Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Vårdprevention Monica Forsberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Vårdprevention Monica Forsberg."— Presentationens avskrift:

1 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Vårdprevention Monica Forsberg

2 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Varför behövs vårdprevention och Senior alert? Vård och omsorg förr var enkel, säker och ineffektiv...

3 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre …medan nu är vården och omsorgen Komplex, effektiv och potentiellt farlig (och dyr)

4 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Vi vill stärka det preventiva arbetet i vården av äldre personer Vår vision är att: inga vårdtagare får fallskador inga vårdtagare får trycksår inga vårdtagare blir undernärda Målet är att tidigt riskidentifiera ALLA vårdtagare som är 65 år och äldre Införa ett synsätt och en metodik som fungerar både för vardagsförändringar och mer långsiktiga strategier

5 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre

6 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Viktiga ”nya” definitioner Vårdskada = lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården Allvarlig vårdskada = vårdskada som är 1.bestående och inte ringa, eller 2.har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit 1 kap, 5 §

7 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Klockan tickar… Socialstyrelsens vårdskademätning 2008

8 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Klockan tickar vidare… Socialstyrelsens vårdskademätning 2008

9 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Klockan slutar att ticka i onödan… Socialstyrelsens vårdskademätning 2008

10 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Förutom lidande även kvalitetsbristkostnader

11 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre

12 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Fall I Sverige vårdas över 70 000 på sjukhus pga. ett fall Över 1 000 personer dör i Sverige pga. fall 1/3 av alla hemmaboende över 65 år faller någon gång under ett år, hälften av dessa faller gör det mer än en gång Fallskador kostade samhället ungefär 5 miljarder kr (år 2006)

13 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Fallskador 18 000 höftfrakturer per år 7 % av dessa drabbar inneliggande patienter Går att förebygga!

14 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre

15 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Var 5:e patient som vårdas på sjukhus har trycksår

16 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Förekomst av trycksår 2010

17 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Trycksår – åtgärder insatta

18 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Undernäring Var 3:e patient som vårdas på sjukhus eller boende är undernärd Undernärd leder till försämrad sårläkning, muskelsvaghet och ökad risk för infektioner Undernärd patient har 25 % längre vårdtid Den svenska sjukvården kan spara 1 miljard kr per år med förbättrad mat och nutritionsrutiner

19 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Från ekonomistyrning till kunskapsstyrning Lika vård innebär inte att alla medarbetare KAN samma sak… Lika vård innebär att alla medarbetare SER och GÖR samma sak…

20 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Riskbedömningsinstrument Modifierad Nortonskala – trycksår SF MNA – nutrition Downton Fall Risk Index – fall

21 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre

22 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre

23 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre

24 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Registrering i VAS GE41

25 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Samverka för patienten Kommun Primärvård Slutenvård Äldre har ofta flera diagnoser och befinner sig samtidigt inom flera vårdinstanser

26 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Vilka mått redovisas i Senior alert? På gruppnivå: Utdata i Senior alert 1.Hur många av de inskrivna/inneliggande som riskbedöms 2.Hur många av de riskbedömda omsorgstagare/patienter har risk 3.Hur många av de som har risk får åtgärder 4.Hur många som fått en vårdskada För vem? 1.Ett mått på om alla äldre får lika vård. Gör personalen det man kommit överens om 2.Beskriver det vårdbehov som finns på enheten 3.Mäter i vilken utsträckning den äldre får sina behov tillgodosedda 4.Har de åtgärder man vidtagit haft effekt

27 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Vilka mått redovisas i Senior alert? På individnivå: Utdata i Senior alert 1.Följa risker, åtgärder och ev. vårdskador i vårdkedjan 2.Följa vikten, trycksår och fall över tid 3.Påminner att åtgärder skall vidtagas 4.Bra översikt över tid För vem? 1.För mottagande personal 2.Kontinuitet för personalen 3.Underlättar att den äldre får de åtgärder som skall vidtagas 4.Ger kunskap om den enskilda omsorgstagaren

28 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Prestationspengar

29 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Din insats kommer att rädda liv!

30 Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Det här tar jag med mig… Insikter Funderingar Det här ska jag göra på min arbetsplats


Ladda ner ppt "Vital i Norr Bättre liv för våra äldre Vårdprevention Monica Forsberg."

Liknande presentationer


Google-annonser