Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskningsområden Måluppfyllelse och resultat Tillsynen granskar inom detta område förskolornas måluppfyllelse gällande resultatet av förskolornas arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskningsområden Måluppfyllelse och resultat Tillsynen granskar inom detta område förskolornas måluppfyllelse gällande resultatet av förskolornas arbete."— Presentationens avskrift:

1 Granskningsområden Måluppfyllelse och resultat Tillsynen granskar inom detta område förskolornas måluppfyllelse gällande resultatet av förskolornas arbete med utveckling och lärande. Ledning och utveckling Tillsynen granskar inom detta område i vad mån kommunen tar ansvar för att de nationella målen är styrande för verksamheten. I vilken utsträckning kommunen och personalen organiserar, planerar, utvärderar och utvecklar verksamheten. Lärandemiljön Här bedöms om verksamheten erbjuder barnen en verksamhet som omfattar omsorg, fostran och lärande. Tillsynen granskar också om barnen erbjuds en verksamheten i enlighet med de nationella målen, att verksamheten bedriver ett aktivt värdegrundsarbete för att ge barnen en säker och trygg miljö. Tillgång Till exempel i fråga om tillgången till plats, rätten till stöd och uppföljning/utvärdering av barngruppernas storlek och sammansättning

2 Detta har vi sett i Stockholm: Ledning och utveckling
Fokus på förskolans uppdrag Ledningen i förskolorna ser till att personalen i förskolorna arbetar utifrån de nationella målen. Men även Det finns förskolor där förskolechefer inte deltar i det pedagogiska samtalet och inte driver det pedagogiska utvecklingsarbetet, vilket medför att de nationella målen inte styr verksamheten i tillräcklig utsträckning. Låg andel pedagogisk högskoleutbildad personal - varierar mellan och även inom stadsdelarna. God tillgång till kompetensutveckling.

3 Detta har vi sett i Stockholm: Ledning och utveckling
Utvärdering och uppföljning Finns system för systematiskt kvalitetsarbete: planera, följa upp och utvärdera samt ta till vara resultaten och omsätta dessa i åtgärder för högre måluppfyllelse. Men även Det finns verksamheter där resultatet av detta arbetet inte alltid utgör en grund för att förbättra och säkerställa högre måluppfyllelse.

4 Centralt utvecklingsområde
Att erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg fostran och lärande bildar en helhet

5 Vad kännetecknar en god pedagogisk verksamhet?
Hög kompetens. Läroplanens mål. Inne-och utemiljön. Uppföljning och dokumentation. Källa: Förskolans pedagogiska uppdrag, kvalitetsgranskning Skolinspektionen 2011

6 Fallgropar Ett för ensidigt fokus.
Kan sällan sätta ord på barnens lärande. Inget syfte i relation till strävansmålen. Källa: Förskolans pedagogiska uppdrag, kvalitetsgranskning Skolinspektionen 2011

7 Vad är kvalitet i förskolan?
• Pedagogisk medvetenhet och ett professionellt förhållningssätt hos all personal, samt yrkeskunnande och pedagogisk kompetens • Personal som kan organisera och skapa tillfällen att utmana barnen, och som är engagerade och har tilltro till sin egen förmåga, såväl som till barns förmåga • Personal som har förmåga att skapa ömsesidighet och kan relatera till barnen genom dialog • Förskola med ett öppet klimat som främjar kommunikation och samarbete • Personal som ser målen som helhet – där omsorg, utveckling och lärande samspelar • Lärande sker i lekfulla former – inte formaliserad undervisning

8 Vad är kvalitet i förskolan?
• Ett gott ledarskap som säkerställer grundläggande kvalitetsfaktorer som personaltäthet och lämpliga gruppstorlekar • Ledarskap som ser till att det förs en dialog kring mål och måluppfyllelse mellan beslutsfattare på huvudmannanivå och personal i verksamheten • Förskolechefer som har goda kunskaper om förskolepedagogik och som får tillräcklig tid att utöva sitt ledarskap • Verksamhet, och barnens lärande i relation till vad verksamheten erbjudit, följs upp och dokumenteras • Utvärdering mot de nationella målen genomförs med kontinuitet • Användning av utvärderingsmetoder som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet • Utvärdering används för analys av vilka förbättringsåtgärder som behöver göras i verksamheten

9 Framgångsfaktorer På den väl fungerande förskolan arbetar pedagoger med hög kompetens och verksamheten genomsyras av läroplanens intentioner. Förskolan utmärks av en lugn atmosfär grundad på respekt och intresse för barnens behov och idéer. Verksamheten präglas av en syn på barn som nyfikna individer. Läroplanens mål finns ständigt med som en grund i all planering och utveckling vilket lämnar tydliga avtryck i verksamheten. Pedagogerna stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande genom att utgå från och observera barnen. Inom ramen för sitt pedagogiska arbete lyckas förskolan väva in samtliga av läroplanens mål att sträva mot. Såväl inne- som utemiljön är ändamålsenlig, innehållsrik, stimulerande och inbjudande för barnen. Pedagogerna följer och dokumenterar enskilda barns utveckling och lärande och förändrade kunnande

10 Framgångsfaktorer • Förskolan planerar, följer upp och utvärderar verksamheten samt använder resultaten till att utveckla och förbättra verksamheten. I kvalitetsarbetet vävs läroplanens mål och förskolans egna fokusområden samman till en helhet. Arbetet med pedagogisk planering och dokumentation tydliggör mål och resultat för barn, pedagoger, ledning och föräldrar. Förskolan har insett fördelarna med ett aktivt kvalitetsarbete och kopplar ihop den dagliga verksamheten med de mer teoretiska faserna i kvalitetsarbetet. Pedagogerna ser, på ett modigt och självkritiskt vis, på sin verksamhet med utvecklingsbenägna ögon och använder konstruktivt utvärdering och analys för att komma vidare i sin utveckling. Faktorer som bidrar till bra kvalitetsarbete är orädda och engagerade pedagoger som på ett medvetet sätt utgår från och observerar barnen. Vidare utvärderar och analyserar de verksamheten med stöd i styrdokumenten och med kontinuerligt och konsekvent stöd från ledningen.


Ladda ner ppt "Granskningsområden Måluppfyllelse och resultat Tillsynen granskar inom detta område förskolornas måluppfyllelse gällande resultatet av förskolornas arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser