Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Skoljuridik för lärare. 2 Film: Skoljuridik för lärare Vad vet du om skollagen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Skoljuridik för lärare. 2 Film: Skoljuridik för lärare Vad vet du om skollagen?"— Presentationens avskrift:

1 1 Skoljuridik för lärare

2 2 Film: Skoljuridik för lärare Vad vet du om skollagen?

3 3 Så här ser programmet ut: 1.Genomgång / introduktion till skollagen och skoljuridik (detta bildspel) 2.Gruppdiskussioner utifrån några olika ”fall” 3.Gemensam avslutning - utvärdering och diskussion om fortsättning Program/upplägg

4 4 Detta utvecklingspaket ger dig…  en orientering i skoljuridik för lärare,  exempel på situationer där skollagen kan komma till användning, samt  träning i att använda skollagen. Syfte

5 5 John

6 6 Vad ska vi göra med John? ”Bikupa” •Känner du igen situationen med John? •Hur skulle du som lärare ha hanterat situationen? •Vad tror du står i skollagen som kan tillämpas här?

7 7 John

8 8 Trygghet och studiero – kapitel 5 Utvisning, kvarsittning Skriftlig varning Tillfällig omplacering Tillfällig placering vid annan skolenhet Avstängning Utredning, åtgärder

9 9 Exempelsituationer

10 10 Skolans styrdokument Skollag Förordningar Föreskrifter Allmänna råd Läroplan Examensmål Ämnesplan

11 11 Skollagen Krav på huvudmannen Rättigheter och skyldigheter för elever och deras vårdnadshavare Grundläggande bestämmelser riktade till rektorer och lärare. Skollagen (2010:800) är beslutad av riksdagen och gäller från den 1 juli 2011.

12 12 Kapitel 1–7 Gemensamma för alla eller flera verksamheter Kapitel 23–29 Tillsyn, överklagande m.m. Kapitel 8–22 Utbildning inom skolformer och fritidshem Strukturen i skollagen

13 13 Kapitel 1 – 7 Gemensamma för alla eller flera verksamheter 1.Övergripande mål och definitioner 2.Ansvarsfördelning, huvudmän, elevhälsa 3.Elevernas utveckling mot målen 4.Kvalitetsarbete och inflytande 5.Trygghet och studiero 6.Åtgärder mot kränkande behandling 7.Skolplikt Kapitel 1 – 7

14 14  Anmälningsskyldighet  Betyg  Utvecklas så långt som möjligt Kapitel 3 – utveckling mot målen MA16056_MASKOT

15 15 ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” (3 kap. 3§) ”…som lätt når de kunskapskrav”

16 16 Kapitel 8–22 Skolformer 15. Gymnasieskolan – allmänna bestämmelser 16. Gymnasieskolan – utbildningen på de nationella programmen 17. Gymnasieskolan – introduktionsprogram Kapitel 8 – 22

17 17  Elevers närvaro och information om frånvaro 16 §  Avgifter 17–18 §§  Betygssättning 22–27 §§ Kapitel 15: Allmänna bestämmelser

18 18 Om utbildningarnas utformning och innehåll:  Gymnasial lärlingsutbildning 11 §  Ämnen, gymnasiearbete och kurser 21–24 §§  Gymnasieexamen 26–28 §§  Behörighet 29–32 §§ Kapitel 16: Nationella program

19 19 Kapitel 23-29 Tillsyn, överklagande m.m. 23. Entreprenad och samverkan 24. Särskilda utbildningsformer 25. Annan pedagogisk verksamhet 26. Tillsyn m.m. 27. ÖKN och lärarnas ansvarsnämnd 28. Överklagande 29. Övriga bestämmelser Kapitel 23 – 29

20 20 Gymnasieförordningen Gäller såväl kommunala som fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolan Gymnasie- förordningen (SFS 2010:2039) beslutas av regeringen och gäller sedan den 1 juli 2011. Gymnasie- förordningen

21 21  Lärotider  Utbildningens omfattning och innehåll  Modersmålsundervisning  Avvikelser inom de nationella programmen  Antagning till gymnasieskolan  Introduktionsprogram Innehåll i förordningen

22 22 Skolverkets allmänna råd utgår från lagar och förordningar och ger rekommendationer om hur man bör eller kan tillämpa bestämmelserna, till exempel: •Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan •Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling •Arbetet med att främja närvaro och uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan •Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (kommer ht 2012) Allmänna råd

23 23 Skolverket ger också ut PM som ger vägledning i skoljuridiska frågor och stöd i hur bestämmelser ska tolkas och tillämpas. De finns på Skolverkets webbplats. Mer om… PM

24 24 Skollag, gymnasieförordning, läroplan, examensmål och ämnesplaner i de gymnasiegemensamma ämnena finns som tryckt material. Styrdokument, juridiska PM, allmänna råd, FAQ m.m. finns att hämta digitalt på Skolverkets webbplats. Se även Skolinspektionens webbplats. Skoljuridik på webben

25 •Diskrimineringslagen •Offentlighets- och sekretesslagen •Socialtjänstlagen •Arbetsmiljölagen •Brottsbalken Se Svensk författningssamling på www.riksdagen.se Skolområdet och andra lagar

26 26 - Men, står det om skolmaten? Nej, skollagen reglerar mycket, som vi sett, men det finns inget skrivet om hur skolmaten ska tillagas eller serveras i gymnasieskolan.

27 Diskussioner i grupper utifrån exempel I utvecklingspaketet finns det en samling med 13 exempel i pdf-format. Välj det eller de exempel som ni finner mest intressanta och diskutera i gruppen med utgångspunkt i de frågor som finns i exemplen. De bestämmelser som är tillämpliga för varje exempel finns i en pdf-fil som heter Tillämpliga bestämmelser.

28 1.Sammanfatta diskussionen kring en av exempelsituationerna. Fanns det tveksamheter eller motsatta åsikter kring hur ”fallet” skulle kunna lösas? Vilket stöd fann ni i styrdokumenten? 2.På vilket sätt kan vi gå vidare på skolan för att öka kunskapen om skoljuridik i vår verksamhet? Återsamling – efter gruppdiskussioner

29 29 Tack för idag!


Ladda ner ppt "1 Skoljuridik för lärare. 2 Film: Skoljuridik för lärare Vad vet du om skollagen?"

Liknande presentationer


Google-annonser