Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stat – Huvudman - Profession

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stat – Huvudman - Profession"— Presentationens avskrift:

1 Stat – Huvudman - Profession

2 2 kap. 9 § skollagen Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor

3 En skolenhet - En rektor
En rektor kan ha ansvar för flera skolenheter En rektor kan ha ansvar för flera skolformer En elev – en rektor

4 Titelskydd Rektor ska benämnas rektor Ingen annan ska benämnas rektor
En ställföreträdare får utses

5 ”Ledas och samordnas” Omfattar generella frågor
- Arbetet med särskilt stöd - Kontakter med arbetslivet - Samarbete med hemmen - Kompetensutveckling av personalen - Arbetet med likvärdig bedömning/betygssättning

6 2 kap. 10 § skollagen Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av författningarna

7 Gränsdragning huvudman-rektor
Rektorn fattar alltid sina beslut om verksamheten inom de organisatoriska och ekonomiska ramar som huvudmannen beslutar om

8 Delegation En möjlighet för rektor att delegera införs
Tillåtet så länge det inte framgår ett förbud Enskilda avgränsade ledningsuppgifter eller beslut Till en person som har tillräcklig kompetens och erfarenhet

9 Slutsats Hur rektorn valt att delegera måste dokumenteras

10 Delegation enligt kommunallagen
6 kap §§ i kommunallagen Fullmäktige utfärdar reglemente för nämnden Nämnden delegerar att besluta åt nämnden visst ärende/viss grupp av ärenden hela ärendet eller delar av ärendet till ett utskott, en ledamot/ersättare eller en anställd Nämnden kan när som helst återkalla delegationen

11 Reglerna om delegation avser beslut i kommunallagens mening
Kännetecken: Föreligger alternativa lösningar, beslutsfattaren måste göra vissa överväganden eller bedömningar Skiljas från verkställighetsbeslut - Exempelvis avgiftsdebitering efter fastställd taxa, tilldelning av förskoleplats efter en beslutad turordningsprincip (inga självständiga bedömningar)

12 Krav på återrapportering
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden Nämnden bestämmer hur detta ska ske

13 Vidaredelegation Endast förvaltningschef kan ges den möjligheten

14 Förbud mot delegation Nämnden ska ha kvar sitt övergripande ansvar
Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Yttranden till fullmäktige liksom yttrande med anledning av överklagande av beslut av nämnden som helhet eller fullmäktige Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda (om principiella eller av annars av stor vikt) Om det framgår av särskilda föreskrifter

15 Slutsats Ta ställning till om kommunens delegationsordning ska vara en ”ren” delegationsordning eller en besluts- och delegationsordning. Beslut kan ha flyttats från huvudman till rektor – inget delegationsbeslut Jämför med kommunallagens förbud Se till att rektorernas delegation dokumenteras och att den sker i enlighet med skollagen

16 Uppgift Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att delegera följande till rektorerna: Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning inom de nationella programmen Beslut om anpassad studiegång

17 Förvaltningslagen Utökad tillämpning på skolans område
- omfattar nu också fristående skolor Centrala handläggningsbestämmelser gäller alla ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild - parts rätt att meddela sig muntligen och få ta del av uppgifter - anteckning av uppgifter - motivering av beslut - underrättelse av beslut (särskilt stöd, mottagande av elev, befrielse från oblig.)

18


Ladda ner ppt "Stat – Huvudman - Profession"

Liknande presentationer


Google-annonser