Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för våra äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för våra äldre"— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för våra äldre
Vårdprevention Monica Forsberg

2 Varför behövs vårdprevention och Senior alert?
Vård och omsorg förr var enkel, säker och ineffektiv... Bättre liv för våra äldre

3 Bättre liv för våra äldre
…medan nu är vården och omsorgen Komplex, effektiv och potentiellt farlig (och dyr) Bättre liv för våra äldre

4 Vi vill stärka det preventiva arbetet i vården av äldre personer
Vår vision är att: inga vårdtagare får fallskador inga vårdtagare får trycksår inga vårdtagare blir undernärda Målet är att tidigt riskidentifiera ALLA vårdtagare som är 65 år och äldre Införa ett synsätt och en metodik som fungerar både för vardagsförändringar och mer långsiktiga strategier Bättre liv för våra äldre

5 Bättre liv för våra äldre

6 Viktiga ”nya” definitioner
Vårdskada = lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården Allvarlig vårdskada = vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit 1 kap, 5 § Bättre liv för våra äldre

7 Bättre liv för våra äldre
Klockan tickar… Socialstyrelsens vårdskademätning 2008 Bättre liv för våra äldre

8 Klockan tickar vidare…
Socialstyrelsens vårdskademätning 2008 Bättre liv för våra äldre

9 Klockan slutar att ticka i onödan…
Socialstyrelsens vårdskademätning 2008 Bättre liv för våra äldre

10 Förutom lidande även kvalitetsbristkostnader
Bättre liv för våra äldre

11 Bättre liv för våra äldre

12 Bättre liv för våra äldre
Fall I Sverige vårdas över på sjukhus pga. ett fall Över 1 000 personer dör i Sverige pga. fall 1/3 av alla hemmaboende över 65 år faller någon gång under ett år, hälften av dessa faller gör det mer än en gång Fallskador kostade samhället ungefär 5 miljarder kr (år 2006) Bättre liv för våra äldre

13 Bättre liv för våra äldre
Fallskador höftfrakturer per år 7 % av dessa drabbar inneliggande patienter Går att förebygga! Bättre liv för våra äldre

14 Bättre liv för våra äldre

15 Var 5:e patient som vårdas på sjukhus har trycksår
Bättre liv för våra äldre

16 Bättre liv för våra äldre
Förekomst av trycksår 2010 Bättre liv för våra äldre

17 Trycksår – åtgärder insatta
Bättre liv för våra äldre

18 Bättre liv för våra äldre
Undernäring Var 3:e patient som vårdas på sjukhus eller boende är undernärd Undernärd leder till försämrad sårläkning, muskelsvaghet och ökad risk för infektioner Undernärd patient har 25 % längre vårdtid Den svenska sjukvården kan spara 1 miljard kr per år med förbättrad mat och nutritionsrutiner Bättre liv för våra äldre

19 Från ekonomistyrning till kunskapsstyrning
Lika vård innebär inte att alla medarbetare KAN samma sak… Lika vård innebär att alla medarbetare SER och GÖR samma sak… Bättre liv för våra äldre

20 Riskbedömningsinstrument
Modifierad Nortonskala – trycksår SF MNA – nutrition Downton Fall Risk Index – fall Bättre liv för våra äldre

21 Bättre liv för våra äldre

22 Bättre liv för våra äldre

23 Bättre liv för våra äldre

24 Bättre liv för våra äldre
Registrering i VAS GE41 Bättre liv för våra äldre

25 Samverka för patienten
Kommun Primärvård Slutenvård Äldre har ofta flera diagnoser och befinner sig samtidigt inom flera vårdinstanser Bättre liv för våra äldre

26 Vilka mått redovisas i Senior alert? På gruppnivå:
Utdata i Senior alert Hur många av de inskrivna/inneliggande som riskbedöms Hur många av de riskbedömda omsorgstagare/patienter har risk Hur många av de som har risk får åtgärder Hur många som fått en vårdskada För vem? Ett mått på om alla äldre får lika vård. Gör personalen det man kommit överens om Beskriver det vårdbehov som finns på enheten Mäter i vilken utsträckning den äldre får sina behov tillgodosedda Har de åtgärder man vidtagit haft effekt Bättre liv för våra äldre

27 Vilka mått redovisas i Senior alert? På individnivå:
Utdata i Senior alert Följa risker, åtgärder och ev. vårdskador i vårdkedjan Följa vikten, trycksår och fall över tid Påminner att åtgärder skall vidtagas Bra översikt över tid För vem? För mottagande personal Kontinuitet för personalen Underlättar att den äldre får de åtgärder som skall vidtagas Ger kunskap om den enskilda omsorgstagaren Bättre liv för våra äldre

28 Bättre liv för våra äldre
Prestationspengar Bättre liv för våra äldre

29 Din insats kommer att rädda liv!
Bättre liv för våra äldre

30 Bättre liv för våra äldre
Det här tar jag med mig… Insikter Funderingar Det här ska jag göra på min arbetsplats Bättre liv för våra äldre


Ladda ner ppt "Bättre liv för våra äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser