Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 ”Vi ska klara alla barn och elever”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 ”Vi ska klara alla barn och elever”"— Presentationens avskrift:

1 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 ”Vi ska klara alla barn och elever”

2 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 Vem är ansvarig för och vem kan påverka barnens/elevernas resultat?  Staten  Kommunen  Rektor  Läraren  Föräldrarna  Barnet/eleven  Någon annan

3 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 Inspektion 2008  God politisk vilja  Spridning i kvalitet mellan skolor  Elevernas resultat i grundskolorna  Förskoleverksamheten god kvalitet  Många elever placerade i särskilda undervisningsgrupper  Elevernas resultat i gymnasium och vuxenutbildning  Utveckling samarbete mellan olika ”övergångar” och mellan årskurser

4 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 Inspektion 2008 (forts)  Behov av förstärkt elevinflytande  Trygghet och studiero  Rektorerna förtrogna med daglig verksamhet  Utvecklings- och kvalitetsarbete  Åtgärdsprogram  Särvux

5 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 ”Egna inspektioner”  Trygghet och studiero  Åtgärdsprogram

6 Skolförbättringsarbete i Jönköpings kommun

7 Exempel på utvecklingsarbeten 1. Barn i behov av särskilt stöd – Barn med särskilda rättigheter 2. Systematiskt kvalitetsarbete - Fast koppling – Resultatuppföljning 3. Ansvarsfördelning 4. Personligt ansvar 5. Bästa läraren - Modellskola

8 1. Barn i behov av särskilt stöd  Särskiljande lösningar  Särskilda undervisningsgrupper  Resursskolor

9 Modellområde  Medveten samverkan (skola, soc, fritid, landsting)  Stor personalstyrka – effektivt användande

10 Personalresurser  Ca 260 årsarbetare inom skola och soc arbetar med barns psykiska hälsa/ohälsa på 1:a linjen och specialistlinjen  260 + BUP och ungdomsmott = 320  Skolsköterskor (25 i kommunal regi) och skolkuratorer (20 i kommunal regi).  Familjecentraler tillkommer

11 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 2. Systematiskt kvalitetsarbete – kraven ökar!

12 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 4 kap. Kvalitet och inflytande SFS 2010:800 3 §Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen

13 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 4 kap. Kvalitet och inflytande SFS 2010:800 6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras

14 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 Ett systematiskt kvalitetsarbete kräver fast koppling

15 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 En gemensam målbild för alla Förvaltning Rektorer Barn/Elev Personal Politik Gemensam målbild

16 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 Politisk vilja Arbete i klassrum – barnens/elevernas resultat En fastare koppling

17 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 ”Ett samlat grepp” VIP Verksamhetsmål Ekonomiska mål SKOLPLAN KVALITETS- REDOVISNING med årsredovisning

18 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 Systematiskt kvalitetsarbete – kräver uppföljning av resultat!

19 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 Uppföljning av resultat  Hur följer läraren upp sina resultat?  Hur följer rektor upp sin skolas resultat?  Hur följer kommunen upp skolornas resultat?  Vilka åtgärder leder uppföljningarna till?

20 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 Exempel från ett skolområde

21 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010

22 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 3. Ansvarsfördelning Skoldirektör Huvudprocess Områdeschefer Gymnasiechefer Rektorer Bitr. skoldirektör Stödprocess Controller SKUP ”Kvalitetsfolk”

23 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 Skolutvecklingspartner – fokus på rektorn!  Pedagogisk ledning och utveckling av skolan  Måluppfyllelse och resultat  Skolans lärandemiljö  Enskild elevs rätt  Dokument (i vilken utsträckning de finns och kvaliteten på dem)

24 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 Skolutvecklingspartner - checklista Samtalet mellan rektorn och SKUP har haft fokus på ovanstående områden. I de fall där det finns ett X markerat anses området inte vara tillfredsställande och en kommentar återfinns i efterföljande rapport. Övriga områden med O anses fungera bra och har lämnats utan vidare kommentar. På så vis blir rapporten fokuserad på det som bör förbättras/utvecklas

25 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 Hört på dagens konferens Varför utvecklas inte skolan? Mycket av den kritik som gavs för 20 år sedan kvarstår. 1. Saknas kunskap om uppdraget? 2. Är uppdraget för svårt? 3. Vill huvudmännen inte utföra sitt uppdrag? Allas ansvar – Ingens ansvar!

26 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 4. Personligt ansvar  Hur skapar vi en organisation där var och en känner sig personligt ansvarig för varje barns/elevs resultat?  Legitimationen någon betydelse?

27 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 Personligt ansvar  Vad kan jag göra?  Vilket är mitt ansvar?

28 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 5. Den bästa läraren!

29 SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 Modellskola i Jönköpings kommun  Lärarna gör skillnad!!  Skola ej positiv utveckling  Förskola – årskurs 9  Samtliga nå magisternivå (lärande)  Inga extra resurser

30 Skolförbättringsarbete i Jönköpings kommun


Ladda ner ppt "SKOL- OCH BARNOMSORGSFÖRVALTNINGEN Stephan Rapp, 2010-11-20 Skolinspektionens dag Lund 22 nov 2010 ”Vi ska klara alla barn och elever”"

Liknande presentationer


Google-annonser