Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för sjuka äldre 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för sjuka äldre 2013"— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för sjuka äldre 2013
Tillsammans kan vi göra skillnad: primärvård – kommun - slutenvård: Landstinget i Kalmar län Borgholms kommun Emmaboda kommun Hultsfreds kommun Högsby kommun Kalmar kommun Mönsterås kommun Mörbylånga kommun Nybro kommun Oskarhamns kommun Torsås kommun Vimmerby kommun Västerviks kommun

2 Vi tänker på dig och lovar dig som är äldre och sjuk att du:
Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län Vi tänker på dig och lovar dig som är äldre och sjuk att du: Kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Får den vård du behöver när du behöver den på det sätt du önskar få den. Inte märker våra organisatoriska gränser. Möter kompetens, säkerhet, hög kvalitet, gott bemötande. Ska känna att vi gör vårt bästa för att ge dig en värdig sista tid i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad. Primärvård | Kommun | Slutenvård God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt Målsättning God kvalitet i vård och omsorg den sista tiden i livet och ett värdigt slut i livet. Brytpunktsamtalet markerar en gräns där målet för vård och omsorg ändrar riktning. Vården och omsorgen inriktas på att skapa trygghet, lugn och optimal symtomlindring av t.ex smärta, oro och ångest. Aktivitet Registrering i Svenska Palliativa registret. Förbättringsarbete utifrån resultaten. Utbilda undersköterskor till palliativa ombud i kommunerna. Konferens Palliation Sydost 10/4 2014 Mått Täckningsgrad i Svenska Palliativregistret > 70 %. Öka minst 5 % alt. 10% eller genomsnittlig måluppfyllelse på 60% eller mer avseende brytpunktssamtal, munhälsa, smärtskattning,inj. läkemedel mot ångest Målsättning Genom riskanalys för fall, trycksår, undernäring och minhälsa vill vi kunna undvika skador genom adekvata åtgärder mot dessa risker. Patientens riskprofil och hur risken kan undvikas ska vara känd av dem själva, anhöriga och samtliga vårdgivare. Aktivitet Registrering i Senior Alert och individuella åtgärder utifrån resultat. Speciellt fokus på de som har hemtjänst eller inskrivna i hemsjukvården Mått Genomförda riskbedömningar, planerade åtgärder och uppföljning till äldre på sjukhus, i primärvården, i hemtjänst och hemsjukvård. Genomförda riskbedömningar och planerade åtgärder för 90% av alla äldre som bor i SÄBO. Redovisas per kommun. Senior alert Sammanhållen vård och omsorg God läkemedelsbehandling Målsättning De mest sjuka äldre behöver en individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg. Den ska bygga på helhetssyn och samarbete över professions och organisationsgränser. Aktivitet Gemensamt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre utifrån samverkansgrupperna för slutenvård, primärvård, psykiatri o kommun i norra, mellersta och södra länet. Genomföra förebyggande insatser i stor utsträckning. Mått Återinläggningar inom 30 dagar och undvikbar slutenvård ska minska under 4 av 6 månader mars-augusti 2014 jämfört med 2013. Målsättning Rätt läkemedelsbehandling på rätt indikation till rätt individ! Aktivitet Kampanj angående läkemedel tillsammans med pensionärsorganisationerna i länet Information till läkare och kommunsjuksköterskor. Läkemedelsgenomgångar Utbildning äldre och läkemedel samt icke farmakologiska metoder Mått Minskning av indikatorerna Olämpliga läkemedel, anti-psykotiska läkemedel och anti-inflammatoriska läkemedel. Visa lägre resultat 4 av 6 månader under tiden mars- augusti 2014 i jämförelse med samma tid 2013. God vård vid demenssjukdom 14,2 Målsättning Alla demenssjuka får diagnos, behandling och uppföljning utifrån diagnos för bästa vård och omsorg. Vård och omsorg ska vara personcentrerad så att orsaker eller utlösande faktorer till symtomen åtgärdas. Aktivitet Information och utbildning om SveDem och BPSD. Uppföljning av Omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demenssjukdomar i Kalmar län. 7,5 poängs högskoleutbildning i demenssjukdomar Mått Antal registreringar och uppföljningar i Svedem ska öka. Antal registreringar i BSPD ska öka. 18,9 Utdataportalen Ledningskraft Kontaktperson: Ann-Katrin Willhelmson äldresamordnare

3 Fokus 2014 Identifiera personer som har stort behov av samordning
Erbjuda fast vårdkontakt Bedöma, planera, åtgärda och följa upp identifierade personer Tydlig dokumentation, information och kommunikation med andra vårdgivare Förstärkt utskrivningsprocess Hembesök av läkare Bedömningsmall för kommunsjuksköterskor vid akuta sjukdomsfall Kunskapsspridning inom och mellan enheter och huvudmän Utveckla det förebyggande arbetet Använda resultat från bl a kvalietsregistrer för förbättringar

4 Bättre liv för sjuka äldre
God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt Sammanhållen vård och omsorg God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling

5 God vård i livets slutskede
Målsättning God kvalitet i vård och omsorg den sista tiden i livet och ett värdigt slut i livet. Brytpunktsamtalet markerar en gräns där målet för vård och omsorg ändrar riktning. Vården och omsorgen inriktas på att skapa trygghet, lugn och optimal symtomlindring av t. ex smärta, oro och ångest mm Aktivitet Registrering i Svenska Palliativa registret. Förbättringsarbete utifrån resultaten. Utbilda undersköterskor till palliativa ombud i kommunerna. Konferens Palliation Sydost 10/4 2014 Mått Täckningsgrad i Svenska Palliativregistret > 70 %. Öka minst 5 % alt. 10% eller genomsnittlig måluppfyllelse på 60% eller mer avseende brytpunktssamtal, munhälsa, smärtskattning,inj. läkemedel mot ångest . Svenska palliativregistret.se

6 Spindel palliativ vård 2011 och 2013 Kalmar län
Ju grönare desto bättre

7 Preventivt arbetssätt
Målsättning Genom riskanalys för fall, trycksår och undernäring vill vi kunna undvika skador genom adekvata åtgärder mot dessa risker. Patientens riskprofil och hur risken kan undvikas ska vara känd av dem själva, anhöriga och samtliga vårdgivare. Aktivitet Registrering i Senior Alert och individuella åtgärder utifrån resultat. Speciellt fokus på de som har hemtjänst eller är inskrivna i hemsjukvården Mått Genomförda riskbedömningar, planerade åtgärder och uppföljning till äldre på sjukhus, i primärvården, i hemtjänst och hemsjukvård. Genomförda riskbedömningar och planerade åtgärder för 90% av alla äldre som bor i SÄBO. Redovisas per kommun. Senior Alert

8 Sammanhållen vård och omsorg
Målsättning De mest sjuka äldre behöver en individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg. Den ska bygga på helhetssyn och samarbete över professions och organisationsgränser. Aktivitet Gemensamt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre utifrån samverkansgrupperna för slutenvård, primärvård, psykiatri o kommun i norra, mellersta och södra länet. Genomföra förebyggande insatser i stor utsträckning Mått Återinläggningar inom 30 dagar och undvikbar slutenvård ska minska under 4 av 6 månader mars- augusti 2014 jämfört med 2013.

9 Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar i Kalmar

10 God vård vid demenssjukdom
Målsättning Alla demenssjuka får diagnos, behandling och uppföljning utifrån diagnos för bästa vård och omsorg. Aktivitet Information och utbildning om SveDem och BPSD. Uppföljning av Omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demenssjukdomar i Kalmar län. 7,5 poängs högskoleutbildning i demenssjukdomar Mått Antal registreringar och uppföljningar i Svedem ska öka. Antal registreringar i BSPD ska öka. Svenska demensregistret Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens

11 Demensdiagnoser och uppföljningar
i primärvården

12 God läkemedelsbehandling
Målsättning Rätt läkemedelsbehandling på rätt indikation till rätt individ! Aktivitet Information till läkare och kommunsjuksköterskor. Läkemedelsgenomgångar Utbildning äldre och läkemedel samt icke farmakologiska metoder Kampanj angående läkemedel tillsammans med pensionärsorganisationerna i länet Mått Minskning av indikatorerna Olämpliga läkemedel, antipsykotiska läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel. Visa lägre resultat 4 av 6 månader under tiden mars- augusti 2014 i jämförelse med samma tid 2013. Läkemedelsindikatorer och resultat SKL

13 Ledningskraft ”Team Kalmar”
Anna Lindquist, Verksamhetschef för vård- och omsorg Mörbylånga Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Kalmar Kommun Kenneth Nilsson, Verksamhetschef Oskarshamn kommun Anneli Wallin, Tf verksamhetschef Hälso- och sjukvård Västerviks kommun Helena Engström, Utvecklingsledare Bättre liv för sjuka äldre Therese Burman, Utvecklingsledare Bättre liv för sjuka äldre Arne Sjöberg, Verksamhetschef Geriatrik länssjukhuset i Kalmar Desirée Westberg, Geriatriker medicinkliniken Västerviks sjukhus Monica Hultqvist, Verksamhetschef Blå kustens hälsocentral Oskarshamn Niklas Föghner, Verksamhetschef Vimmerby Hälsocentral Stefan Bragsjö, Verksamhetschef Samrehab landstinget i Kalmar län Kontaktperson:Ann-Katrin Wilhelmsson, Äldresamordnare landstinget i Kalmar län tfn


Ladda ner ppt "Bättre liv för sjuka äldre 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser