Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändrad delegationsordning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändrad delegationsordning"— Presentationens avskrift:

1 Förändrad delegationsordning
Dnr /60 Förändrad delegationsordning Ändrad delegat Förändrad formulering Ny delegation Ta bort

2 Vad är delegation och varför
Nämnden lämnar över beslutsrätten till en tjänsteman, delegaten Avvägning mellan effektivitet och nämndens möjligheter att styra verksamheten Nämnden får återkalla delegationen Förvaltningen ska lyfta principärenden till nämnden även om delegation finns

3 Förändrad delegat Den person med bäst kunskap om och som jobbar närmast ett verksamhetsområde ska ta besluten. Förslaget är därför att följande befattningar får ta över beslutanderätten: Ledighet utöver 10 dagar i grundskolan- Rektor (har mest insyn i ärendet/kommer ändå få detta bemyndigande i och med ny skollag) 2. Anställning/Entledigande personal på Rodret- Kvalitetsstrateg (chef för rodret är kvalitetsstrategen som då behöver befogenheter i personalärenden) 3. Uppsägning av plats p.g.a. obetalda avgifter inom förskolan och skolbarnomsorgen och Avgiftsbefrielse inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg – Verksamhetschef (tidigare ekonomichefen) 4. Beslut i brådskande ärenden – Ordförande (tidigare delegerat till ordförande och 2:e vice ordförande samtidigt, men vi kan bara delegera till en politiker i taget enligt lagen)

4 Förändrad formulering
Sluta avtal om uppdragsutbildning avseende ersättningsbelopp 500 000 eller mer ersätts med Sluta avtal om uppdragsutbildning avseende ersättningsbelopp överstigande 500 000 Sluta hyresavtal för lokaler ersätt med Sluta hyresavtal för lokaler efter godkännande av kommunens lokalsamordnare

5 Ny delegation 1. Avslag ansökan om barnomsorgsplats – verksamhetschef
Förvaltningen föreslår att nämnden lämnar över beslutanderätten i följande: 1. Avslag ansökan om barnomsorgsplats – verksamhetschef 2. Beslut om att kommunen åtar sig kostnaden för elevs skolgång på annan ort inom yrkesvux / tar emot elever från andra kommuner till egna yrkesvuxutbildningar – rektor kompetenscentrum 3. Rekommendationer löneplacering (vid nyanställning tas riktlinjer för ingångslön fram för olika befattningar) – kontorschef 4. Avlöningsförmåner i samband med kurser, konferenser, utbildning och dyl utöver gällande avtal - Förvaltningschef

6 Ny delegation Inom den egna delen av verksamheten så har tex rektor rätt att göra en direktupphandling om ett ramavtal inte finns, eller om det bestämts att en förvaltningsövergripande upphandling ska göras 5. Upphandling av varor och tjänster inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde med de begränsningar som barn- och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott kan ha fastställt. i den mån detta inte är delegerat till annan tjänsteman- Förvaltningschef 6. Upphandling av varor och tjänster inom respektive verksamhetsområde med de begränsningar som barn- och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott kan ha fastställt. Ex budget och andra styrande dokument – Verksamhetschef, Rektor, Kontorschef, Intendent, Kökschef

7 Ny delegation 7. Själv eller genom ombud föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter – förvaltningschef 8. Besluta om tjänsteresa/ utbildning ledamöter – ordförande 9. Avsteg från regler om reseersättning- verksamhetsekonom

8 Ta bort ur delegationsordningen
Följande delegationspunkter har blivit inaktuella: Sluta avtal om leverans av läromedel – ekonomichef Beslut om upptagningsområde i grundskolan (6-16 år) i vad avser ändring mellan skolenheter i samma rektorsområde - verksamhetschef


Ladda ner ppt "Förändrad delegationsordning"

Liknande presentationer


Google-annonser