Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsdagar för rektorer och förskolechefer Storhogna 5-6/9 Välkomna till förhoppningsvis spännande och inspirerande dagar! Lars och Urban.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsdagar för rektorer och förskolechefer Storhogna 5-6/9 Välkomna till förhoppningsvis spännande och inspirerande dagar! Lars och Urban."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsdagar för rektorer och förskolechefer Storhogna 5-6/9 Välkomna till förhoppningsvis spännande och inspirerande dagar! Lars och Urban

2 Program torsdag 5/9 • 10.00Omvärldsspaning • 10.30Systematiskt kvalitetsarbete - Hur gör vi idag? Vad behöver utvecklas? • 12.00Lunch • 12.45Pedagogiskt ledarskap i praktiken - Lars presenterar lite tankar - Förutsättningar och möjligheter • 14.30Ombyte för kortare fjälltur • 17.00Relax och bad eller avslappning • 18.30Teamaktivteter ( Musikquiz mm ) • 20.00Middag

3 Program fredag 6/9 • 8.30Redovisning av handlingsplaner - Ca 30 min/person inklusive feed-back • 10.00Fika • 10.20Fortsatta redovisningar av handlingsplaner • 12.00Lunch • 12.45Korta övriga frågor - Karriärstjänster - Läsprojekt Anna Hansson - Framtidsveckan V 40 - Framtidsverkstaden 20-21/9 • 14.30Avslutning med kaffe • 14.45Hemresa

4 Omvärldsspaning • Avskaffande av åtgärdsprogram • Nya Allmänna råd för mottagande i särskolan • Minskning av skriftliga omdömen och IUP • Eventuell ny roll för Skolinspektionen • Karriärstjänster i förskolan?? • Kartläggning och undervisning av nyanlända

5 Systematiskt kvalitetsarbete • Vad är systematiskt kvalitetsarbete för er? • Vilken är er roll för att arbetet ska fungera? • Fundera i grupper i 10 min på dessa frågor

6 Lars Tho rin Systematiskt kvalitetsarbete • Skollagen 4 kap 3§ ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen” • Skollagen 4 kap4§ Sådan planering ska också genomföras på varje skolenhet och förskoleenhet. Då ska elever, pedagoger, vårdnadshavare vara delaktiga • Rektor och förskolechef är ansvariga

7 Lars Tho rin Systematiskt kvalitetsarbete • Skollagen 4 kap 5§ ”Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att nå de nationella målen” • Skollagen 4 kap 6§ ” Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras” • Skollagen kap 4 7§ ” Om det kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. • Skollagen kap 4 8§ ” Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen

8 Lars Tho rin Vad innebär det här i praktiken • Vi måste bli duktiga att kartlägga och upptäcka det som inte fungerar i vår verksamhet • Kritiskt tänkande är nödvändigt, vi måste ha förmågan att granska vår verksamhet med kritiska ögon • Det måste finnas en plan för årets olika utvärderingsaktiviteter så alla känner till det i god tid

9 Lars Tho rin Vad behöver vi följa upp regelbundet i vår verksamhet? • Barnens utveckling i förskolan • Elevernas kunskapsresultat i skolan • Undervisningens kvalité måste ständigt utvärderas och åtgärder vidtas när vi ser brister • Vilka förutsättningar i form av lokaler, undervisningsmaterial och övriga resurser har vi för att kunna skapa bra resultat?

10 Lars Tho rin Kommunal styrning/statlig styrning? • Vad styr kommunerna över? - resurser - lokaler - organisation • Vad styr rektorerna/förskolecheferna ( statens förlängda arm ) över? - det pedagogiska arbetet - inre organisation - ser till att alla delar i skollag och läroplaner genomförs enligt statens intentioner • Hur får vi ihop allt så att alla drar åt samma håll så att det inte blir otydligt?

11 Hur ser det ut hos oss i nuläget? • Vad fungerar bra? • Vilka brister ser vi idag? • Hur kan vi utveckla vårt kvalitetsarbete ytterligare? • Fundera med er grupp 10 min

12 5. Observationer via klassrumsbesökObservationer 1. KunskapsuppföljningKunskapsuppföljning 2. Genomgång av elevernas kunskaper via skriftliga omdömen och betyg 3. Analys,varför ser det ut som det gör?Analys 4. Där resultaten är svaga gör rektor klassrumsbesök klassrumsbesök 7. Träff med lärare/arbetslag och fundera över undervisningens kvalité och vilka förslag på åtgärder som ska vidtas Systematiskt kvalitetsarbete 8. Handlingsplan för åtgärder i undervisningenHandlingsplan 9. Genomför åtgärderna. Tydliggör vem som är ansvarig 10. Utvärdera tillsammans med lärarna om åtgärderna haft effekt på elevernas lärandeUtvärdera 11. Kunskapsuppföljning i mars-april av resultat och statistik. Blev resultaten bättre?unskapsuppföljning 12. Fortsätt göra det som gav resultat och förändra om det inte gav resultat 6 Egen analys av lektionsbesök kopplat till resultatanalys 13. Nytt fokus t ex annat område och starta om från steg 3-10 Nya utvecklingsmål sätts med politiken i juni-augustiutvecklingsmål Sammanställ resultat Sammanställ resultat av årets arbete till nämnden i maj månad Rapport till nämnden i januari Läsåret startarLäsåret slutar Okt Nov Jan Mar Maj Till nämnden

13 5. Observationer via verksamhetsbesök 1.Verksamhetsavcheckning MatrisenVerksamhetsavcheckning 2. Genomgång av de olika bedömningsområdena görs av förskolechef 3. Analys,görs tillsammans med personalen. Varför ser det ut som det gör?Analys 4. Där resultaten är svaga gör förskolechef besök på förskolorna 7. Träff med förskollärare/arbetslag och fundera över lärmiljöernas kvalité och vilka förslag på åtgärder som ska vidtas Systematiskt kvalitetsarbete 8. Handlingsplan för åtgärder i förskolan skrivsHandlingsplan 9. Genomför åtgärderna. Tydliggör vem som är ansvarig 10. Utvärdera tillsammans med personalen om åtgärderna haft effekt på barnens lärande 11. Ny utvärdering av resultat. Blev resultaten bättre?utvärdering 12. Fortsätt göra det som gav resultat och förändra om det inte gav resultat 6 Egen analys av verksamhetsbesök kopplat till resultatanalys 13. Nytt fokus t ex annat område och starta om från steg 3-10 Nya utvecklingsmål sätts mellan förskolechef och politiken i juni-augusti Sammanställ resultat Sammanställ resultat av årets arbete. Rapport till nämnden Årsklockan slutar Slutet av november Oktober Januari Mars Slutet av maj Oktober November Målen beslutas i Humanistiska nämnden September

14 Våra centrala dokument • Politikernas årsklocka Politikernas årsklocka • Bedömningsmatris förskolans kvalité Bedömningsmatris förskolans kvalité • Analysfrågor förskolan Analysfrågor förskolan • Handlingsplan för åtgärder Handlingsplan för åtgärder • Observation av kunskapssyn Observation av kunskapssyn • Analysfrågor Analysfrågor • Uppföljning av kunskapsresultat Uppföljning av kunskapsresultat • Handlingsplan får åtgärder Handlingsplan får åtgärder

15 Förslag till utveckling av arbetet • Bedömning av skolans kvalité Bedömning av skolans kvalité • Bedömning av kvalité hos huvudmannen Bedömning av kvalité hos huvudmannen • Uppföljning av kunskapsresultat åk 1-3 Uppföljning av kunskapsresultat åk 1-3 • Uppföljning av kunskapsresultat åk 4-6 Uppföljning av kunskapsresultat åk 4-6 • Uppföljning av kunskapsresultat åk 7-9 Uppföljning av kunskapsresultat åk 7-9 • Analys av skolans samlade kunskapsresultat Analys av skolans samlade kunskapsresultat • Vad tycker ni om dessa stödmaterial

16 Hur blir det en naturligt del i arbetet? • Har vi på oss våra kritiska glasögon och kan granska vår egen verksamhet självkritiskt? • Hur är delaktigheten bland elever, personal och vårdnadshavare? • Vilken dokumentation finns på era skolor/förskolor från förra årets kvalitetsarbete? • Förstår alla att vi gör det för vår egen skull på skolan? • Ser ni vinsten av ett systematiskt kvalitetsarbete i förhållande till arbetsinsatsen?

17 Fundera var och en • Vad tar jag med mig hem till min skola? • Vad av detta ska jag komplettera med i min handlingsplan? • Hur ska jag utveckla min skolas/förskolas systematiska kvalitetsarbete? • Reflektera 10 minuter var enskilt


Ladda ner ppt "Utvecklingsdagar för rektorer och förskolechefer Storhogna 5-6/9 Välkomna till förhoppningsvis spännande och inspirerande dagar! Lars och Urban."

Liknande presentationer


Google-annonser