Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen Lagen trädde i kraft den 1 januari 2011. I samband med detta upphörde lagen om yrkesverksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen Lagen trädde i kraft den 1 januari 2011. I samband med detta upphörde lagen om yrkesverksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659

2 Patientsäkerhetslagen Lagen trädde i kraft den 1 januari 2011. I samband med detta upphörde lagen om yrkesverksamhet på sjuk- vårdens område (LYHS), SFS 1998:531 Patientsäkerhetsförordningen SFS 2010:1369 trädde i kraft den 1 januari 2011. Den ersatte förordningen om yrkesverksamhet på sjukvårdens område (1998:1513)

3 Syfte Patientsäkerhetslagen ska främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård genom att minska antalet vårdskador, oavsett om bristerna beror på systemfel eller på att vårdpersonalen begått misstag

4 Definitioner Med Vårdgivare avses statlig myndighet, landsting eller kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för Hälso- och sjukvårdspersonal omfattar legitimerad personal samt omvårdnadspersonal som har delegering Patientsäkerhet Skydd mot vårdskada (se nästa sida)

5 Definitioner (forts) Vårdskada Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården Allvarlig vårdskada Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller som lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit

6 Vårdgivarens skyldighet att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete Planera, leda och kontrollera verksamheten så att god vård upprätthålls 1.Förebygga vårdskador  Identifiera och analysera risker för vårdskador i verksamheten  Undanröja eller, om det är möjligt, begränsa risker 2.Utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada  Klargöra händelseförloppet och påverkande faktorer  Ge underlag för förbättringsåtgärder

7 3.Anmälningar enligt Lex Maria  Anmäla händelser som medfört eller hade kunnat med-föra allvarlig vårdskada  Engagera patienter och närstående i patientsäkerhets- arbetet Vårdgivarens skyldighet att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete

8 Skyldighet att informera patienter  Inträffade händelser / ev vårdskador  Viktiga åtgärder som ska vidtas  Möjlighet att anmäla klagomål till Socialstyrelsen  Möjlighet till ersättning  Patientnämndernas verksamhet

9 Dokumentationsskyldighet Skyldighet för vårdgivaren att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat. Patientsäkerhetsberättelse (upprättas senast den 1 mars varje år (start 2012))  Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under före- gående kalenderår  Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patient- säkerheten  Vilka resultat som har uppnåtts

10 Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m fl  Risker för vårdskador och inträffade händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskador anmäls till vårdgivaren  Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal får delegera arbetsuppgift till annan person endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård.

11 Socialstyrelsens tillsyn  Tillsynen ska främst inriktas på att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter för systematiskt patientsäkerhets- arbete  Sanktionsbestämmelser (föreläggande och förbud) skärps och kopplas till ovanstående skyldigheter

12 Socialstyrelsens hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården Vem som helst kan anmäla klagomål / händelse - mot personal eller mot vårdgivaren

13 Reformerat ansvarssystem Diciplinpåföljderna ’varning’ och ’erinran’ tas bort i lagen och ersätts av en utökad klagomålshantering hos Social- styrelsen samt påföljderna ’prövotid’ och ’återkallande av legitimation’


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen Lagen trädde i kraft den 1 januari 2011. I samband med detta upphörde lagen om yrkesverksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser