Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet och inflytande i förskolan och skolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet och inflytande i förskolan och skolan"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet och inflytande i förskolan och skolan
Huddinge kommun Barn och utbildningsförvaltningen Helena Näslund Lars Westergren Kvalitetschef Verksamhetsanalytiker

2 Huddinge kommun Näst störst i länet 100 000 invånare
barn och elever 6000 anställda, varav BUF Yngst befolkning i Stockholms län – näst yngst i Sverige Foto: Thomas Henrikson

3 Granne till stockholm Mycket bra kommunikationer, pendel 10 min HÖGSKOLA IKEA HUDDINGE SJUKHUS (UNIVERSITETSSJUKHUS, koppling till universitet utbildning, forskning) MYCKET NATUR, 10 st skyddade naturreservat Expansiv kommun, nya bostäder, många flyttar in, BRA men jobbar hårt för förskole- och skolplaceringar… UTMANINGEN…

4 Utmaningen Likvärdig förskola/skola för alla barn och elever
Därför har vi ett kvalitetsarbete som går hela vägen in i klassrummet eller i barngruppen.

5 Kvalitetsarbete på flera nivåer
Huvudmannanivå Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen Enhetsnivå Enligt ovan Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet Kvalitets- arbete flera nivåer Vi behöver alltså ha ett kvalitetsarbete på flera nivåer. Även i skollagen betonas detta genom att man anger vad huvudmannen ska göra och vad varje enhet ska göra. I läroplanen står vad varje lärare/förskollärare ska göra. Det betonas även att elever ska MEDVERKA i kvalitetsarbetet och att barn och deras vårdnadshavare ska GES MÖJLIGHET ATT DELTA I ARBETET. Men – ett Q-arbete på flera nivåer MED EN RÖD TRÅD däremellan

6 Hur gör vi i Huddinge? Arbetslaget Barn- elevgrupp Förskolechef Rektor
Huvudman Förskolechef Rektor Arbetslaget Barn- elevgrupp Elev- och föräldraenkäter Enheternas analyser Kunskapsresultat Våra redskap som huvudman för att följa upp verksamheten är Elev- och föräldraenkäter Mäter ATTITYDER främst kring läroplanens första och andra del (värdegrund och uppdrag och övergripande mål och riktlinjer) HUDDINGE SYNKADE MÅL Kunskapsresultat – vi samlar i en databas LIS för att skolorna snabbt och enkelt ska kunna analysera sina kunskapsresultat (ej vänta till skolverket publicerar) Enheternas egna analyser av verksamheten Detta bygger vi huvudmannens analys på Vi är också inne och ”petar” på barn och elevgruppsnivå. Kvalitetssäkring att barnens och elevernas röster görs hörda i skolornas /förskolornas Q-arbete Barnens och elevernas röst ska stå i fokus  därför barnintervjuer med 70% av 4-5 åringar i förskolan KLASSENS KVALITETSRAPPORT – Metod för att följa upp resultaten i elevenkäten tillsammans med eleverna. Berätta om läraren i Tomtberga? LARS kommer att berätta mer om klassens kvalitetsrapport senare Barnintervjuer Klassens kvalitetsrapport 6

7 åtgärder för förbättring
Hur gör vi i Huddinge? Huvudman Förskolechef Rektor Arbetslaget Barn- elevgrupp Elev- och föräldraenkäter Enheternas analyser Kunskapsresultat Elev- och föräldra enkäter Enheternas analyser Kunskaps resultat Barnintervjuer Klassens kvalitetsrapport Det vi gör på huvudmannanivå gör även varje förskolechef/rektor – PLUS en massa andra uppföljningar som de behöver för att följa upp sin verksamhet. Rektor (förskolechef) gör egna analyser av enkätresultat och kunskapsresultat och summerar sina VIKTIGASTE SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDER FÖR FÖRBÄTTRING i dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete Varje förskolechef gör även en analys av det varje avdelning kommit fram till utifrån barnintervjuerna ”det ska lukta barn” Varje rektor gör även en analys av det varje klass kommit fram till i klassens kvalitetsrapport – ”elevernas röst ska synliggöras i dokumentet”. Förskolechefens/rektors viktigaste slutsatser och åtgärder för förbättring Barnintervjuer Klassens kvalitetsrapport 7

8 Från klassrum till kommunhus
VP Delår MoB Delår VB På detta sätt vandrar barnens och elevernas röst från klassrummet hela vägen in i kommunhuset och politikerna Jag ska förklara: Detta är våra politiska dokument, dvs huvudmannens planering och utvärderingsdokument. Inför varje skrivelse som vi som hvuudman gör, lämnar enheterna in sina analyser Inför delår ett – enkätresultat Delår 2 – kunskapsresultat VB - sammanfattande bedömning av verksamheten Vi tar plockar in viktiga slutsatser från enheterna, ibland även citat från barnintervjuer eller klassens kvalitetsrapport, i dokumenten som presenteras för politikerna. Exempel ur förskola: Många barn upplevde inte att de får vara med och bestämma/påverka, personalen reflekterade över detta tog fram åtgärder, förskolechefer reflekterade – tog fram åtgärder – vi ser att detta är prioriterat i förskolorna, vet av erfarenhet, forskning och andra granskningar även föräldraenkät, att detta upplevs som en utmaning. Lägger särskilt fokus på detta i kommande VP. Politiska dokument

9 Kvalitet och inflytande i skolan
Förutom huvudmannen anger den nya skollagen att varje skola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där rektor är ansvarig Läroplanen slår dessutom fast att elever ska ha och utöva inflytande Hur kan ett sådant arbete underlättas?

10 ”Jag skulle ju kunna bjuda på glass så får jag bra svar”
lärarröster om kommunens elevenkät ”Jag skulle ju kunna bjuda på glass så får jag bra svar” ” Många elever är inte seriösa i sina svar.” ”De här onödiga enkäterna tar värdefull lektionstid från undervisningen.” ” Det har ju med dagsformen att göra, jag skulle ju kunna bjuda på glass samma dag så får jag bra svar… ” ”Vi vet faktiskt inte vad elevernas svar betyder, det finns ju så många olika tolkningar.” ”Utvärderingar och övriga enkäter får det ej gå inflation i. eleverna orkar ej, tar dem ej på allvar.”

11 ”Jag vet inte varför frågorna är viktiga för gymnasiet?”
Elevröster om skolans enkäter ”…ska vi svara på en enkät igen - vilket slöseri med tid…” ”Jag har aldrig fått se något resultat. Alla enkäter är skit, ingen info. Det känns som de slängs i tunnan på en gång.” ”Jag vet inte varför frågorna är viktiga för gymnasiet?” ”Vi har aldrig fått någon info efter att enkäten besvarats. Vad används svaren till? ”Skolans ledning tar inte våra svar på allvar” Citat från undersökningen ”Vad anser elever, lärare och skolledare om skolans enkäter? Huddinge kommun 1999”

12 Vi började mer och mer att fundera och leta efter lösningar
Hur visar vi vad vi vill och att vi tar elevernas svar på allvar? Hur kan elevernas förmåga och erfarenhet bättre än idag användas till att utveckla och förbättra verksamheten? Hur får vi arbetet med kommunens elevenkät att vara en meningsfull del av lektionstiden? Hur kan lärare, rektorer och politiker på ett bättre sätt än idag få reda på vad eleverna menar med sina svar?

13 För tio år sedan började vi att utveckla Klassens Kvalitetsrapport

14 909 elever i årskurs två 83 procent svar (2013)
exempel från gymnasieskolan Fyra gymnasieskolor i Huddinge kommun 909 elever i årskurs två 83 procent svar (2013) Enkätperiod: vecka 4 – 7

15 Varje elev får del av resultatet – direkt
Varje elev får del av resultatet – direkt! Läraren presenterar klassens resultat - för alla mål i nära anslutning till enkätens genomförande och går - med hjälp av tabeller och grafer - igenom hur klassen besvarat frågorna

16 Vilka resultat är du nöjd med? Varför?
OBS Lösnings-fokuserad metodik Förbättring Tydlig koppling mellan elevernas diskussion, nämndens mål i verksamhetsplan och klassens resultat på årets elevenkät Vilka resultat är du nöjd med? Varför? När du ser resultatet. Är du förvånad över något? Vad? Vilket/vilka områden vill du förbättra? Vad kan du och klassen göra? Vad kan andra bidra med? Ge exempel på ett första steg.

17 Exempel på innehåll Bild från Clip Art

18 ”det här underlättar för oss alla på skolan”
Bild från Clip Art

19 Ledningen analyserar, diskuterar och bedömer skolans resultat med hjälp av det som klasserna skrivit i sina kvalitetsrapporter. Elevernas förslag beaktas och tas på allvar av skolans ledning.

20 Klassens kvalitetsrapport underlättar och möjliggör
Rektor och lärare leder kvalitetsarbetet på skolan Samtal med politiker om elevenkäten Huvudmannen styr verksamheten och följer upp måluppfyllelse Bild från Clip Art Elever och lärare utövar inflytande och påverkar verksamheten Samtal och kvalitets rapport

21


Ladda ner ppt "Kvalitet och inflytande i förskolan och skolan"

Liknande presentationer


Google-annonser