Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogisk dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogisk dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet"— Presentationens avskrift:

1 Pedagogisk dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet
Läroplansträff

2 Dagordning Film om uppföljning, utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Diskussion om filmen Fika Vad är pedagogisk dokumentation? Lärande samtal om hur ni dokumenterar pedagogiskt i er verksamhet Redovisning av gruppernas lärdomar Utvärdering av förmiddagen

3 Diskussionsfrågor till filmen
Genomför ni systematiska utvärderingar av er verksamhets kvalité? Hur ser det ut i praktiken? Hur vet ni att barnens utveckling och lärande går framåt av era aktiviteter med barnen? Hur dokumenteras förskolans progression? Vilka svårigheter finns med pedagogisk dokumentation? Vilka svårigheter finns med att objektivt titta på sin verksamhet för att hitta det som inte fungerar som bra och åtgärda det? Samtalstid 30 minuter

4 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan uppfyller läroplanens mål Att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integrerar med varandra

5 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Att verksamhetens förutsättningar, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas Att dokumentationen omfattar hur barnens förmågor och kunnande ständigt utvärderas i förhållande till vilka förutsättningar förskolan ger. Att era utvärderingsmöjligheter ständigt kritiskt granskas, mäter vi rätt saker? Syftet är att resultaten av analyser och dokumentation ger förändringar i förskolans verksamhet

6 2.7 Förskolechefens ansvar
Att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten Att all personal blir delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet Att förskolans lärmiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande.

7 Vad är pedagogisk dokumentation?
”Lyssna in” det som pågår bland barnen och dokumentera det Fånga lärprocesser och lärstrategier genom att iaktta dem. Fotografera, anteckna och filma det som sker. Barnen måste också vara delaktiga i arbetet och själva dokumentera och resonera om det som samlas in Barnens frågor och resonemang bildar utgångspunkt för det fortsatta planeringsarbetet

8 Vad är pedagogisk dokumentation?
Samtalen och reflektionerna med alla inblandade, barnen och arbetslagen är avgörande för om dokumentationen ska kunna vidareutveckla verksamheten Diskussionerna och dialogerna mellan barn-personal, barn-barn och personal-personal är det som skiljer en pedagogisk dokumentation från vanlig dokumentation.

9 Vad är pedagogisk dokumentation?
Pedagogisk dokumentation handlar om att fånga barnens pågående intressen och aktiviteter, analysera dem och utmana barnens egna begrepp. Förståelsefördjupande frågor är centrala i detta arbete Då får vi syn på det som är angeläget för barnen att få svar på Vid analys av dokumentation kan vi även få syn på barns intresse för olika material, aktiviteter, rum och deras relation till olika platser på förskolan

10 Uppgift Ett lärande samtal i grupper om 5-6 stycken
Fråga som ska behandlas i lärsamtalet Hur kan ni utveckla den dokumentation som ni gör på förskolorna som ett led för att utveckla barnens kunskaper och förskolans hela verksamhet? Hur gör ni idag? Vilka förbättringsidéer har ni för arbetet på er förskola? Tid för lärsamtalet inklusive dokumentation är 70 minuter

11 Stöd för lärsamtalet En person leder samtalet
En person dokumenterar era erfarenheter på ett blädderblockspapper Inled med att alla får 5 minuter att fundera på frågeställningarna. Skriv ned era tankar Varje person får 5 minuter att prata om sina erfarenheter från sin förskola. Efter de 5 minuterna så ställer ni förståelsefördjupande frågor till den som redovisat. Totalt kan ni ägna max 10 minuter åt varje person

12 Dokumentation och lärdomar
Titta på blädderblocket, vilka likheter och olikheter ser ni mellan de olika förskolorna? Vilka faktorer är viktiga för att få igång bra pedagogisk dokumentation? Vilka framgångsfaktorer finns? Vilka svårigheter ser ni med att få till en väl fungerande pedagogisk dokumentation? Försök att se generella mönster i gruppens dokumentation?

13 Redovisning Lyft fram era generella framgångsfaktorer som ni har sett i er grupp för att få till en väl fungerande pedagogisk dokumentation som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet Lyft också fram vad ni behöver utveckla för att lyckas ännu bättre


Ladda ner ppt "Pedagogisk dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet"

Liknande presentationer


Google-annonser