Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fullmäktigeuppdraget och kommunallagen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fullmäktigeuppdraget och kommunallagen"— Presentationens avskrift:

1

2 Fullmäktigeuppdraget och kommunallagen
Lina Kolsmyr, chefsjurist

3 Grunden för fullmäktigeuppdraget
Demokrati Fri åsiktsbildning Makten utövas under lagarna Kommunal självstyrelse Respekt för alla människors lika värde Beslutanderätt av valda församlingar Beskattningsrätt

4 Regionfullmäktiges särställning
Det enda folkvalda organet Det högsta beslutande organet i Västra Götalandsregionen 149 ledamöter Offentliga möten 7 ggr/år i Vänersborg

5 Ramen Västra Götalandsregionens ansvarsområden
Hälso- och sjukvård och tandvård Kollektivtrafik Tillväxt- och utveckling Kultur, turism, utbildning (frivilligt) Befogenheter i övrigt enligt kommunallagen

6 Kommunallagens innehåll
Beskriver indelningen av landet i kommuner och landsting Anger demokrati och kommunala självstyret som grund för kommuners och landstings/regioners agerande Beskriver vem som är kommunmedlem Ger grundprinciperna för kommunala beslut (s k kommunal kompetens) Ger regler för kommun- och landstings-/regionfullmäktige och nämnderna Ger regler för hantering och redovisning av kommunal ekonomi Beskriver hur beslut kan överklagas

7 Kommunal kompetens Allmänintresse Lokaliseringsprincipen
Inte befatta sig med angelägenheter som ankommer på staten, en kommun eller någon annan Inte bedriva verksamhet med syfte att skapa vinst Självkostnadsprincipen Likställighetsprincipen Retroaktivitetsförbud

8 Beslutsorgan enligt kommunallagen Avgörande för att demokratin fungerar
Fullmäktige Reglemente, delegering Styrelsen eller annan nämnd Delegering Utskott eller individ

9 Regionfullmäktige styr och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt Beslut som måste tas av fullmäktige: Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Vilka nämnder som ska finnas och vilka uppgifter de ska ha hand om Val av ledamöter och ersättare till styrelser, nämnder och beredningar Val av revisorer Fastställa grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet Folkomröstning i regionen

10 Fullmäktige Nämnd/Styrelse
Ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt i enlighet med lag, förordning och reglemente. Beslutar hur pengarna ska användas av det egna ansvarsområdet. Förvaltar och verkställer. Vid handläggning av konkreta förvaltningsärenden agerar nämnd/styrelse självständigt och på eget ansvar. Beslutar om övergripande mål och inriktning. Beslutar om prioriteringar och fördelning av resurser. Beslutar om reglemente. Fördelar budgeten till de olika politiska nämnderna och styrelserna. Utövar regionens beslutanderätt Har det övergripande politiska ansvaret för regionens verksamhet och utveckling.

11 Rättigheter för fullmäktigeledamot
Rätt till ledighet från anställning för att delta i sammanträden Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst Kallelse till sammanträden Rätt att väcka ärenden genom motion Rätt att ställa interpellationer och frågor Delta i debatt, överläggning och beslut Rätt att avstå från att delta i omröstning eller beslut Rätt att reservera sig mot ett beslut när man deltagit i avgörandet

12 Motioner Motionen ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter Motion väcks genom att den anmäls vid fullmäktiges sammanträde Tjänstgörande ersättare får väcka motion under sammanträde Fullmäktige beslutar om till vem motionen ska remitteras Remissvar är inte frivilligt, alla nämnder är skyldiga att svara Motioner ska beredas så att de kan avgöras av fullmäktige inom ett år

13 Interpellationer och frågor
Interpellation och frågor är ledamöternas möjlighet att ställa frågor till ordföranden i nämnd eller annan förtroendevald som fullmäktige beslutat Interpellation används vid mer komplexa frågor och när svaret lämnas i fullmäktige kan alla delta i debatten Fråga är ofta av enklare slag och då svaret lämnas får bara den som ställt frågan och den som skall svara yttra sig

14 Deltar inte i beslut Den ledamot som tänker avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas. Den som inte anmält detta anses ha deltagit i de beslut som fattas med acklamation.

15 Reservation Den som deltagit i ett beslut har rätt att anmäla reservation mot beslutet. Kan vara muntlig eller skriftlig, motiverad eller omotiverad Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutats. Skriftlig reservation ska lämnas till fullmäktiges sekretariat före protokollets justering. Genom reservationen markerar den förtroendevalde en avvikande mening från majoritetsbeslutet.

16 Jäv En ledamot får inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. Ska anmälas till ordföranden och ersättare kallas in.

17 Den förtroendevaldes ansvar
Politiskt ansvar – utkrävs av väljarna eller partiet Juridiskt ansvar – utkrävs i form av någon rättslig påföljd Ekonomiskt ansvar Straffansvar (tjänstefel, mutbrott, brott mot tystnadsplikt) Skadeståndsansvar

18 Prövningsmöjligheter
Varje medlem av en kommun eller ett landsting har rätt att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad genom att överklaga dem hos förvaltningsrätten.

19 Grunder för laglighetsprövning
Ett överklagat beslut skall upphävas, om Det inte har tillkommit i laga ordning Beslutet hänför sig till något som inte är en åtgärd för kommunen eller landstinget, Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller Beslutet strider mot lag eller annan författning. Förvaltningsrätten får inte besluta annat – bara upphäva!


Ladda ner ppt "Fullmäktigeuppdraget och kommunallagen"

Liknande presentationer


Google-annonser