Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En meny av möjligheter Mäta för att leda Introduktion skapa förutsättningar att förstå sammanhang, identifiera förbättringsarbeten och följa dess effekter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En meny av möjligheter Mäta för att leda Introduktion skapa förutsättningar att förstå sammanhang, identifiera förbättringsarbeten och följa dess effekter."— Presentationens avskrift:

1 En meny av möjligheter Mäta för att leda Introduktion skapa förutsättningar att förstå sammanhang, identifiera förbättringsarbeten och följa dess effekter på resultat

2 En meny av möjligheter Förbättringsmodell efter T Nolan, E Deming m fl Vad vill vi åstadkomma?Mål ! Hur vet vi att en förändring är en förbättring?Mått ! Vilka förändringar kan leda till en förbättring?Idéer ! AgeraPlanera Gör Studera PGSA-cirkeln Test ! Handlingsplan

3 En meny av möjligheter 1.Hitta mätetal 2.Struktur för avstämning 3.Identifiera förbättringsarbeten Hur går det? Vad behöver vi göra nu?

4 En meny av möjligheter Mål/målområde Preventivt arbetssätt Åstadkomma förbättringar Påverkansanalys – Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre 2013 Bättre liv för sjuka äldre 2013 Bättre liv för sjuka äldre God vård i livets slutskede © ihi Sammanhållen vård och omsorg Utskrivning från sjukhus Ordnad process primärvård/hemsjukvård/omsorg Mångbesökare på sjukhus Primära påverkansfaktorer Områden Sekundära påverkansfaktorer Strategier God vård vid demenssjukdom God läkemedels- behandling för äldre Aktiv patient- och brukarinvolvering

5 En meny av möjligheter - Undvikbar sjukhusvårdUndvikbar sjukhusvård - Andel patienter återinlagdaAndel patienter återinlagda Mål/ Målområde Kontinuerlig resultatåterkoppling som grund för att identifiera förbättringsarbete och följa dess effekter Ordnad process primärvård/ hemsjukvård/omsorg Standardisera utskrivningsförfarandet för alla patienter Ta fram modeller för att öka patient/brukare/närståendes involvering i sin egen vård och omsorg och i utvecklingen av den Bygg relation genom regelbunden patientkontakt Utveckla nya arbetssätt och en kultur där patient/brukare/närståendes upplevelser tas tillvara på ett bra sätt Påverkansanalys för sammanhållen vård och omsorg Sammanhållen vård och omsorg Minska onödiga inläggningar på sjukhus Följ upp hur det gått hemma eller motsvarande Åstadkomma förbättringar © ihi Utskrivning från sjukhus Identifiera patienter med särskilda behov Involvera patient och närstående genom tydlig information och dokumentation Underlätta nästa steg genom tydlig information och dokumentation till andra vård- och omsorgsgivare Identifiera patienter med särskilda behov Arbeta i team i vård och omsorg tillsammans Primära påverkansfaktorer Strategier Sekundära påverkansfaktorer Koncept Mångbesökare på sjukhus Aktiv patient- och brukarinvolvering Identifiera patienter med särskilda behov Erbjud bedömning och planering i hemmet Skapa tydliga planer med patientens fokus Idé - Antal patienter som fått/inte fått säker utskrivning Idé - Antal patienter/månad som följt/inte följt rutin för ordnad process Idé - Antal patienter som kommer för tredje gången inom två månader Idé - Antal enheter som har handlingsplan med resultat Idé - Antal redovisade exempel på patient/brukarinvolvering/enhet

6 En meny av möjligheter Mål/målområde Strategi En utskrivningsansvarig sjuksköterska har tillsatts Involvera patient och närstående Standardiserat utskrivningssamtal med Teach back genomförs Länk till instruktion: Teach backTeach back Skapa checklista för vad som behöver göras inför hemgång Aktuell läkemedelslista förmedlas till andra Ring upp patienten <72 timmar enligt rutin Påverkansanalys Utskrivning från sjukhus ( säker utskrivningsprocess) Patienten får ett standardiserat hemgångsmeddelande Följ upp hur det gått hemma eller motsvarande © ihi Identifiera patienter med särskilda behov Bedömning sker utifrån standardiserat underlag baserat på förmåga och omgivning Bedömning sker utifrån patientens ålder och diagnos Patienten får den aktuella läkemedelslistan i handen Bedömning sker utifrån kända drivers Bedömningsmall (Word)Bedömningsmall (Word) Standardiserad epikris skickas Standardiserad samordnad vårdplan, SIP, skapas Primära påverkansfaktorer Koncept Sekundära påverkansfaktorer Idéer för genomförande - förbättringsarbeten Underlätta nästa steg till andra vård- och omsorgsgivare Standardisera utskrivningsförfarande Webbkollen hemma Antal patienter som inte fått säker utskrivning

7 En meny av möjligheter Mål/målområde Koncept Patienten får ett standardiserat hemgångsmeddelande Påverkansanalys Involvera patient och närstående Patienten får den aktuella läkemedelslistan i handen © ihi Standardiserat utskrivningssamtal med Teach back genomförs Länk till instruktion: Teach backTeach back Primära påverkansfaktorer Förbättringskoncept Sekundära påverkansfaktorer Genomförande - hur Antal patienter som upplever att de inte känt sig delaktiga och välinformerade Webbkollen Webbkollen Antal patienter som fått/inte fått Teach-back samtal Antal patienter som fått/inte fått standardiserat hemgångsmeddelande Antal patienter som fått/inte fått LM-lista i handen

8 En meny av möjligheter Att visualisera resultat … att följa upp resultat …att agera på resultat

9 En meny av möjligheter Viktiga aspekter som förbättrar värde vid visualisering av resultat –Presentationen (nära, enkelt, tydligt) –Ritual (återkommande, organiserat, fastställd strategi) –Dialog (engagera, motivera, kommunicera) –Kritisk utvärdering (observera, tolka, förstå, analys, agera) –Pedagogiskt ledarskap Källa: Erfarenheter från lärande av mätetal, pågående forskning, Bridging the Gap, Ann-Charlott Norman

10 En meny av möjligheter Mäta för att leda Planerade utbildningsdagar

11 En meny av möjligheter Q x A = E Quality x Attitudes = Effect Ref: Jack WelchJack Welch

12 En meny av möjligheter Påverkansanalys – kartläggning av påverkansfaktorer En påverkansanalys används för att synliggöra ett mål och identifiera bakomliggande faktorer som skapar vägen för att uppnå ett gott resultat. Analysen bygger på det övergripande målet följt av primära och sekundära påverkansfaktorer. Utifrån de sekundära påverkansfaktorerna identifieras förbättringsarbeten. © ihi

13 En meny av möjligheter Arbetsgång för påverkansanalys 1.Utgå från målområde/mål 2.Identifiera genom brainstorming de faktorer som kan påverka att nå målet 3.Gruppera identifierade faktorer och finn ut de 2-4 primära faktorerna 4.Utgå från var och en av de primära påverkansfaktorerna och beskriv vilka arbetssätt som kan bidra till att nå påverkansfaktorn

14 En meny av möjligheter Mål/ målområde Påverkansanalys Primär påverkan (2-4) ”Vad?” Sekundär påverkan ”Hur?” © ihi


Ladda ner ppt "En meny av möjligheter Mäta för att leda Introduktion skapa förutsättningar att förstå sammanhang, identifiera förbättringsarbeten och följa dess effekter."

Liknande presentationer


Google-annonser