Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ramverk för patientmedverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ramverk för patientmedverkan"— Presentationens avskrift:

1 Ramverk för patientmedverkan
Syftet med ramverket är att skapa en helhetsbild över patientmedverkan och en struktur för att arbeta med området. Ramverket specificerar tre viktiga perspektiv för patientmedverkan. Dessa är att hälso- och sjukvården utvecklar vården tillsammans med patient och närstående, att patienten är en part i beslutsprocessen och vården bidrar till egenvård. Ramverket beskriver åtgärder inom respektive perspektiv på mikronivån, mesonivån och makronivån.

2 Patient/närstående och personal UTVECKLAR vården tillsammans
Vad patientmedverkan innebär för den operativa ledningen på olika nivåer Mål och strategier i vilka patient/närstående ska vara en aktiv part i förbättringsarbeten. Initiera och leda ett arbetssätt där patient och närståendes erfarenheter tas tillvara på ett systematiskt sätt. Skapa rutiner för patienter och närstående att lämna synpunkter samt förslag till förbättringar. Agera på patienter och närståendes synpunkter och förbättringsförslag. Följ upp och utvärdera graden av patient- och närståendes medverkan i förbättringsarbete. Vad patientmedverkan innebär för den högsta ledningen Utarbeta övergripande mål och strategier för hur patienter och närstående ska medverka till att utveckla vården. Agera på samlad analys utifrån ärenden från Lex Maria, IVO och Patientnämnden. Engagera och involvera patienter och patient-företrädare i beslut som berör vårdens utveckling. Efterfråga resultat. Vad innebär det för patient och närstående? Det är naturligt och enkelt för patienten att delge sina upplevelser och erfarenheter som är av betydelse för att förbättra vården. Patient och närståendes erfarenheter tas tillvara som en resurs i förbättringsar av vårdens processer och rutiner. Att patientens synpunkter och förbättringsförslag bidrar till att förbättra vården. Att bli inbjuden för att delta och bidra i förbättrings-arbete. Vad patientmedverkan innebär för hälso- och sjukvårdspersonal Testa i liten skala ett arbetssätt där patient och närståendes upplevelser och erfarenheter tas tillvara i ett förbättrings-arbete. Använd en metod om stimulerar och underlättar möte med patient och närstående i förbättrings-arbetet Skapa rutiner för att aktivt i vardagen efterfråga patientens och närståendes synpunkter och förbättringsförslag.

3 Patienten en part i beslutsprocessen
Vad innebär det för patient och närstående? En större möjligheter till inflytande över sin vård och behandling. En ökad trygghet genom att patienten är en part i beslutsprocessen. Vård och behandling formas utifrån patientens egna upplevelser och erfaren-heter tillsammans med vårdpersonalens kunskap om sjukdomen på en generell nivå. Vad patientmedverkan innebär för hälso- och sjukvårdspersonalen? Skapa ett arbetssätt i vilket patientens är en part i beslutsprocessen. Arbetssättet innebär att använda en metod som bidrar till: en gemensam vård-planering med patientens berättelse som utgångs-punkt att patienten är en jämbördig partner i beslutsprocessen. ömsesidig respekt för varandras kunskap att patients berättelse och vårdplanen dokumenteras i patientens journal. Organisera mottagnings-besök, inskrivningsprocess och utskrivningsprocessen som möjliggör ett nytt arbetssätt. Vad patientmedverkan innebär för den operativa ledningen på olika nivåer Utarbeta mål och strategier för patientens delaktighet i beslutsprocessen. Skapa förutsättningar för en organisation i vilken patienten är en part i beslutsprocessen. Utveckla system som underlättar för patienter och närstående att ta del av den information de behöver. Följ upp och utvärdera graden av patientens delaktighet i beslutsprocessen. Vad patientmedverkan innebär för den högsta ledningen Utarbeta övergripande mål och strategier för patientens delaktighet i beslutsprocessen. Efterfråga resultat på patientens delaktighet i beslutsprocessen.

4 Vården bidrar till EGENVÅRD
Vad innebär det för patient och närstående? Patienten har tillräckligt med stöd för egenvård. Vad patientmedverkan innebär för hälso- och sjukvårdspersonal Kunskap om inlärning av lärandet. Hur man utgår från patientens perspektiv för ett optimalt lärande. Att utveckla rutiner för att genomföra en egenvårdsbedömning. Att utveckla rutiner för att planera egenvården tillsammans med patient och närstående eller andra berörda. Vad patientmedverkan innebär för den operativa ledningen på olika nivåer Utarbeta mål och strategier för egenvård. Skapa förutsättningar för att professionen får optimal kunskap om lärandet. Skapa förutsättningar för att bra rutiner och arbetssätt för säker egenvård utarbetas. Följ upp och utvärdera behov och genomförandet av egenvård. Vad patientmedverkan innebär för den högsta ledningen Utarbeta övergripande mål och strategier för egenvård. Efterfråga resultat


Ladda ner ppt "Ramverk för patientmedverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser