Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om det svenska utbildningssystemet och om Skolverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om det svenska utbildningssystemet och om Skolverket."— Presentationens avskrift:

1 Om det svenska utbildningssystemet och om Skolverket

2 Skolverkets roll Alla barn och elever har rätt till en likvärdig utbildning. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar huvudmäns, förskolors och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.

3 Skolverkets ansvar Skolverket är en förvaltningsmyndighet för • förskola • förskoleklass • grundskola, grundsärskola, sameskola och specialskola • fritidshem • gymnasieskola, gymnasiesärskola • grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särvux och Sfi • utfärdandet av lärarlegitimationer Skolverket har även ett särskilt ansvar för handikappfrågor, miljöfrågor samt frågor som rör nyanlända barn och elever inom utbildningssektorn.

4 Skolverkets uppgifter Styrdokument Vi sätter ramar och riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas Nationell skolutveckling Vi stödjer förskolor och skolor i deras utveckling för ökad måluppfyllelse Utvärdering Vi utvärderar verksamheterna genom fördjupade studier och analyser Uppföljning Vi följer upp verksamheternas förutsättningar, hur verksamheterna genomförs och hur resultaten utvecklas Lärarlegitimation Vi beslutar om legitmation för förskollärare och lärare

5 Vår vision Gränslös kunskap och lust att lära – Skolverket visar vägen

6 Vår verksamhetsidé Skolverket arbetar aktivt med bred och djup kunskap som grund, för kvalitet och likvärdighet i utbildningen. Skolverket ska genom engagemang, integritet och nytänkande • ange tydliga mål och kunskapskrav • ge stöd till utveckling i förskolor och skolor • ta fram ny kunskap till nytta för våra målgrupper, och • kommunicera för att förbättra.

7 Generaldirektör Överdirektör UtvecklingUtvärdering Analys och utredning Ekonomi Personal IT Undervisningsstöd Insynsråd UtbildningAdministration Professionsutveckling Kvalitetsutveckling Utbildningsstatistik Resultatutvärdering Vuxenutbildning Gymnasieskola Förskola och grundskola Prov och bedömning Verksstab Rättssekretariat Upplysningstjänst Information Internrevision Statsbidrag Organisation

8 Det svenska utbildningssystemet

9 Ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Huvudansvaret för verksamheterna ligger på kommunerna och på huvudmän för fristående förskolor och skolor. Riksdag och regering anger de övergripande nationella målen i: •skollagen •läroplanerna •skolförordningen, gymnasieförordningen och vuxenutbildningsförordningen •kursplaner för grundskoleutbildningen •ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena •examensmål för gymnasieskolan Hur styrs förskolan och skolan?

10 Skolverkets styrning Skolverket utarbetar och fastställer •Kursplaner för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan •Ämnesplaner för gymnasieskolan •Kunskapskrav för alla skolformer •Föreskrifter •Allmänna råd Huvudmännen har huvudansvaret och ska fördela resurser och organisera verksamheterna så att eleverna når de nationella målen. Utifrån detta kan sedan varje förskola, skola och fritidshem välja ett arbetssätt som passar dem. Arbetet följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet.

11 Betygsskalan I grundsärskolan sätts betyg endast om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. F eller streck används inte i grundsärskolan.

12 •Ny som skolform för barn i åldrarna 1-6 år. •Frivillig, allmän, avgiftsfri förskola från 3 år - från ett år om det behövs för föräldrars förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. •Ska ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.” Förskolan

13 Förskoleklass •Frivillig, avgiftsfri skolform för barn som är sex år. •Omfattar minst 525 timmar per läsår. •Ska ”stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.” •Kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och metodik.

14 Grundskoleutbildning •Skolplikten inträder det år barnet fyller sju år. •Skolplikten fullgörs i allmänhet i grundskolan. •Grundskolan bedrivs med kommunal eller enskild huvudman.

15 Alternativ till grundskolan •Grundsärskola med träningsskola - egen läroplan och kursplaner, åk 1-9 med möjlighet till ett extra år. •Specialskolan (statlig) 5 regionskolor - hörsel, 3 riksskolor, åk 1-10. •Sameskolan (statlig), åk 1-6. •Det finns även andra möjligheter, t.ex. 7 internationella skolor, 3 riksinternatskolor, särskilda ungdomshem och svenska utlandsskolor.

16 Fritidshem •Kompletterar skolan för elever i åldrarna 6-13 år. •Ska ”stimulera elevernas utveckling samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.” •”…i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov.”

17 Gymnasieskolan •Alla elever som avslutat grundskolan ska erbjudas en gymnasieutbildning av sin hemkommun. •Rätten att påbörja en gymnasieutbildning gäller till eleven fyller 20 år. •Gymnasieskolan är avgiftsfri och frivillig. •När eleven har påbörjat gymnasieskolan innebär det att eleven accepterar att följa de bestämmelser som finns angående närvaro och att genomföra utbildningen.

18 Behörighetskrav Yrkesprogram Godkända betyg i •svenska el. svenska som andraspråk •engelska •matematik •fem andra grundskoleämnen Högskoleförberedande program Godkända betyg i •svenska el. svenska som andraspråk •engelska •matematik •åtta andra grundskoleämnen EK, HU, SA: geografi, religion, historia, samhällskunskap NV, TE: biologi, fysik, kemi ES: färdighetsprov

19 Yrkesprogram/Lärlingsutbildning •Barn- och fritid •Bygg- och anläggning •El- och energi •Fordons- och transport •Handels- och administration •Hantverk •Hotell- och turism •Industriteknik •Naturbruk •Restaurang- och livsmedel •VVS och fastighet •Vård och omsorg Studieförberedande program •Ekonomi •Estetisk •Humanistisk •Naturvetenskap •Samhällsvetenskap •Teknik Introduktionsprogram •Preparandutbildning •Programinriktat individuellt val •Yrkesintroduktion •Individuellt alternativ •Språkintroduktion Utbildningar inom gymnasieskolan

20 Nationellt beslutade avvikelser •Särskilda varianter •Riksrekryterande utbildningar med eget examensmål •Spetsutbildningar •Yrkesdansutbildningen •Idrottsutbildning

21 Examensmål Inriktning Gymnasie- gemensamma ämnen Program- fördjupning Individuellt val Program- gemensamma ämnen Gymnasiearbete

22 Alternativ till gymnasieskolan •Gymnasiesärskolan (ny from 2013) •Internationella skolor •Riksinternatskolor •IB-utbildning •Distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås •Särskilda ungdomshem (statlig) •(Svenska skolor i utlandet)

23 Kommunal vuxenutbildning •Grundläggande vux från 20 år •Gymnasial vux från 20 år eller slutfört ett nationellt program eller likvärdig utbildning •Särskild utbildning för vuxna •Utbildning i svenska för invandrare (SFI) •Elever från yrkesprogram rätt till grundläggande högskolebehörighet

24 Följ Skolverket i sociala media! www.skolverket.se


Ladda ner ppt "Om det svenska utbildningssystemet och om Skolverket."

Liknande presentationer


Google-annonser