Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet i förskolan Erfarenheter från Kungälvs kommun Andréas Mårtensson Marita Schiller Helander.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet i förskolan Erfarenheter från Kungälvs kommun Andréas Mårtensson Marita Schiller Helander."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet i förskolan Erfarenheter från Kungälvs kommun Andréas Mårtensson Marita Schiller Helander

2 Kvalitet i förskolan •Nationellt prioriterat område – systematiskt kvalitetsarbete i förskolan •Nationell utvecklingsinsats initierats av Myndigheten för skolutveckling – Kvalitet i förskolan •September 2006 till oktober 2007

3 Mål för insatsen nationellt •Utveckla kunskap om systematiskt kvalitetsarbete och förmågan att använda kvalitetsredovisning som ett förbättringsområde •Utveckla strategier för hur måluppfyllelse och kvalitet i förskolan kan bedömas i syfte att utveckla verksamheten

4 Innehåll •Seminarieserie och handledning •Dokumentation – deltagarna åtar sig att dokumentera arbetet och utvecklingsprocess i kommunen •Nätverk •Nationell utvärdering och spridning

5 Bakgrund •Behov utifrån kvalitetsredovisningarna 2005 •”…slutsatsen att vi har behov av att utveckla hur förskolan ska beskrivas och bedömas i kvalitetsredovisningarna. Hur skall vi mäta och bedöma kvalitet i förskolan i förhållande till de nationella målen? Vårt utvecklingsarbete syftar till att kunna presentera en gemensam bild och få verktyg av hur kvaliteten i förskolan kan följas samt utveckla en metod för analys och bedömning…”

6 Processen •Arbetsgrupp med representanter från tre enheter och förvaltningen. Totalt 8 personer. •En skolledare och en förskollärare från varje enhet •8 möten sammanlagt, löpande dokumentation i form av minnesanteckningar

7 Processen - Utgångsläge •Överlag finns det ett behov att bli bättre på analysen och här bör fokus i vårt arbete ligga. Hur kan vi exempelvis bli bättre på att tolka och analysera de olika typer av dokumentation och uppföljningar som görs till en helhet? •Alla har arbetat med delar av BRUK och ECERS-skalan. Detta kan vi arbeta vidare med. •Vi kan också bli bättre på att dokumentera vår verksamhet och framförallt bli bättre på att synliggöra syften till våra insatser i det dagliga arbetet. Visa att vi gör ett bra arbete och att det finns en tanke bakom arbetet. •Hur skriver vi kvalitetsredovisningen så att den passar alla målgrupperna?

8 Processen Steg 1: Prov av befintliga bedömningsinstrument: BRUK, ECERS, ”Hur bra är vår förskola?”. Kan vi rekommendera något av dessa för Kungälv som helhet? Uppstod ett behov av egen kommunanpassad mall för redovisning av kvalitetsarbetet på avdelningen.

9 Processen •Mall arbetades fram gemensamt av arbetsgruppen •Utgick från de allmänna råden för kvalitetsredovisningar samt för kvalitet i förskolan. •Innehåll: Uppföljning av föregående års kvalitetsredovisning, Förutsättningar, Arbetet på avdelningen (med bedömning av måluppfyllelsen och åtgärder), Fortbildning •Underrubriker med koppling till läroplanen i avsnittet ”Arbetet på förskolan” •Öppna frågeställningar •Test mellan februari och maj

10 Resultat av test •För stort att utgå direkt från läroplanens rubriker •Bör brytas ner till enheternas och avdelningens mål •Utvecklingssamtalet som en förutsättning betonas •Valde att kalla det ”Redovisning av kvalitetsarbetet” och inte ”Kvalitetsredovisning”.

11 Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Kontakter förskola och hem Uppföljning av föregående års redovisning Mål för enheten Mål för avdelningen Metod/Hur arbetar vi? Hur syns/märks processen Dokumentation Utvärdering/analys Så här går vi vidare/Åtgärder för ökad måluppfyllelse Arbetet på avdelningen

12 Mål för avdelningen Metod/Hur arbetar vi? Hur syns/märks processen? DokumentationUtvärdering/ analys Så här går vi vidare/Åtgärder för ökad måluppfyllelse 4. Arbetet på avdelningen 4.1 Normer och värden

13 Läroplan Skolplan Lokal Arbetsplan Arbetslaget/Avdelningens planering Arbetslagets/Avdelningens kvalitetsredovisning Enhetens kvalitetsredovisning Skolplan Balanserad styrning Kvalitetsredovisning Årsredovisning Kvalitetsredovisning Individuell/Gruppens utvecklingsplan Individuell/Gruppens utvecklingsplan Så här styr och följer vi upp verksamheten

14 Kvalitetsredovisning 2006/07 •Mallen användes ”skarpt” på två enheter •Positiva erfarenheter, ett steg i rätt riktning •Svårt att hålla nere textmassan •Förskoleverksamheten mer synlig i enheternas kvalitetsredovisning •Behov av liknande verktyg för övriga verksamheter •Höjd kvalitet i verksamheten på sikt

15 Mallen blev ett analysverktyg •Seminarium 3 kring pedagogisk dokumentation i förskolan. ”Att anlysera innebär att man ställer sig själv, sina kollegor och barrnen frågor” -Vad ville vi? – Mål för enheten och avdelningen -Hur gjorde vi? – Metod/Hur arbetar vi?/Dokumentation -Hur gick det? – Hur syns/märks processen? -Vad blev det för resultat? – Utvärdering/analys -Hur stämmer detta med läroplanens intentioner? – Rubriker från läroplanen -Hur går vi vidare? – Så här går vi vidare/Åtgärder för ökad måluppfyllelse?

16 Vill du veta mer? Andréas Mårtensson e-post: andreas.martensson@kungalv.se tel: 0303-23 92 31 Marita Schiller Helander e-post: marita.schiller.helander@kungalv.se tel: 0303-23 92 36


Ladda ner ppt "Kvalitet i förskolan Erfarenheter från Kungälvs kommun Andréas Mårtensson Marita Schiller Helander."

Liknande presentationer


Google-annonser