 1999 •En av de mest omfattande lagarna i Sverige – ca 700 paragrafer i 29 kapitel. •Riksdagen beslutar om lagen i juni och den börjar tillämpas fr.o.m. 1 juli 2011.

2 Utbildningsdepartementet Den nya skollagen •Övergripande syften •Modern och förbättrad rättslig struktur •Sammanhållen reglering •Anpassning till utvecklingen på skolområdet

3 Utbildningsdepartementet Den nya skollagen 1.Inledande bestämmelser 2.Huvudmän och ansvarsfördelning 3.Barnens och elevers utveckling mot målen 4.Kvalitet och inflytande 5.Trygghet och studiero 6.Åtgärder mot kränkande behandling 7.Skolplikt och rätt till utbildning 8.Förskolan 9.Förskoleklassen 10.Grundskolan 11.Grundsärskolan 12.Specialskolan 13.Sameskolan 14.Fritidshemmet 15.Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan 16. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan 17. Utbildning på individuella program i gymnasieskolan 18. Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan 19. Program i gymnasiesärskolan 20. Kommunal vuxenutbildning 21. Särskild utbildning för vuxna 22. Utbildning i svenska för invandrare 23. Entreprenad och samverkan 24. Vissa särskilda utbildningsformer 25. Annan pedagogisk verksamhet m.m. 26. Tillsyn m.m. 27. Skolväsendets överklagandenämnd 28. Överklagande 29. Övriga bestämmelser

4 Utbildningsdepartementet Lokala styrelser i nya skollagen •4 kap. 15 § •En kommun eller ett landsting får inrätta lokala styrelser inom den del av skolväsendet som kommunen eller landstinget är huvudman för enligt bestämmelserna om självförvaltningsorgan i 7 kap. 18–22 §§ kommunallagen (1991:900) om inte annat följer av denna lag.

5 Utbildningsdepartementet Lokala styrelser i den nya skollagen Kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige får besluta att en nämnd som fullgör kommunens eller landstingets uppgifter som huvudman inom skolväsendet får uppdra åt en lokal styrelse att helt eller delvis sköta driften av en skolenhet inom nämndens ansvarsområde. En lokal styrelse får inrättas för en hel förskole- eller skolenhet, eller en del av en. Fullmäktige får även besluta att nämnden får uppdra åt den lokala styrelsen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden.

6 Utbildningsdepartementet Lokala styrelser i den nya skollagen •Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda eller som i övrigt avses i 6 kap. 34 § kommunallagen får inte delegeras till en lokal styrelse.

7 Utbildningsdepartementet Lokala styrelser i den nya skollagen •Enligt 6 kap. 34 § finns delegationsförbud i följande fall - ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning omfattning och kvalitet - framställningar eller yttranden till fullmäktige m.m. - ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. - ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden - vissa ärenden som anges i speciella föreskrifter

8 Utbildningsdepartementet Lokala styrelser i den nya skollagen •4 kap. 16 § I en lokal styrelse för en förskoleenhet eller en skolenhet med grundskola eller grundsärskola ska företrädare för barnens eller elevernas vårdnadshavare och företrädare för de anställda ingå som ledamöter. I en lokal styrelse för en skolenhet med gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare ska företrädare för eleverna och företrädare för de anställda ingå som ledamöter. Företrädarna för eleverna eller vårdnadshavarna får inte vara fler än övriga ledamöter.

9 Utbildningsdepartementet Lokala styrelser i den nya skollagen •4 kap. 17 § - En rektor/förskolechef kan delegera till en lokal styrelse i samma utsträckning som till anställd/uppdragstagare. Dock inte i frågor som rör enskilda barn eller elever.

10 Utbildningsdepartementet Lokala styrelser i den nya skollagen •Skillnader mot dagens regler - Ingen brukarmajoritet - Inte specifikt angivet vilka beslut som får fattas - Möjlighet för rektor/förskolechef delegera till lokala styrelsen - Ingen möjlighet för elever i grundskola/särskola att ingå i styrelsen


Ladda ner ppt "Utbildningsdepartementet Den nya skollagen •Arbetet med den nya lagen har pågått sedan 1999 •En av de mest omfattande lagarna i Sverige – ca 700 paragrafer."

Liknande presentationer


Google-annonser