Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Fler äldre med högre krav - kan primärvården möta behoven?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Fler äldre med högre krav - kan primärvården möta behoven?"— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Fler äldre med högre krav - kan primärvården möta behoven?

2 Socialdepartementet Health care cost per year of age (SEK), 2004 Primary care Outpatient visits Inpatient care

3 Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

4 Socialdepartementet Äldresamordning •Förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre •Stärka incitament och förutsättningar för landsting och kommuner •Resultatbaserade mål •Integrerad del av ordinarie verksamhet •Satsning drygt fyra miljarder 2011-2014

5 Socialdepartementet Mål Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

6 Socialdepartementet Fokusområden •God vård i livets slutskede •Preventivt arbetssätt •God vård vid demenssjukdom •God läkemedelsbehandling för äldre •Sammanhållen vård och omsorg

7 Socialdepartementet Grundläggande krav •Struktur för ledning och styrning i samverkan •Gemensamt politiskt förankrat beslut om aktuell handlingsplan •Dokumentera hur det systematiska förbättringsarbetet avseende riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering ska bedrivas

8 Socialdepartementet God vård i livets slutskede •Ca 80% dör en sk förväntad död •För alla personer, oavsett diagnos •Nationella riktlinjer •Nationellt vårdprogram •Svenska palliativregistret

9 Socialdepartementet

10 Förbättrad vård i livets slutskede 5%

11 Socialdepartementet Förbättrad vård i livets slutskede 10%

12 Socialdepartementet Preventivt arbetssätt •Fallolyckor •Trycksår •Undernäring •Munhälsa •Kvalitetsregistret Senior Alert

13 Socialdepartementet Fallolyckor •Vanligaste orsak till skada hos äldre •Träning kan minska risken med 40% •Äldres fallolyckor beräknas kosta 11 miljarder/år •Fler omkommer till följd av fallolyckor än i trafikolyckor och bränder •Negativ inverkan på äldres känsla av trygghet •Isolering i hemmet •Behov av särskilt boende

14 Socialdepartementet

15

16 God vård vid demenssjukdom •Ca 150 000 personer i Sverige •Årligen insjuknar ca 24 000 personer •Går ej att bota •Tidig diagnos innebär rätt omvårdnad och rätt medicinska insatser •Kan klara sig i eget boende längre •Bättre välbefinnande

17 Antal bef och anslutna Vårdcentraler 130822 (781st)

18 Socialdepartementet

19

20 BPSD •Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens •Drabbar 90% av alla med demenssjukdom •Aggressivitet, oro, apati, hallucinationer, sömnstörning •Stort lidande för personen det drabbar men också för anhöriga o vårdpersonal •BPSD-registret

21 Registrerande kommuner, BPSD-registret ansluten kommun anmält intresse

22 Antal registrerade personer Antal registreringar tom 2013-05-21

23 Exempel, Silverängen, Trelleborg Frukost på sängenMassage Utevistelse Delta vid musikstund Varm riskudde/Panodil vid värkHaldol sänkt 2011-10-05 2012-01-30

24 Ännu ett exempel

25 Samtidigt halverades förbrukningen av neuroleptika! Antalet fall hos vårdtagarna minskade

26 Socialdepartementet God läkemedelsbehandling för äldre •Vi lever längre, fler diagnoser, fler läkemedel •Begränsad kunskap om polyfarmaci •Omfattande läkemedelsbehandling ger ökad risk för död, akutbesök, magtarmblödning och fallskada •Antalet läkemedel är värdefull riskmarkör

27 Socialdepartementet

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Sammanhållen vård och omsorg •Individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg •Rätt vård på rätt nivå vid rätt tid •Arbeta förebyggande för att behovet av slutenvård ska minska •Många äldre har väldigt många olika vårdinsatser

37 Resultat per län – undvikbar slutenvård Siffrorna i tabellen visar skillnaden i procentenheter mot motsvarande månad 2012.

38 Resultat per län – återinskrivningar Siffrorna i tabellen visar skillnaden i procentenheter mot motsvarande månad 2012.

39 Socialdepartementet Nya initiativ •Psykisk ohälsa hos äldre •Inkontinens •Svårläkta sår •Rehab

40 Socialdepartementet Följ äldresamordnarens arbete Blogg www.de-mest-sjuka-aldre.se Twitter @mestsjukaaldre Hemsida www.regeringen.se/demestsjukaaldre


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Fler äldre med högre krav - kan primärvården möta behoven?"

Liknande presentationer


Google-annonser