Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILD 1 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Del 1, 1 – 7 kap 1 januari 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILD 1 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Del 1, 1 – 7 kap 1 januari 2011."— Presentationens avskrift:

1 BILD 1 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Del 1, 1 – 7 kap 1 januari 2011

2 BILD 2 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 KLOCKAN TICKAR……. Socialstyrelsens vårdskademätning 2008

3 BILD 3 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 Patientsäkerhetslagens syfte Lagens främsta syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård samt tandvård 1 kap, 1§

4 BILD 4 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 KLOCKAN TICKAR VIDARE… Socialstyrelsens vårdskademätning 2008

5 BILD 5 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 KLOCKAN SLUTAR ATT TICKA I ONÖDAN…. Socialstyrelsens vårdskademätning 2008

6 BILD 6 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 Vårdgivarens ansvar Vårdgivaren ska 1.planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL och TVL upprätthålls 2.vidta åtgärder för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som INTE kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas 3.utreda händelser i verksamheten som har medfört eller kunnat medföra vårdskada 4.ge patienter/närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet 3 kap, 1- 4 §

7 BILD 7 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 Forts; vårdgivarens ansvar Vårdgivaren ska 5. anmäla händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada och lämna in utredning av händelsen 6. anmäla risk att drabbas av allvarlig vårdskada till följd av säkerhetsbrister till IVO 7. snarast anmäla till IVO om det finns skäl att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra fara för patientsäkerheten 8. snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada 9.dokumentera det organisatoriska ansvaret för patientsäkerheten och senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 3 kap, 5-10 §

8 BILD 8 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga 1.att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls i verksamheten 2.rapportera avvikelser, risker och tillbud 3.Att rapportera andra skador än vårdskador till följd av säkerhetsbrister i verksamheten 6 kap, 1 – 4 §

9 BILD 9 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 Inspektionen för vård och omsorg IVO tillsynsansvar 1. Tillsynen ska främst inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter enl 3 kap. 2. Systematiskt tillvarata information från Patientnämnderna 3. Säkerställa att händelser som anmälts har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivare vidtagit de åtgärder som krävs för hög patientsäkerhet 4. Sprida information till vårdgivarna om inträffade händelser 7 kap, 3, 6, 8, 9 §

10 BILD 10 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 Klagomål 1)Patienter/närstående har inte längre möjlighet att anmäla hälso- och sjukvårdspersonal till HSAN 2)Patienter/närstående kan anmäla klagomål mot personal och vårdgivare till IVO s.k Enskilda klagomål 3)IVO ska efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal 4)IVO kan avstå från att utreda ett klagomål 7 kap, 10, 12, 15 §

11 BILD 11 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 Vad har vi lärt oss 1.Den nya lagen främsta syfte är att främja patientsäkerheten 2.Vidta åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. 3.IVO ska systematiskt tillvarata information från Patientnämnderna 4.? 5.? 6.?


Ladda ner ppt "BILD 1 Patientsäkerhetsrådet Augusti 2012 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Del 1, 1 – 7 kap 1 januari 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser