Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stat – Huvudman - Profession. Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stat – Huvudman - Profession. Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor."— Presentationens avskrift:

1 Stat – Huvudman - Profession

2 Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor

3 En skolenhet - En rektor  En rektor kan ha ansvar för flera skolenheter  En rektor kan ha ansvar för flera skolformer  En elev – en rektor

4 Titelskydd  Rektor ska benämnas rektor  Ingen annan ska benämnas rektor  En ställföreträdare får utses

5 ”Ledas och samordnas”  Omfattar generella frågor - Arbetet med särskilt stöd - Kontakter med arbetslivet - Samarbete med hemmen - Kompetensutveckling av personalen - Arbetet med likvärdig bedömning/betygssättning

6 2 kap. 10 § skollagen Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av författningarna

7 Gränsdragning huvudman-rektor  Rektorn fattar alltid sina beslut om verksamheten inom de organisatoriska och ekonomiska ramar som huvudmannen beslutar om

8 Delegation  En möjlighet för rektor att delegera införs  Tillåtet så länge det inte framgår ett förbud  Enskilda avgränsade ledningsuppgifter eller beslut  Till en person som har tillräcklig kompetens och erfarenhet

9 Slutsats  Hur rektorn valt att delegera måste dokumenteras

10 Delegation enligt kommunallagen  6 kap. 33-38 §§ i kommunallagen  Fullmäktige utfärdar reglemente för nämnden  Nämnden delegerar att besluta åt nämnden  visst ärende/viss grupp av ärenden  hela ärendet eller delar av ärendet  till ett utskott, en ledamot/ersättare eller en anställd  Nämnden kan när som helst återkalla delegationen

11 Reglerna om delegation avser beslut i kommunallagens mening  Kännetecken:  Föreligger alternativa lösningar, beslutsfattaren måste göra vissa överväganden eller bedömningar • Skiljas från verkställighetsbeslut - Exempelvis avgiftsdebitering efter fastställd taxa, tilldelning av förskoleplats efter en beslutad turordningsprincip (inga självständiga bedömningar)

12 Krav på återrapportering  Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden  Nämnden bestämmer hur detta ska ske

13 Vidaredelegation  Endast förvaltningschef kan ges den möjligheten

14 Förbud mot delegation Nämnden ska ha kvar sitt övergripande ansvar  Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  Yttranden till fullmäktige liksom yttrande med anledning av överklagande av beslut av nämnden som helhet eller fullmäktige  Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda (om principiella eller av annars av stor vikt)  Om det framgår av särskilda föreskrifter

15 Slutsats  Ta ställning till om kommunens delegationsordning ska vara en ”ren” delegationsordning eller en besluts- och delegationsordning.  Beslut kan ha flyttats från huvudman till rektor – inget delegationsbeslut  Jämför med kommunallagens förbud  Se till att rektorernas delegation dokumenteras och att den sker i enlighet med skollagen

16 Uppgift Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att delegera följande till rektorerna:  Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning inom de nationella programmen  Beslut om anpassad studiegång

17 Förvaltningslagen  Utökad tillämpning på skolans område - omfattar nu också fristående skolor  Centrala handläggningsbestämmelser gäller alla ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild - parts rätt att meddela sig muntligen och få ta del av uppgifter - anteckning av uppgifter - motivering av beslut - underrättelse av beslut (särskilt stöd, mottagande av elev, befrielse från oblig.)

18


Ladda ner ppt "Stat – Huvudman - Profession. Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor."

Liknande presentationer


Google-annonser