Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till läsåret 2011/2012! Vi utbildar morgondagens världsmedborgare! Döderhults skolområde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till läsåret 2011/2012! Vi utbildar morgondagens världsmedborgare! Döderhults skolområde."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till läsåret 2011/2012! Vi utbildar morgondagens världsmedborgare! Döderhults skolområde

2 Strategiska mål till 2014 1.100 % av våra barn, elever och föräldrar är nöjda. 2.Samtliga elever klarar ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9. 3.100 % av eleverna är behöriga till gymnasieskolan. 4.Skolområdet når minst det SALSA- beräknade meritvärdet. 5.100 % av medarbetarna upplever ett nära pedagogisk ledarskap av sin närmaste chef. 6.Skolområdet har en budget i balans. Döderhults skolområde

3 Ny skollagen • Lärare måste anmäla till rektor när det finns risk för att eleven inte når målen. • Rektor beslutar om pedagogisk utredning. • Rektor beslutar om åtgärdsprogram eller inte. Föräldrar kan överklaga. • Rektor kan besluta om anpassad studiegång, särskild undervisningsgrupp och enskild undervisning. • Rektor har rätt att besluta om avstängning för att skapa trygghet och studiero. • Rektor har rätt att besluta om ledighet i de obligatoriska skolformerna som gäller mer än tio dagar. Döderhults skolområde

4 Särskilda beslut av lärare eller rektor • En lärare får visa ut en elev som stör för resten av lektionen. Rektor eller lärare får besluta att elev ska stanna kvar en timme efter skolans slut eller komma en timme före skolstart. • En lärare eller rektor får ta saker som stör undervisningen eller studieron. Döderhults skolområde

5 Ordningsregler, skollagen kap 5 Döderhults skolområde

6 Konsekvenserna (Skolagen 5 kap 6 §) När elever inte följer skolans regler…. 1.…skall läraren uppmana eleven att ändra sitt uppträdande. Om detta inte hjälper… 2.…skall läraren kontakta elevens vårdnadshavare. 3.Läraren får visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av pågående undervisningspass. (Skollagen 5 kap 7 §) Åtgärden ska dokumenteras. 4.… får läraren låta eleven under uppsikt stanna i skolan högst en timme efter skoldagens slut eller komma en timme före skolans start. (Skollagen 5 kap 8 §) Åtgärden ska dokumenteras. 5.Om eleven fortsätter att uppträda olämpligt eller göra sig skyldig till upprepande förseelse eller en allvarligare förseelse skall läraren anmäla till rektor. Rektor ska se till att saken utreds. Samråd ska ske med vårdnadshavare. (Skollagen 5 kap 9 §). Döderhults skolområde

7 6.Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning ska rektor se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende. (Skollagen 5 kap 10 §). 7.Efter utredning kan eleven tilldelas skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. Elevens vårdnadshavare ska informeras. (Skollagen 5 kap 11 §). 8.Rektor får besluta om att en elev ska följa undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den som eleven annars hör till eller undervisas på annan plats inom samma skolenhet om åtgärderna som gjorts efter utredningen inte varit tillräckliga eller om det annars är nödvändigt för att tillförsäkra de andra eleverna trygghet och studiero. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektors beslut. En tillfällig omplacering får endast ske om det finns synnerliga skäl. Åtgärden får dock inte gälla längre än fyra veckor. (Skollagen 5 kap 12 §) Åtgärden ska dokumenteras. Döderhults skolområde

8 9.Om åtgärden i punkt 8 inte är tillräcklig eller möjlig att genomföra får rektor besluta om att eleven ska följa undervisningen vid en annan skola. Beslutet fattas tillsammans med mottagande rektor. Elevens vårdnadshavare ska informeras om beslutet innan placeringen genomföras. En tillfällig omplacering får endast om det finns synnerliga skäl. Åtgärden får dock inte gälla längre än fyra veckor. (Skollagen 5 kap 13 §) Åtgärden ska dokumenteras. 10.Om det är nödvändigt för andra elevers studiero och trygghet får rektor besluta om att stänga av en elev helt eller delvis. Eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om. Beslutet gäller omedelbart om inget annat beslutas. (Skollagen 5 kap 14 §) Åtgärden ska dokumenteras. Innan rektor beslutar om avstängning skall eleven och elevens vårdnadshavare beredas tillfälle till att yttra sig. Rektor skall informera huvudmannen när beslut om avstängning har skett. Döderhults skolområde

9 Ny betygsskala från åk 8 • Betygsskalan och behörighet till gymnasieskolan -- (7) kursplanekonferens våren 2011, http://www.youtube.com/watch?v=FNLUxG_ b528&feature=channel_video_title http://www.youtube.com/watch?v=FNLUxG_ b528&feature=channel_video_title Döderhults skolområde

10 fortsättning…… • Gäller för åk 8 2011/2012 • Gäller från åk 6 2012/2013 • Godkända betyg är A, B, C, D & E. A är det högsta betyget. • Icke godkända betyg är F • Om underlag för betyg saknas sätts inget betyg. • Kunskapskrav finns för A, C och E. Döderhults skolområde

11 fortsättning……. • För att få E ska eleven klarat alla krav. • För att eleven ska få D ska eleven förutom kraven i E även klarat merparten av kraven i C. • För att eleven ska få C ska eleven klarat alla krav. • För att eleven ska få B ska eleven förutom C klarat merparten av A. • För att eleven ska få A ska eleven klarat alla krav. Döderhults skolområde

12 Behörig till gymnasieskolan • Yrkesförberedande program: sv, ma, eng + 5 andra betyg (8 betyg) • Studieförberedande program: sv, ma, eng + 9 andra betyg (12 betyg) • Undantag finns för eng. Döderhults skolområde

13 Läroplan - Lgr 11 • Kapitel 1 och 2 – Läroplanens två första delar gäller för grundskola, förskoleklass och fritidshem. – Kapitel 1: Värdegrund och uppdrag – Kapitel 2: Övergripande mål och riktlinjer • Kapiel 3 – Den tredje delen innehåller kursplaner med tillhörande kunskapskrav för grundskolans ämnen. Döderhults skolområde

14 fortsättning kursplaner… • Inledning – syfte och förklaring till ämnet – Bilden har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som….. • Övergripande mål under hela skoltiden – Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap…… • Centralt innehåll – vad ska man arbeta med i årskurs 1 – 3, 4 – 6 och 7 – 9. • Kunskapskrav – löpande text och matriser Döderhults skolområde

15 fortsättning kunskapskrav… Kunskapskrav i slutet av årskurs 6 Betyget EBetyget DBetyget CBetyget BBetyget A Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som….. … med ett enkelt….. Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som….. … med ett utvecklande och relativt väl…. Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som….. … med ett väl utvecklat…. Döderhults skolområde

16 UNIKUM • Ett webbverktyg för mål, IUP, dialog, dokumentation och kvalitet • http://www.unikum.net/ http://www.unikum.net/ Döderhults skolområde

17 Vi jobbar hårt för att det aldrig ska vara bättre förr! Vi utbildar morgondagens världsmedborgare! Döderhults skolområde


Ladda ner ppt "Välkommen till läsåret 2011/2012! Vi utbildar morgondagens världsmedborgare! Döderhults skolområde."

Liknande presentationer


Google-annonser