Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mäta för att leda Introduktion skapa förutsättningar att förstå sammanhang, identifiera förbättringsarbeten och följa dess effekter på resultat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mäta för att leda Introduktion skapa förutsättningar att förstå sammanhang, identifiera förbättringsarbeten och följa dess effekter på resultat."— Presentationens avskrift:

1 Mäta för att leda Introduktion skapa förutsättningar att förstå sammanhang, identifiera förbättringsarbeten och följa dess effekter på resultat

2 Förbättringsmodell efter T Nolan, E Deming m fl
Vad vill vi åstadkomma? Mål ! Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Mått ! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Idéer ! Agera Planera Test ! Studera Gör PGSA-cirkeln Handlingsplan

3 Hitta mätetal Struktur för avstämning Identifiera förbättringsarbeten Hur går det? Vad behöver vi göra nu?

4 Påverkansanalys – Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre 2013
Primära påverkansfaktorer Områden Sekundära påverkansfaktorer Strategier Utskrivning från sjukhus Ordnad process primärvård/hemsjukvård/omsorg Sammanhållen vård och omsorg Mångbesökare på sjukhus Åstadkomma förbättringar Mål/målområde Aktiv patient- och brukarinvolvering Bättre liv för sjuka äldre Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedels-behandling för äldre God vård i livets slutskede © ihi

5 Påverkansanalys för sammanhållen vård och omsorg
Primära påverkansfaktorer Strategier Sekundära påverkansfaktorer Koncept Identifiera patienter med särskilda behov Involvera patient och närstående genom tydlig information och dokumentation Utskrivning från sjukhus Underlätta nästa steg genom tydlig information och dokumentation till andra vård- och omsorgsgivare Idé - Antal patienter som fått/inte fått säker utskrivning Mål/ Målområde Standardisera utskrivningsförfarandet för alla patienter Följ upp hur det gått hemma eller motsvarande Sammanhållen vård och omsorg Minska onödiga inläggningar på sjukhus Identifiera patienter med särskilda behov Ordnad process primärvård/ hemsjukvård/omsorg Erbjud bedömning och planering i hemmet Underlätta nästa steg genom tydlig information och dokumentation till andra vård- och omsorgsgivare - Undvikbar sjukhusvård - Andel patienter återinlagda Idé - Antal patienter/månad som följt/inte följt rutin för ordnad process Arbeta i team i vård och omsorg tillsammans Identifiera patienter med särskilda behov Mångbesökare på sjukhus Bygg relation genom regelbunden patientkontakt Idé - Antal patienter som kommer för tredje gången inom två månader Skapa tydliga planer med patientens fokus Åstadkomma förbättringar Kontinuerlig resultatåterkoppling som grund för att identifiera förbättringsarbete och följa dess effekter Idé - Antal enheter som har handlingsplan med resultat Ta fram modeller för att öka patient/brukare/närståendes involvering i sin egen vård och omsorg och i utvecklingen av den Aktiv patient- och brukarinvolvering Utveckla nya arbetssätt och en kultur där patient/brukare/närståendes upplevelser tas tillvara på ett bra sätt Idé - Antal redovisade exempel på patient/brukarinvolvering/enhet © ihi

6 Påverkansanalys Koncept Idéer för genomförande - förbättringsarbeten
Primära påverkansfaktorer Koncept Sekundära påverkansfaktorer Idéer för genomförande - förbättringsarbeten Bedömning sker utifrån standardiserat underlag baserat på förmåga och omgivning Identifiera patienter med särskilda behov Bedömning sker utifrån patientens ålder och diagnos Bedömning sker utifrån kända drivers Bedömningsmall (Word) Standardiserat utskrivningssamtal med Teach back genomförs Länk till instruktion: Teach back Mål/målområde Strategi Involvera patient och närstående Patienten får ett standardiserat hemgångsmeddelande Utskrivning från sjukhus (säker utskrivningsprocess) Patienten får den aktuella läkemedelslistan i handen Standardiserad samordnad vårdplan, SIP, skapas Antal patienter som inte fått säker utskrivning Underlätta nästa steg till andra vård- och omsorgsgivare Standardiserad epikris skickas Aktuell läkemedelslista förmedlas till andra En utskrivningsansvarig sjuksköterska har tillsatts Standardisera utskrivningsförfarande Skapa checklista för vad som behöver göras inför hemgång Följ upp hur det gått hemma eller motsvarande Ring upp patienten <72 timmar enligt rutin Webbkollen hemma © ihi

7 Påverkansanalys Koncept Involvera patient och närstående
Primära påverkansfaktorer Förbättringskoncept Sekundära påverkansfaktorer Genomförande - hur Standardiserat utskrivningssamtal med Teach back genomförs Länk till instruktion: Teach back Mål/målområde Koncept Involvera patient och närstående Antal patienter som fått/inte fått Teach-back samtal Patienten får ett standardiserat hemgångsmeddelande Antal patienter som upplever att de inte känt sig delaktiga och välinformerade Webbkollen Antal patienter som fått/inte fått standardiserat hemgångsmeddelande Patienten får den aktuella läkemedelslistan i handen Antal patienter som fått/inte fått LM-lista i handen © ihi

8 Att visualisera resultat …att följa upp resultat
…att agera på resultat

9 Viktiga aspekter som förbättrar värde vid visualisering av resultat
Presentationen (nära, enkelt, tydligt) Ritual (återkommande, organiserat, fastställd strategi) Dialog (engagera, motivera, kommunicera) Kritisk utvärdering (observera, tolka, förstå, analys, agera) Pedagogiskt ledarskap Källa: Erfarenheter från lärande av mätetal, pågående forskning, Bridging the Gap, Ann-Charlott Norman

10 Planerade utbildningsdagar
Mäta för att leda Planerade utbildningsdagar

11 Quality x Attitudes = Effect
Q x A = E Quality x Attitudes = Effect Ref: Jack Welch

12 Påverkansanalys – kartläggning av påverkansfaktorer
En påverkansanalys används för att synliggöra ett mål och identifiera bakomliggande faktorer som skapar vägen för att uppnå ett gott resultat. Analysen bygger på det övergripande målet följt av primära och sekundära påverkansfaktorer. Utifrån de sekundära påverkansfaktorerna identifieras förbättringsarbeten. © ihi

13 Arbetsgång för påverkansanalys
Utgå från målområde/mål Identifiera genom brainstorming de faktorer som kan påverka att nå målet Gruppera identifierade faktorer och finn ut de 2-4 primära faktorerna Utgå från var och en av de primära påverkansfaktorerna och beskriv vilka arbetssätt som kan bidra till att nå påverkansfaktorn

14 Påverkansanalys Primär påverkan (2-4) Sekundär påverkan Mål/ målområde
”Vad?” Sekundär påverkan ”Hur?” Mål/ målområde © ihi


Ladda ner ppt "Mäta för att leda Introduktion skapa förutsättningar att förstå sammanhang, identifiera förbättringsarbeten och följa dess effekter på resultat."

Liknande presentationer


Google-annonser